Άρθρο 14 – Απόφαση

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτό, ή αν το Καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
2. Κατ’ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών,
α) για τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού,
β) για τη συγχώνευση με άλλο Συνεταιρισμό,
γ) για τη μετατροπή του Συνεταιρισμού,
δ) για τη λύση του Συνεταιρισμού,
ε) για την τροποποίηση του Καταστατικού,
στ) για την είσοδο στον ΑΣ μελών-επενδυτών και τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας μέλους-επενδυτή και
ζ) για την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον ΑΣ.
Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
α) Αρχαιρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης εκλεγέντων μελών οργάνων,
β) Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου.
γ) Έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.
δ) Προσωπικά θέματα.
ε) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό.
Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.
Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους. Η ύπαρξη απαρτίας και η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης στην ψηφοφορία αυτή κρίνεται επί συνόλου αριθμού ψήφων, από τον οποίο αφαιρούνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μερίδες των μελών του κρινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.
5. Για κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που έγινε η Γενική Συνέλευση στην οποία αφορούν.

  • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:15 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣTt

    Επειδή υπάρχουν πολλά κακοπροαίρετα μέλη τα οποία επιθυμούν την κατάρρευση του Συν/σμού και να μην υπάρχει διοίκηση το ανωτέρω άρθρο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής :

    Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ε.Σ. δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών από την οποία να προκύπτουν στοιχεία, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Δ.Σ. ή Ε.Σ. και την εκλογή νέου Δ.Σ. ή Ε.Σ.