Άρθρο 12 – Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο για κάθε μία υποχρεωτική μερίδα, εκτός από τα μέλη-επενδυτές οι οποίοι μπορούν να έχουν ο καθένας περισσότερες από μία μερίδες με μία ψήφο, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ψήφων όλων των μελών επενδυτών να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο ή το Καταστατικό απόφαση άλλου αρμοδίου οργάνου.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η μετατροπή, η παράταση της διάρκειας και η λύση του ΑΣ.
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
δ) Η έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.
ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.
στ) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιρικής μερίδας, η έγκριση εισόδου στον ΑΣ μελών-επενδυτών και ο καθορισμός του ύψους της μερίδας τους.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.
η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και των ετησίων αμοιβών των οργάνων της Διοίκησης.
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Εργασίας.
ιβ) Η απόφαση για την πώληση ακινήτων.
ιγ) Η απόφαση για ίδρυση ή συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 24 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
ιε) Ο ορισμός ειδικών εκπροσώπων του ΑΣ για άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων και διεξαγωγή δικών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και δικών που προκλήθηκαν από τα μέλη του ΔΣ κατά του ΑΣ .
ιστ) Η έγκριση συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ΑΣ.
ιζ) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο Καταστατικό.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την άσκηση των, με στοιχεία (ια) της προηγούμενης παραγράφου, αρμοδιοτήτων της.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μια φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως. Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το Καταστατικό.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού.
6. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη αποκτούν δικαίωμα σύγκλησής της.
7. Εάν ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει διαφορετικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές ενότητες ή έχει περισσότερα από 200 μέλη, το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει Γενική Συνέλευση από αντιπροσώπους μέλη του Συνεταιρισμού, που εκλέγονται από τομεακές ή τοπικές συνελεύσεις. Το Καταστατικό καθορίζει τη διαίρεση σε τομείς ή περιοχές, τον αριθμό των αντιπροσώπων του κάθε τομέα ή περιοχής, τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής τους, τη διάρκεια της θητείας τους, τους λόγους ανακλήσεως και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού τον τομέα τους ή την περιοχή τους, στον οποίο εκθέτουν τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης. Ο τρόπος λειτουργίας ενός εκάστου τομέα ή περιοχής καθορίζεται από το Καταστατικό.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:05 | Αλέξης Μπακούρος

  Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 να διαμορφωθεί ως εξής:1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και πραγματοποιούν συναλλαγές με τον ΑΣ όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:11 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Προβληματική η αναφορά στα δικαιώματα ψήφου των επενδυτών-μελών όπως προαναφέρθηκε και στο άρθρο 6.

  παρ. 2, περίπτωση β.: Αναφέρεται η έννοια της μετατροπής. Εννοείται μόνο η συγχώνευση ή θα μπορεί να μετατραπεί και σε άλλης μορφής νομικό σχήμα; Δεν διευκρινίζεται κάτι σχετικό.

  παρ. 3: Κρίνεται προβληματική η δυνατότητα που δίνεται στο ΔΣ να αποφασίσει επί του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού εργασίας. Είναι προτιμότερο το ΔΣ να προετοιμάζει και η ΓΣ να έχει πάντα την τελική απόφαση.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 03:37 | Φαίη Γάτου

  Το άρθρο 6 είναι προβληματικό και αναχρονιστικό. Το 1/5 των μελών ενός Αγροτικού συνεταιρισμού π.χ. των 300 μελών είναι 60 μέλη που πρέπει να συμφωνήσουν και να βάλουν υπογραφή. Αλήθεια, γνωρίζει κάποιος πόσες ημέρες και πόσα έξοδα θα κάνουν τα ένα ή δύο ή τρία μέλη που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση των υπογραφών; Θα πρέπει να συναντήσουν 120 με 180 μέλη που είναι όλοι στις δουλειές τους από το πρωί μέχρι το βράδυ, την στιγμή που και οι ίδιοι είναι εργαζόμενοι στα δικά τους χωράφια; και πόσο δυσκολότερο είναι όταν τα μέλη κατοικούν σε γειτονικά χωριά ή και σε γειτονικούς νομούς;
  Το 1/5 πρέπει να αντικατασταθεί με το 1/10, στο κάτω-κάτω την απόφαση για το όποιο θέμα θα την πάρει η Γενική συνέλευση.
  Όσον αφορά για την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να την συγκαλέσει εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, διότι έχει και τους υπαλλήλους και τα μέσα του συνεταιρισμού. (Να μην αναφέρω τον φόρτο και τα έξοδα και τις δυσκολίες που ανέφερα παραπάνω, για αυτά τα ένα, δύο ή τρία μέλη που ανέλαβαν την συγκέντρωση των υπογραφών ή και την κλειστή πόρτα όταν ζητάς από τον συνεταιρισμό τα στοιχεία των μελών όνομα-διεύθυνση-τηλέφωνο και να σου λένε ότι είναι προσωπικά δεδομένα).
  Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης στο Διοικητικό συμβούλιο, να γίνεται και κοινοποίηση στο εποπτικό συμβούλιο.
  Εάν δεν συγκαλέσει Γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 30 ημερών, να εκπίπτουν αυτοδικαίως και το Εποπτικό Συμβούλιο να αναλαμβάνει την προκήρυξη εκλογών, τοποθετώντας υπηρεσιακό Διοικητικό συμβούλιο είτε από επιλαχόντα μέλη, εάν υπάρχουν, είτε να τοποθετεί μέλη του συνεταιρισμού.
  Στην επόμενη Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί το θέμα ή τα θέματα της αίτησης και μετά οι Αρχαιρεσίες.
  Αυτά για τα θέματα που αναγράφονται με την ένδειξη «επείγον».
  Για τα θέματα με την ένδειξη «Για την επόμενη Γενική Συνέλευση» εάν δεν τα φέρει προς συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, να υποχρεούται να το φέρει ως θέμα το Εποπτικό Συμβούλιο ή να κατατεθεί στην εγγράφως στην Γενική Συνέλευση η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος.

 • §ι: Θα πρέπει να γίνει ανάλογη προσαρμογή, όπως στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών (.4548/2018, άρθρο 117 «την έγκριση της συνολικής διαχείρισης…….και την απαλλαγή των ελεγκτών…»
  §ιστ: Χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση.. Πρέπει να ορίζεται όριο στο καταστατικό, μέχρι το ύψος του οποίου μπορεί το Δ.Σ. να υπογράφει συμβάσεις μόνο του χωρίς την έγκριση της Γ.Σ.

  Για το ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Κώστας Νιφορόπουλος Γιώργος Παπαδημητρίου
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λογιστής-Φοροτεχνικός

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:12 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

  Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν ολα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Να αντικατασταθει ως εξης : Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν μονο τα μέλη και , οχι δι’αντιπροσωπων, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ , εξαιρουνται τα νομικα προσωπα π.χ. αλλοι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 17:39 | Κώστας Δημητρίου

  όχι παραπάνω από μία ψήφο για κάθε μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας σε γενική συνέλευση !