Άρθρο 13 – Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Τα μέλη επενδυτές και οι μερίδες τους δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση.
2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
3. Κατ΄ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:
α) μεταβολή του σκοπού του ΑΣ,
β) συγχώνευση με άλλον ΑΣ ,
γ) μετατροπή του ΑΣ,
δ) λύση του ΑΣ και
ε) τροποποίηση του Καταστατικού,
στ) τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας μέλους επενδυτή,
ζ) την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον ΑΣ.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ’ όσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.
4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:59 | Χαρμπής Θεόδωρος

  Προτείνεται σε συνεταιρισμούς με πολλά μέλη στις περιπτώσεις που ούτε στη δεύτερη συνέλευση (επαναληπτική) υπάρχει η αυξημένη απαρτία που ο νόμος ορίζει για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων (πχ τροποποίηση καταστατικού κλπ), να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είτε επιστολικής ψήφου ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη αποφάσεων .

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:20 | Χρήστος Καραδημος

  Αρθρο 13 Παρ. 3
  Το ζήτημα των αυξημένων απαρτιών πρέπει να λυθεί με μια τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση η οποία να γίνεται ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι μεγάλοι συνεταιρισμοί από άποψη μελών και να πάρουν αποφάσεις γιατί δεν μπορούν με τίποτα να υπάρξουν αυξημένες απαρτιες

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:30 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Προτείνεται ανάλογη εφαρμογή του αρ. 16. πρ. 12 και στην ΓΣ προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα όργανα διοίκησης να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της απαρτίας/πλειοψηφίας. Προτείνεται η εξής προσθήκη: «Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από το Καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, η διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής και κάθε σχετικό θέμα»

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:22 | Ανδρέας Τσούβαλης

  Στην παράγραφο 3(ε) να προβλεφθεί το εξής:
  Όταν η τροποποίηση καταστατικού αφορά προσαρμογή του σε νέο νόμο και δεν τροποποιούνται άλλα άρθρα,αυτό να γίνεται χωρίς την απαίτηση της αυξημένης πλειοψηφίας ή αυτόματα χωρίς καν την σύγκληση γενικής συνέλευσης.
  Υπάρχουν τεράστια προβλήματα ιδίως στους ιδιότυπους μη επαγγελματικούς συνεταιρισμούς που μέλη τους μπορεί να είναι και κάτοικοι εξωτερικού.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:07 | Καριώτογλου Ηλίας

  Προτείνουμε στο Άρθρο 13, να προστεθεί στο τέλος της Παραγράφου 3, μια επιπλέον παράγραφος η οποία να αίρει την πιθανότητα αδιεξόδου και μη λήψης απόφασης.

  Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθεί:

  ¨Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας και κατά την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην τρίτη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.¨