Άρθρο 03 – Έδρα – Επωνυμία

1. Έδρα του ΑΣ είναι ο Δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του και ορίζεται από το Καταστατικό του.
2. Η επωνυμία του ΑΣ εκφράζει τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Ο ΑΣ, μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του, εκτός της επωνυμίας του, και διακριτικό τίτλο, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΑΣ.
3. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, τον αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και την ονομασία της διαδικτυακής ιστοσελίδας του.

  • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:44 | Αλέξης Μπακούρος

    Στην παρ. 1 και η περιφέρεια δράσης του ΑΣ πρέπει να ορίζεται στο καταστατικό, συνήθως η περιφέρεια τους επεκτείνεται στα όρια μιας περιφερειακής ενότητας ή το πολύ σε όμορες περιφερειακές ενότητες. Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν ανάγκες των αγροτών είναι πολύ δύσκολο ένας συνεταιρισμός της Κρήτης να εξυπηρετεί αγρότες της Πελοποννήσου.
    Στην παρ.2 Πρέπει να αναφέρεται στην επωνυμία όχι γενικά αγροτικός συνεταιρισμός αλλά πχ ελαιουργικός , γαλακτοκομικός κτλ διευκολύνει σημαντικά πολλούς σκοπούς.