Άρθρο 19 – Υποχρέωση εχεμύθειας

Τα μέλη των οργάνων του ΑΣ υποχρεούνται να μη αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον ΑΣ, οι οποίες αποκαλυπτόμενες ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντά του ή των μελών του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:38 | Αλέξης Μπακούρος

    Η εχεμύθεια ισχύει και για τα μέλη επενδυτές που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης; Αν ναι πρέπει να αναφερθεί. Και για το άρθρο αυτό ισχύει ότι και για το άρθρο 18 δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό άρθρο.