Άρθρο 09 – Συνεταιρικές και προαιρετικές μερίδες

1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Η συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. Κάθε μέλος-συνεταιριστής συμμετέχει στο Συνεταιρισμό με μια (1) υποχρεωτική μερίδα, η οποία έχει μια ψήφο, εκτός από τα μέλη-επενδυτές που μπορούν να συμμετέχουν με περισσότερες από μία υποχρεωτικές μερίδες και μέχρι συνολικό ποσοστό 35% για όλους τους επενδυτές επί του συνόλου των υποχρεωτικών μερίδων και αντιστοίχων ψήφων. Το ύψος, οι προϋποθέσεις κτήσης, ο τρόπος και χρόνος καταβολής της αξίας των υποχρεωτικών μερίδων, καθώς και το αναλογούν σε κάθε μερίδα δικαίωμα απολήψεως κερδών, ορίζονται από το Καταστατικό. Η υποχρεωτική μερίδα είναι αδιαίρετη. Η αξία της υποχρεωτικής μερίδας των μελών-συνεταιριστών είναι η ίδια για όλα τα μέλη συνεταιριστές. Η αξία των υποχρεωτικών μερίδων των μελών-επενδυτών, μπορεί να είναι διαφορετική. Συνεταιριστικό κεφάλαιο αποτελεί το σύνολο της αξίας των μερίδων.
3. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της μερίδας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Το Καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων από τα μέλη-συνεταιριστές, τους εργαζόμενους στο Συνεταιρισμό, τα μέλη επενδυτές και τρίτους. Στην περίπτωση αυτή το Καταστατικό δύναται να προβλέπει προνόμια υπέρ των προαιρετικών μερίδων. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Τo Καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προαιρετικές μερίδες είναι έντοκες. Ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης των τόκων ορίζεται στο Καταστατικό.
6. Εάν το Καταστατικό δεν απαγορεύει τη μεταβίβαση της υποχρεωτικής μερίδας μέλους-συνεταιριστή μη επενδυτή, αυτή είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού που εγκρίνει την μεταβίβαση, σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Καταστατικό, κάθε μέλος που αποκτά μερίδα άλλου μέλους από οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούται να αναγγέλλει εγγράφως στον ΑΣ την απόκτηση της μερίδας αυτής ώστε να καταχωρηθεί στο Βιβλίο μελών. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο το οποίο να βεβαιώνει την μεταβίβαση και να φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος μέλους, με θεώρηση του γνησίου αυτής. Εάν η μεταβίβαση δεν καταχωρηθεί στο Βιβλίο μελών, το μέλος που απέκτησε δεν μπορεί να συμμετάσχει σε Γενική Συνέλευση με την μερίδα αυτή.
8. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος, ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφ’ όσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Αν δεν υποδειχθεί, αποδίδεται η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας, μειωμένης ανάλογα όταν υπάρχει ζημία στο τέλος της χρήσης, αν το Καταστατικό δεν ορίσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο απόδοσης, στους κληρονόμους.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:48 | Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ

  Άρθρο 9
  παράγρ. 2γ. Τα μέλη του συνεταιρισμού, στα οποία αποδίδεται η ιδιότητα του επενδυτή, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) υποχρεωτικές μερίδες και αντίστοιχες ψήφους. Οι προϋποθέσεις απόδοσης της ιδιότητας του επενδυτή σε μέλος του συν/σμού θα προβλέπονται στο καταστατικό.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:01 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Δεν πρέπει να απαιτείται ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο. Θα μπορούσε να υπάρχει ελάχιστη υποχρεωτική μερίδα και να ορίζεται από το καταστατικό του εκάστοτε αγροτικού συνεταιρισμού και όχι από το νόμο. Επιπλέον, από τη σκοπιά διατήρησης της συνεταιριστικής ταυτότητας, αυτό που έχει σημασία είναι το αδιανέμητο αποθεματικό του συνεταιρισμού καθώς αυτό του κομίζει και πιστοληπτική ικανότητα.

  παρ. 2: Η δυνατότητα των μελών-επενδυτών για 35% επί των ψήφων είναι επικίνδυνη. Τα δικαιώματα των μελών-επενδυτών πρέπει να περιοριστούν σε 3 στους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε 5 στις ενώσεις. Επιπλέον, κάθε συνεταιρισμός πρέπει να είναι ελεύθερος να ορίσει το ποσό της υποχρεωτικής μερίδας και να δίνει το δικαίωμα απόκτησης πολλαπλάσιων προαιρετικών μερίδων ώστε να αυξηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια ορίζοντας ισότιμα δικαιώματα ψήφου. Τέλος, η ισπανική νομοθεσία έχει εισάγει τον θεσμό της έκδοσης ομολόγων όταν ο συνεταιρισμός έχει αυξημένες αναγκες χρηματοδοτησης. Ο συνεταιρισμός είναι υποχρεωμένος να διαθέσει αυτά τα ομόλογα κατά προτεραιότητα στα μέλη τους και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα αιτούμενα ποσά στην συνέχεια μπορεί να τα διαθέσει σε ιδιώτες, όπου η μόνη τους επιδίωξη είναι η λήξη του ομόλογου ώστε να πάρουν τα χρήματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου. Θα μπορούσε να προταθεί αυτή η μορφή χρηματοδότησης στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:46 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Να μην επιστρέφονται οι συνεταιρικές μερίδες σε περίπτωση που ο Συν/σμός παρουσιάζει ζημιές.

 • §1: Προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο 10.000,00€. Να συνδυαστεί με έλεγχο κεφαλαιακής επάρκειας του Α.Σ. Η διαδικασία ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας που υπάρχει στις ΑΕ και ΕΠΕ, θα προλάβαινε «καταστάσεις» που οδηγούν τον Α.Σ. σε ανατολή εργασιών.
  §2: Τα μέλη επενδυτές να μην μπορούν να κατέχουν συνεταιριστικές μερίδες σε ποσοστό άνω του 5% ανά ΑΦΜ επενδυτή και σε συνολικό ποσοστό άνω του 20% στο σύνολο των επενδυτών. (σημείωση: στην αιτιολογική έκθεση ήταν αναγραμμένο ποσοστό 25%, ενώ στο προσχέδιο έγινε 35%).

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 17:59 | Κώστας Δημητρίου

  είναι μεγάλο υπό τις παρούσες συνθήκες το ποσό των 10.000 €
  προτείνω ό,τι & ο κ. Δημήτριος Λαζαρίδης
  με τέτοιο ελάχιστο ποσό δημιουργείται πολλές φορές αδυναμία για ύπαρξη και λειτουργία συνεταιρισμού

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:41 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Εάν τα μέλη είναι 10 όπως ορίζεται από προηγούμενο άρθρο τότε για να εξασφαλισθεί το συνεταιριστικό κεφάλαιο θα πρέπει η μερίδα να είναι 1000 Ευρώ.
  Και εάν ένας συνεταιρισμός συσταθεί με αυτήν την μερίδα τα υπόλοιπα μέλη που θα εγγραφούν αναγκαστικά θα πρέπει να συμμετέχουν με αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να γίνετε συνέχεια τροποποίηση του καταστατικού, το ποσό είναι μεγάλο.
  Προτείνω να μειωθεί στα 5000 ευρώ.