Άρθρο 16 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ιδίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, καθώς και όποιους άλλους αξιωματούχους ορίζονται από το Καταστατικό. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργούν ανταγωνιστικές προς τον σκοπό του ΑΣ πράξεις.
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ούτε μικρότερη των τριών (3) ετών. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του ΑΣ, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του, την τήρηση των κατά νόμο λογιστικών βιβλίων, την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επιδίωξη του σκοπού του. Διορίζει επίσης τους αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού σε συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο Καταστατικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή, κατόπιν προηγουμένης εξουσιοδοτήσεως από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 περ. (γ) του παρόντος νόμου, στον κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού Γενικό Διευθυντή του ΑΣ.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται εις ολόκληρο για κάθε ζημία που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι να επιδεικνύουν ως προς αυτά την επιμέλεια που θα επιδείκνυαν στις δικές τους υποθέσεις. Οι αξιώσεις του ΑΣ εναντίον τους παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δεκαπέντε (15) έτη. Η άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το 10% των μελών του ΑΣ.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
8. Το Καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Αποζημιώσεως, για την απασχόλησή τους με υποθέσεις του Συνεταιρισμού, οι οποίες τους ανατίθενται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εξόδων κίνησης και παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.
Το ύψος της αποζημιώσεως και των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτημα ασκήσεως αστικής ή ποινικής αξιώσεως κατά μέλους του διοικητικού Συμβουλίου ή διεξάγεται δίκη από αυτούς κατά του ΑΣ, τον ΑΣ εκπροσωπούν οι ειδικοί εκπρόσωποι που διορίζονται προς τούτο από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το 10% των μελών του ΑΣ.
10. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφασή του, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα εξουσιοδοτεί προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή, τη δυνατότητα ορισμού και τα ελάχιστα προσόντα τέτοιου Γενικού Διευθυντή στον οποίο θα ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων που, κατά το νόμο ή το Καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και η γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ.
11. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
12. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, η διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής και κάθε σχετικό θέμα.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημιουργεί εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυσή του ΑΣ και να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία αναρτώνται το Καταστατικό του ΑΣ, όπως κάθε φορά τυχόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο ισχύει, η διεύθυνση της έδρας του, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του, ο αριθμός των μελών του, τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους, ο Γενικός Διευθυντής του εφ’ όσον υπάρχει, οι προς έγκριση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες τέτοιες, οι Ανακοινώσεις του ΑΣ και οι Προσκλήσεις προς τα μέλη του για τις Γενικές Συνελεύσεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:01 | Αλέξης Μπακούρος

  Η παρ.10 χρειάζεται καλύτερη διατύπωση

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:39 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Σημαντική κρίνεται η προσθήκη πρόβλεψης για τη συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στο ΔΣ, αν υπάρχουν παραπάνω από 20 εργαζόμενοι/ες στο συνεταιρισμό για θέματα που σχετίζονται με τους/τις εργαζόμενους/ες,

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:05 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  O νέος νόμος στο άρθρο 16, παρ. 3 αναφέρει ότι Το Δ.Σ διορίζει επίσης τους αντιπροσώπους του Συν/σμού σε συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρείες ή σε νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει ο Α.Σ.
  Σχόλιο
  Μήπως αυτό πρέπει να είναι δυνατότητα της Γ.Σ;

  Επίσης στο άρθρο 16, παρ.9 που αναφέρει: Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτημα ασκήσεως αστικής ή ποινικής αξιώσεως κατά μέλους του Δ.Σ ή διεξάγεται δίκη από αυτούς κατά του Α.Σ. τον Α.Σ εκπροσωπούν οι ειδικοί εκπρόσωποι που διορίζονται προς τούτο από τη Γ.Σ., που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το 10% των μελών του Α.Σ.

  Σχόλιο : Δεν είναι δυνατόν όταν έχομε μια τέτοια περίπτωση να καλείται Γ.Σ. Για τη σύγκλιση Γ.Σ απαιτούνται χρόνος και χρήμα. Το ανωτέρω άρθρο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

  Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτημα ασκήσεως αστικής ή ποινικής αξιώσεως κατά μέλους του Δ.Σ ή διεξάγεται δίκη από αυτούς κατά του Α.Σ. τον Α.Σ εκπροσωπεί κατά την αντίστοιχη δίκη μέλος του , ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ΑΣ για το σκοπό αυτό, εκτός αν η Γ.Σ. έχει διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

  Επίσης στο άρθρο 16, πα.6 του νέου νόμου αναφέρει ότι Οι διατάξεις του ν. 3213/2003(Α’ 309) έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους και τα μέλη του Ε.Σ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 €.

  Σχόλιο: Δεν είναι δυνατόν οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 να έχουν εφαρμογή μόνο για τον Πρόεδρο του Δ.Σ και το Δ/ντή του Α.Σ (άρθρο νέου νόμου 16, παρ. 11) και να μην έχει εφαρμογή και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ που λαμβάνουν αποφάσεις και να έχει εφαρμογή για όλα τα μέλή του Ε.Σ. που ασκούν έλεγχο.

 • §13: Ορίζει ότι πρέπει τα μέλη του Δ.Σ. να δημιουργήσουν εντός 3μήνου ιστοσελίδα κλπ. Αντί αυτού, οι Α.Σ. να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και να διατηρούν τη μερίδα τους, με πρόβλεψη για μικρότερου κόστους αναρτήσεων. Να έχουν επίσης υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων.
  §13α) Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο των συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ, να γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες που απαιτείται δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:57 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓ 1 .ΤΟ ΔΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ