Άρθρο 27 – Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, κίνητρα και Δικαιούχοι αυτών

1. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ, δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
2.Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ και καταβάλλεται σε αυτούς δεν υπόκειται σε φόρο.
3. Οι καταθέσεις των μελών του Α.Σ. σε αυτόν και οι χορηγήσεις δανείων στα μέλη του, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
4. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο του άρθρου 22, όταν διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 10 (β) υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφ’ όσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 8.
5. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.
6. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον ν. 4548/2018, στο Ν.Δ. 1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993 (Α’ 137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η μεταγραφή στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα.
8. Νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και στους ΑΣ, εφ’ όσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.
9. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη μετατροπή εμπορικών εταιρειών σε εμπορικές εταιρείες άλλου νομικού τύπου, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 29.
10. Οι ΑΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 22 και είναι ενήμεροι έχουν δικαίωμα πρόσβασης:
α) Στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων και
β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:56 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Τα πλεονάσματα συνιστούν εθελοντική εισφορά των μελών στο συνεταιρισμό (και όχι νέο εισόδημα). Προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου με :
  Τα πλεονάσματα δεν φορολογούνται. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την καταβολή περιορισμένου τόκου εάν διατηρούνται ως εξατομικευμένη κατάθεση του μέλους στον ΑΣ.

 • Είμαστε αγροτικός Συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών.
  Σημαντική βοήθεια με εξοικονόμηση κεφαλαίων, ειδικά δια τους νέους και μικρούς συνεταιρισμούς είναι η δυνατότητα παραχωρήσεως της χρήσεως για ορισμένο χρόνο από τους συνεταιριστές άνευ ανταλλάγματος, επιβαρύνσεων και λοιπών περίπλοκων γραφειοκρατικών διατυπώσεων προς τον συνεταιρισμό του ατομικού επαγγελματικού τους εξοπλισμού, π.χ. αγροτικά φορτηγά προς μεταφορά συνεταιριστικών ειδών, ψεκαστικά, βυτία, δεξαμενές, μικρά εμφιαλωτήρια, μικρά ελαιοτριβεία κλπ, προκειμένου να καλύπτονται συνεταιριστικές ανάγκες.
  Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να υπάρχει η προαιρετική δυνατότητα συμβολής των συνεταιριστών με την προσωπική τους εργασία άνευ ανταλλάγματος, σε τομείς που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή ικανότητες τις οποίες κατέχουν, π.χ. πτυχίο γεωπονικής για παροχή φυτοπροστατευτικών συμβουλών ή επαγγελματική άδεια οδηγήσεως για την χρήση φορτηγού οχήματος του συνεταιρισμού
  Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο για την ανάπτυξη τόσο του συνεταιριστικού ιδεώδους και της αλληλεγγύης όσο και της εξοικονομήσεως πόρων.
  Παρακαλούμε να εξετάσετε την πρότασή μας και να την συμπεριλάβετε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο
  Κωνσταντίνος Χ. Μέλλος
  Πρόεδρος Δ.Σ.
  Α.Σ. Θερμασία Δήμητρα
  Α.Μ.ΕΘΝ.ΜΗΤΡ.ΣΥΝΕΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1001041

 • Είμαστε αγροτικός Συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών.
  Σημαντική βοήθεια με εξοικονόμηση κεφαλαίων, ειδικά για τους νέους και μικρούς συνεταιρισμούς είναι η δυνατότητα παραχωρήσεως της χρήσεως από τους συνεταιριστές άνευ ανταλλάγματος, επιβαρύνσεων και λοιπών περίπλοκων γραφειοκρατικών διατυπώσεων προς τον συνεταιρισμό του ατομικού επαγγελματικού τους εξοπλισμού για ορισμένη χρονική περίοδο, π.χ. αγροτικά φορτηγά προς μεταφορά συνεταιριστικών ειδών, ψεκαστικά, βυτία, δεξαμενές, μικρά εμφιαλωτήρια, μικρά ελαιοτριβεία κλπ, προκειμένου να καλύπτονται συνεταιριστικές ανάγκες.
  Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο για την ανάπτυξη τόσο του συνεταιριστικού ιδεώδους και της αλληλεγγύης όσο και της εξοικονομήσεως πόρων, αφού διευκολύνει την συνεταιριστική δράση.
  Παρακαλούμε να εξετάσετε την πρότασή μας και να την συμπεριλάβετε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο
  Κωνσταντίνος Χ. Μέλλος
  Πρόεδρος Δ.Σ.
  Α.Σ. Θερμασία Δήμητρα
  Α.Μ.ΕΘΝ.ΜΗΤΡ.ΣΥΝΕΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1001041

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «1. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ, δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.»

  Να διαγραφεί η παράγραφος. Η εισφορά σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ΑΕ 1% για μερίδα 1.000,00 Ευρώ ανέρχεται σε 10 Ευρώ. Εάν οι αγρότες αποθαρρύνονται από τα 10,00 Ευρώ τότε τι έπρεπε να κάνουν με τα εκατοντάδες εκατομμύρια που «φαγώθηκαν» στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιδοτήσεις? Ο μέσος αγρότης δεν έχει πρόβλημα με τα 10 ευρώ και δεν θα τον πείσουν ή αποθαρρύνουν να μπει ή όχι σε ΑΣ. Η τραγική εποπτεία του Ελληνικού Κράτους ήταν που κατέστρεψε την αγροτιά και όχι τα 10 Ευρώ. Όποιος είναι σοβαρός αγρότης δεν τον απασχολούν τα 10 Ευρώ και αυτά είναι σαν τα καθρεπτάκια που δίναν στους ιθαγενείς.

  «2.Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ και καταβάλλεται σε αυτούς δεν υπόκειται σε φόρο.»

  Άλλη μια τραγική ιστορία των ΑΣ. Η ασφάλιση των αγροτών μέσω ΑΣ. Η διάταξη είναι αντισυνταγματική γιατί παραβιάζει παράνομα το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ ενός ιδιώτη ασφαλιστικού πράκτορα σε σχέση με ένας ΑΣ. Μην ξεχνάτε που καταντήσατε τις αγροτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Γιαυτό μην επιδοτείτε πάλι τα ίδια. Καμία διαφοροποίηση εις βάρος της ελεύθερης αγοράς. Να διαγραφεί η παράγραφος.

  «3. Οι καταθέσεις των μελών του Α.Σ. σε αυτόν και οι χορηγήσεις δανείων στα μέλη του, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.»

  Καταθέσεις δέχονται και δάνεια δίνουν οι τράπεζες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μπλέξει τα πάντα όλα. Για ρίξτε μια ματιά να δείτε πόσα από τα δάνεια που έδιναν οι μεγαλύτεροι φαλιρισμένοι ΑΣ δόθηκαν παράνομα ή όχι σε «δικά» μας παιδιά. Για τον ίδιο λόγο αντιμετωπίζεται ευνοϊκά η συναλλαγή με έναν ΑΣ εις βάρος με αυτήν με μια τράπεζα κατά παράβαση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  «4. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο του άρθρου 22, όταν διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 10 (β) υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφ’ όσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 8.»

  Όταν δεν είναι φυσικό πρόσωπο με αγροτική δραστηριότητα, τότε τι? Γιατί μπερδεύετε συνέχεια τα θέματα? Να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση και να διαγραφεί η φράση.

  «5. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.»

  Γιατί χρειάζεται αυτή η παράγραφος? Οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν μπορούν να έχουν σχετική πρόβλεψη? Μήπως είναι προβληματικοί οι αναπτυξιακοί νόμοι?

  «6. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον ν. 4548/2018, στο Ν.Δ. 1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993 (Α’ 137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η μεταγραφή στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.»

  Το πρώτο εδάφιο θέλει προσοχή για την αποφυγή φορολόγησης τεράστιων υπεραξιών κυρίως ακινήτων με βάση μετέπειτα Εκθέσεις Αποτίμησης ακινήτων κατά τον μετασχηματισμό κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που ακολουθείται για όλους τους άλλους νόμιμους φορολογούμενους.

  Τραγικοί όπως πάντα!!!! Το τελευταίο εδάφιο είναι απλά μια επιβράβευση σε όλες τις παρανομίες Αυθαίρετης Δόμησης των ΑΣ!!! Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τι θα επιδοτούμε στην Ελλάδα. Την αυθαιρεσία ή τη νομιμότητα? Να διαγραφεί το εδάφιο και όσοι ΑΣ έχουν παράνομες κατασκευές να διερευνηθούν ποινικά οι διοικήσεις που τις εκτέλεσαν και να πληρωθούν από τους Υπαιτίους τα σχετικά πρόστιμα. Να δημοσιεύσετε σε ποιους ΑΣ έχει τεράστια επίπτωση αυτό το εδάφιο για να καταλάβουμε τι «εξυπηρέτηση» έγινε.

  «10. Οι ΑΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 22 και είναι ενήμεροι έχουν δικαίωμα πρόσβασης:
  α) Στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων και
  β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.»

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: εάν το α και το β δεν υπήρχε στο παρόν νομοσχέδιο, οι ΑΣ δεν θα είχαν τα δικαιώματα αυτά? Ποιος ιδιαίτερος λόγος σας έκανε να προσθέσετε αυτή την παράγραφο?

  Με εκτίμηση

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr