Άρθρο 07 – Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του Συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται από το Καταστατικό.
2. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιρική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή της συνεταιρικής μερίδας προβλέπεται από το Καταστατικό σε δόσεις. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του Καταστατικού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφ’ όσον καταβάλλουν τη συνεταιρική μερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
3. Το Καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια της παραμονής του και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων. Απαγορεύονται και είναι ανίσχυρες οι εγγραφές μελών που γίνονται κατά την περίοδο τριών (3) μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του ΑΣ.
4. Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα μέλη-επενδυτές.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:00 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.2 το δεύτερο εδάφιο πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιρική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση.
  Η παρ.4 πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το νόμο και το Καταστατικό.
  (Είναι λάθος η αναφορά μόνο στο καταστατικό αφού έχει οριστεί και στο νόμο το 75% άρθρο 8 παρ. 1 περ. στ). Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα μέλη-επενδυτές δεν χρειάζεται είναι πλεονασμός)

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:06 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 3: Προτείνεται αντί για απαγόρευση εγγραφής μελών τρεις μήνες πριν τις εκλογές, να προβλεφθεί διάταξη που να ορίζει ότι οι αιτήσεις υποψηφίων μελών εκκρεμούν μέχρι την επόμενη ΓΣ, η οποία αποφασίζει σε τελικό βαθμό για κάθε αίτηση.

  παρ. 4: Προτείνεται αντί για τη διατύπωση «διαγράφεται υποχρεωτικά», η διατύπωση «μπορεί να διαγραφεί υποχρεωτικά”, καθώς αυτό συνάδει με την γενικότερη κατεύθυνση του υπό εξέταση νομοσχεδίου για μεγαλύτερη καταστατική ελευθερία.

 • §4: Το ελάχιστο ύψος της συναλλαγής του μέλους με το Συνεταιρισμό, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 85% της παραγωγής του. [ Παράλληλος καθορισμός του εύρους της τιμής, με βάση «παρατηρητήριο τιμών» ]
  Τα μέλη-επενδυτές, εφόσον διενεργούν παραγωγικές διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές του συνεταιρισμού στον οποίο συμμετάσχουν, να διαγράφονται .

  Για το ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Κώστας Νιφορόπουλος Γιώργος Παπαδημητρίου
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λογιστής-Φοροτεχνικός

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του Συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται από το Καταστατικό.»

  Να ορίζει ο νόμος συγκεκριμένη προθεσμία ενός μηνός και να μην αφήνεται στην ευχέρεια κάθε ενός και ο κάθε ΑΣ να κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα.

  «3. Το Καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια της παραμονής του και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων. Απαγορεύονται και είναι ανίσχυρες οι εγγραφές μελών που γίνονται κατά την περίοδο τριών (3) μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του ΑΣ.»

  Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των ΑΣ είναι η τιμή εξαργύρωσης της Συνεταιριστικής Μερίδας και κατά πόσον αυτή επιστρέφεται σε εύλογες ή μη αξίες. Πρέπει ο νόμος να ορίσει ξεκάθαρα ότι η επιστροφή ή με άλλο τρόπο εξαργύρωση της μερίδας γίνεται σε εύλογες και πραγματικές αξίες και όχι λογιστικές ή ονομαστικές δεδομένων των υπεραξιών που έχουν επιτευχθεί ιδίως μετά από χρόνια.

  «4. Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα μέλη-επενδυτές.»

  Για να καταλάβετε τι νόμους προτείνετε!!!!! Γράφετε ένα νόμο για να πείσετε τους αγρότες να γίνουν μέλη ΑΣ αλλά μετά τους λέτε «δεν πειράζει ρε φίλε και να μην έχεις καμία σχέση με τον ΑΣ για 2 χρόνια τουλάχιστον άσε δεν τρέχει και τίποτα». Μα κύριοι αγρότης που δεν θέλει να συναλλαχθεί και να υποστηρίζει τη συνεργατική δραστηριότητα για 2 χρόνια δεν νομίζω ότι αξίζει να είναι μέλος τους. Χτίζεται κουφάρια ΑΣ που θα στηρίζονται σε μέλη που δεν ενδιαφέρονται ώστε τελικά οι ΑΣ να αποτελούν πεδίο δράσης από «παρεούλες» της επαρχίας που κατά το πλείστον υπηρετούν ως κομματικά στρατιωτάκια. Να οριστεί ξεκάθαρα ότι όποιος δεν έχει συναλλαγές τουλάχιστον ενός σοβαρού ποσοστού άνω του πχ 35% για ένα έτος, διαγράφετε. Εάν αλλάζει γνώμη ξαναγράφετε μετά από ένα έτος. Τουλάχιστον ο ΑΣ θα στηρίζεται σε άτομα που τον πιστεύουν. ΑΣ σημαίνει συνεργασία και όποιος θέλει να λειτουργεί ατομικά καλά θα κάνει αλλά δεν χρειάζεται να φουσκώνουμε τα μητρώα μελών ΑΣ χωρίς λόγο και εικονικά.

  Ένα επίσης τεράστιο σκάνδαλο ήταν οι μη διαγραφές μελών που δεν είχαν εξοφλήσει την αξία της μερίδας τους αλλά επειδή «βαριόμασταν» ή ήταν δικά μας «παιδιά» δεν τους διαγράφαμε!! Να οριστεί στο νόμο ξεκάθαρα πότε διαγράφετε μέλος αυτόματα εάν δεν έχει εξοφλήσει τη μερίδα γιατί από μέλη που έπρεπε να είχαν διαγραφεί στηρίχθηκαν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων που ήταν σκανδαλώδεις!!!

  Με εκτίμηση

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:59 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 07 παρ. 4 Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα μέλη-επενδυτές. Πιστευω οτι πρεπει να αντικατασταθει ως εξης: Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται στο 80% της παραγωγης .

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 17:11 | Κώστας Δημητρίου

  η προτεινόμενη διάταξη περί αυτόματης διαγραφής είναι προβληματική, όπως επίσης και η πρόβλεψη για ελάχιστο ύψος συναλλαγών με τον συνεταιρισμό
  η διαγραφή πρέπει να αφορά μόνο περιπτώσεις που ορίζονται στην κοινή νομοθεσία και όχι τέτοια θέματα

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:36 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Δεν ξέρω πως λειτουργεί η υποχρεωτικότητα στους μεγάλους συνεταιρισμούς αλλά στους μικρούς αυτά τα περί αυτόματα διαγράφεται κτλ δεν περπατάνε. Νομίζω ότι σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τέτοιου είδους κανόνες πρέπει να επιβάλλονται από τον ίδιο το συνεταιρισμό και όχι από το κράτος. Ένας συνεταιρισμός που δεν χρωστάει σε κανέναν, δεν ζητάει χρήματα από κανέναν γιατί θα πρέπει να υφίσταται τέτοιου είδους περιορισμούς από το κράτος; Το κράτος μπορεί να ελέγχει την νόμιμη λειτουργία του αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα είναι αρμοδιότητα των μελών του συνεταιρισμού. Εάν εφαρμοσθεί απόλυτα ο νόμος με τα ποσοστά που προβλέπει, το 70% των συνεταιρισμών θα κλείσουν. Αυτό με το ποσοστό παράδοσης υπάρχει στους νόμους εδώ και 20 χρόνια, ούτε ποτέ εφαρμόστηκε ούτε ποτέ πρόκειται να εφαρμοσθεί θα υπάρχει πάντα ως αγκάθι για να μπορεί ο εκάστοτε συνεταιρισμός να είναι ευάλωτος απέναντι στον νόμο. Πρέπει να καταργηθεί. Το κράτος φτιάχνει ένα νόμο που ξέρει ότι δεν εφαρμόζεται. Απόδειξη; Το τέλος επιτηδεύματος. Αφού είναι υποχρεωτική η παράδοση των προϊόντων γιατί όσοι περνούν τα προϊόντα τους από τον συνεταιρισμό απαλλάσσονται του τέλους. Σωστό ως κίνητρο, λειτουργεί. Αλλά κίνητρο για εφαρμογή του νόμου; Ξαναλέω πρέπει να καταργηθεί.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:57 | Ευσταθίου

  Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το κάθε μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της ετήσιας παραγωγής του μέλους. Ο έλεγχος θα γίνεται με βάση την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, την δήλωση συγκομιδής καθώς και από την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αρχής.
  Σε περίπτωση που ο συνέταιρος παραδίδει ποσότητα μικρότερη από το 51% για δύο συνεχόμενα έτη διαγράφεται από τον συνεταιρισμό άμεσα και χωρίς απόφαση του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης και δεν έχει δυνατότητα επανεγγραφής.
  Για κάθε έτος που ο συνέταιρος παραδίδει ποσότητα μικρότερη από το 51% καταβάλει πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας της ποσότητας που υπολείπεται για την συμπλήρωση του 51%. Η οφειλή αυτή παραμένει και μετά την διαγραφή του από τον συνεταιρισμό.
  Στην περίπτωση που ο συνεταιρισμός έχει αδυναμία απορρόφησης του 51% της παραγωγής των συνεταίρων θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να ορίσει ένα ποσοστό υποχρεωτικής παράδοσης το οποίο θα αυξάνετε κάθε χρόνο έτσι ώστε μέσα σε μια πενταετία να φτάσει στο 51%.
  Οι λόγοι για τους οποίους προτείνω την παραπάνω ρύθμιση είναι διότι :
  1. Εάν αφήσουμε στην ΓΣ να κάνει διαγραφές δεν θα γίνει ποτέ τίποτα διότι κανένας δεν θα διαγράψει τον γείτονα ή τον συγγενή του, έχει αποδειχθεί στην πράξη.
  2. Ο συνεταιρισμός πρέπει να έχει μια δεδομένη ελάχιστη ποσότητα προϊόντος που θα πρέπει να διαχειριστεί έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών του για να είναι βιώσιμος και να μπορεί να αναπτυχθεί. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στην παραλαβή προϊόντος δεν βοηθούν ούτε την ανάπτυξη του συνεταιρισμού ούτε στην ικανοποιητική και έγκαιρη πληρωμή των παραγωγών.
  3. Ο συνέταιρος πρέπει να είναι συνειδητά μέλος του συνεταιρισμού και όχι ευκαιριακός προμηθευτής του που όποτε τον βολεύει ή όταν δεν μπορεί να πουλήσει αλλού το προϊόν του καταφεύγει σε αυτόν.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 14:08 | Κωνταντινος Λεπιδας

  Στο άρθρο 7 παρ 4 νομίζω ότι ο παραγωγός που δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό θα πρέπει να διαγράφεται αυτόματα και όχι να περιμένουμε δυο χρόνια. Παράλληλα πρέπει να του επιβάλλονται και κυρώσεις, διαφορετικά δεν μπορεί ο Συν/σμός να προγραμματίσει και άρα δεν μπορεί να οργανώσει την παραγωγή, που είναι το ζητούμενο.