Άρθρο 20 – Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο υπάγεται ο ΑΣ εκ της έδρας του, εκτός εάν ο ΑΣ έχει λιγότερα από 30 μέλη.
2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό για κάθε όργανο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται από το Καταστατικό.
7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες ύστερα από πρόσκληση οιουδήποτε μέλους του ΑΣ.
8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του ΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό, για τα αδικήματα του άρθρου 35 του παρόντος νόμου και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας. Η αμετάκλητη παραπομπή σε ποινική δίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του προηγουμένου εδαφίου αναστέλλει αυτοδικαίως την άσκηση από το μέλος των καθηκόντων του, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του ΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του διαπιστωθεί για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ΑΣ η ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύματα που προαναφέρθηκαν στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
9. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του ΑΣ έχουν τα μέλη που είχαν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμιάς από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη μία. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται από το Καταστατικό. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους νεοϊδρυόμενους Συνεταιρισμούς.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:54 | Χρήστος Καραδημος

  Αρθρο 20
  Οι αρχαιρεσίες γίνονται με καθολική ψηφοφορία από όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ακόμα και αν υπάρχει αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:38 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.7 αν κενωθεί θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση όχι εκλέγοντας αλλά ορίζοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ.

  Στην παρ. 8 να προστεθούν και τα ηλεκτρονικά εγκλήματα.

  Η παρ. 9 διατυπώνεται ως εξής:9. Δικαίωμα να ψηφίζουν και εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του ΑΣ έχουν τα μέλη που είχαν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμιάς από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις πριν τις εκλογές. Για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη μία με συναλλαγές . Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται από το νόμο και το Καταστατικό. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους νεοϊδρυόμενους Συνεταιρισμούς.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:30 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου ως προέδρου εφορευτικής επιτροπής για αγροτικούς συνεταιρισμούς άνω των 30 μελών.

  παρ. 9: Η διάταξη παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα του ΑΣ. Τα κωλύματα και οι προϋποθέσεις εκλογής αποτελούν ζητήματα που θα οριστούν σε επίπεδο καταστατικού ή έστω πρότυπου καταστατικού και δεν πρέπει να ορίζονται υποχρεωτικά δια νόμου.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 08:40 | Φαίη Γάτου

  Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης να αντιστοιχεί στο 1/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό, διότι εάν αντιστοιχεί στο ήμιση θα μπορεί κάποιο συμβούλιο να αποκτά ευκολότερα αυτοδυναμία και κυρίως αυτό που τώρα διοικεί.
  Πρόταση:Εάν ένα συμβούλιο δεν έχει εξοφλήσει ή κατά την θητεία του έχει δημιουργήσει χρέη, να μην μπορεί να βάλουν υποψηφιότητα για την επόμενη διοίκηση, αλλά να ανακτούν ξανά το δικαίωμα αυτό σε μεθεπόμενη διοίκηση.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Γ.

  ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓ0 8. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 12:16 | ΒΑΣΙΛΗΣ Γ.

  ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓ 8 Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 17:34 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ

  ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓ 8. ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 80% ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:57 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Η παράγραφος 9 δεν χρειάζεται.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 12:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

  ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΗΔΗ 4-7 ΧΡΟΝΙΑ.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 15:16 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓ 8. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:34 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓ 8. ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.