Άρθρο 08 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ ορίζονται από το Καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθμίζουν:
α) Τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΣ.
β) Τo δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως.
δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού.
ε) Το δικαίωμα πληροφορήσεως του μέλους για την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ και λήψης αντιγράφων κάθε σχετικού εγγράφου.
στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75%, καθώς και το ποσοστό εφοδίων που το κάθε μέλος-συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφ’ όσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφ’ όσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
3. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ, περιλαμβανομένου και του λόγου διαγραφής του μέλους από τον ΑΣ.
4. Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν, ανάλογα με τις ανάγκες του, συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και δε θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία. Η αξία της προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέμεται στα δικαιούχα μέλη σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 26.
5. Το Καταστατικό δύναται να απαγορεύει στα μέλη του ΑΣ, με την εξαίρεση των μελών-επενδυτών, να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς τους σκοπούς του συνεταιρισμού πράξεις, με την εξαίρεση της διάθεσης του ποσοστού της παραγωγής τους που δεν υποχρεούνται να παραδίδουν στον ΑΣ.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | Χρήστος Καραδημος

  Αρθρο 8 Παρ 5
  Μέλη επενδυτές με ανταγωνιστική δραστηριότητα δεν μπορούν να είναι επενδυτές.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:39 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.2 Μπορεί το 35% να το κατέχει μόνο ένας επενδυτής ή απαραίτητα θα υπάρξει διασπορά με ανώτατο ποσοστό που μπορεί να κατέχει κάθε μέλος επενδυτής;)

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:14 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.4 στο τέλος δεν είναι η παρ 4 του άρθρου 26 αλλά η 10.Στην παρ. 5 (Είναι αδιανόητο τα μέλη επενδυτές να μπορεί να είναι ανταγωνιστές του συνεταιρισμού, μέλη επενδυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να γίνονται μόνο αυτοί που δημιουργούν συνέργειες και διευκολύνουν την λειτουργία των ΑΣ ή είναι αποδεδειγμένα ευνοϊκά διακείμενοι στο συνεργατισμό)

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:18 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1, περίπτωση στ: Προτείνεται να μην ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεωτικών συναλλαγών με το συνεταιρισμό σε επίπεδο νόμου καθώς το παρόν εδάφιο έχει θέση σε μοντέλο/πρότυπο καταστατικού κι όχι σε συνεταιριστικό νόμο. Το εν λόγω ζήτημα αφορά τα εσωτερικά ζητήματα του ΑΣ και δεν μπορεί να ορίζεται εκ του νόμου για κάθε ΑΣ.

  παρ. 2: Η παρούσα διάταξη στην ουσία επιτρέπει την a la carte εφαρμογή του εδαφίου στ του παρόντος άρθρoυ λόγω της δυσχέρειας διακρίβωσης ότι συντρέχουν κάθε φορά οι οριζόμενοι εκ του νόμου λόγοι και μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα τυχοδιωκτικής συμπεριφοράς.

  παρ. 5: Δεν είναι λογικό τα μέλη-επενδυτές να μπορούν να προβούν σε ανταγωνιστικές πράξεις εναντίον του συνεταιρισμού στον οποίο είναι μέλη γιατί αυτό τους δίνει ασύγκριτα πλεονεκτήματα και κίνητρα για τυχοδιωκτική συμπεριφορά. Επιπλέον, με όριο το 35% των ψήφων, τα μέλη επενδυτές θα έχουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων του συνεταιρισμού (διφορούμενη η αναφορά περί δημιουργίας απαρτίας στη ΓΣ).

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:03 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣT

  Να ορισθεί ρητά από ποιά έγγραφα το μέλος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα διότι ο Συν/σμός είναι επιχείρηση και δεν γίνεται να κυκλοφορούν τα έγγραφα του εκτός και να γίνεται κακοπροαίρετη χρήση αυτών. Να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση με όλα τα στοιχεία που συντελούν στο σχηματισμό γνώμης αναφορικά με την εφαρμοζόμενη και τη σχεδιαζόμενη πολιτική του Συν/σμού. Να ζητούν με αίτησή τους στο διοικητικό συμβούλιο και να λαμβάνουν αντίγραφα των Γ.Σ.,Δ.Σ και Ε.Σ εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και να λαμβάνουν αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ ορίζονται από το Καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθμίζουν:
  α) Τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΣ.
  β) Τo δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως.
  δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού.
  ε) Το δικαίωμα πληροφορήσεως του μέλους για την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ και λήψης αντιγράφων κάθε σχετικού εγγράφου.
  στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75%, καθώς και το ποσοστό εφοδίων που το κάθε μέλος-συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ.»

  Μέλος που δεν συμμετέχει σε ΓΣ να έχει κυρώσεις. Όσο απέχουν τα μέλη τόσο επιτρέπουν οι ΑΣ να γίνονται μαγαζάκια παρεών και να τρώνε τα λεφτά των επιδοτήσεων.

  «3. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ, περιλαμβανομένου και του λόγου διαγραφής του μέλους από τον ΑΣ.»

  Να αλλάξει όλη η παράγραφος και ο ίδιος ο νόμος να καθορίζει τις κυρώσεις και ξεκάθαρα τη διαγραφή. Για αυτό καταστρέψατε το συνεργατισμό στην Ελλάδα!!! Γιατί χρησιμοποιήσατε τους ΑΣ ως κομματικά μαγαζάκια που χαϊδεύαμε όποιος είχε δικαίωμα ψήφου!!!! Ξεκάθαρα ο νόμος να ορίζει τις ποινές, κυρώσεις και συνθήκες διαγραφής μέλους και όποια διοίκηση δεν εφαρμόζει το νόμο, οι ποινές για αυτή να είναι πολύ αυστηρές.

  Αποφασίστε τι θέλετε? Λίγους και καλούς ΑΣ με ισχυρά μέλη που βάζουν πλάτη ή φραπεδιάριδες που στον ελεύθερο χρόνο πάνε και σε καμιά ΓΣ να σπάσουν πλάκα ή να δουν κανά γνωστό μπας και μιλήσουν για μπάλα ή εκλογές!

  «4. Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν, ανάλογα με τις ανάγκες του, συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και δε θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία. Η αξία της προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέμεται στα δικαιούχα μέλη σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 26.»

  Ρε παιδιά τι νόμοι είναι αυτοί???? Να διαγραφεί πλήρως η παράγραφος. Η παροχή υπηρεσίας να αντιμετωπίζεται όπως όλες οι άλλες μορφές ως εξαρτημένη και τέλος. Τι θα γίνει εάν δεν υπάρχει πλεόνασμα? Τι σημαίνει δικαιούχα μέλη? Όλοι ή μόνο όσοι δούλεψαν? Τι σημαίνει Πλεόνασμα? Δείξτε μου έναν ΑΣ τα τελευταία 30 χρόνια που έκανε νόμιμα το διαχωρισμό στα λογιστικά βιβλία του πλεονάσματος όπως ορίζει ο νόμος και ένα μέλος Εποπτικής Αρχή που ξέρει πως να το ελέγχει!!!

  «5. Το Καταστατικό δύναται να απαγορεύει στα μέλη του ΑΣ, με την εξαίρεση των μελών-επενδυτών, να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς τους σκοπούς του συνεταιρισμού πράξεις, με την εξαίρεση της διάθεσης του ποσοστού της παραγωγής τους που δεν υποχρεούνται να παραδίδουν στον ΑΣ.»

  Ότι δεν απαγορεύεται στην Ελλάδα …. τότε γίνεται νόμος. το «δύναται» να γίνει ξεκάθαρα απαγορεύεται και μόνο ύστερα από έγκριση της ΓΣ να δίνεται άδεια.

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • §1στ: Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 85%. Καθορισμός του ποσοστού αγοράς εφοδίων που το κάθε μέλος-συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ, εφόσον αυτός εμπορεύεται τα εφόδια αυτά.
  §5 (να προστεθεί): [Εξειδίκευση τρόπου ελέγχου].
  Να εξειδικευτεί ο τρόπος ελέγχου προώθησης της παραγωγής μέσω του συνεταιρισμού, π.χ. να προσκομίζονται κάθε έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ., και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31.03 εκάστου έτους, βεβαίωση των μελών με τη συνολική κίνηση των πωλήσεων του προηγούμενου έτους, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η διάθεση μέσω του Συνεταιρισμού.
  §5: Το καταστατικό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σε όλα τα μέλη (και τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη – επενδυτές) να ασκούν πράξεις ανταγωνιστικές προς τον Α.Σ. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία λειτουργίας του Α.Σ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:10 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Δεν ξέρω πως λειτουργεί η υποχρεωτικότητα στους μεγάλους συνεταιρισμούς αλλά στους μικρούς αυτά τα περί αυτόματα διαγράφεται κτλ δεν περπατάνε. Νομίζω ότι σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τέτοιου είδους κανόνες πρέπει να επιβάλλονται από τον ίδιο το συνεταιρισμό και όχι από το κράτος. Ένας συνεταιρισμός που δεν χρωστάει σε κανέναν, δεν ζητάει χρήματα από κανέναν γιατί θα πρέπει να υφίσταται τέτοιου είδους περιορισμούς από το κράτος; Το κράτος μπορεί να ελέγχει την νόμιμη λειτουργία του αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα είναι αρμοδιότητα των μελών του συνεταιρισμού. Εάν εφαρμοσθεί απόλυτα ο νόμος με τα ποσοστά που προβλέπει, το 70% των συνεταιρισμών θα κλείσουν. Αυτό με το ποσοστό παράδοσης υπάρχει στους νόμους εδώ και 20 χρόνια, ούτε ποτέ εφαρμόστηκε ούτε ποτέ πρόκειται να εφαρμοσθεί θα υπάρχει πάντα ως αγκάθι για να μπορεί ο εκάστοτε συνεταιρισμός να είναι ευάλωτος απέναντι στον νόμο. Πρέπει να καταργηθεί. Το κράτος φτιάχνει ένα νόμο που ξέρει ότι δεν εφαρμόζεται. Απόδειξη; Το τέλος επιτηδεύματος. Αφού είναι υποχρεωτική η παράδοση των προϊόντων γιατί όσοι περνούν τα προϊόντα τους από τον συνεταιρισμό απαλλάσσονται του τέλους. Σωστό ως κίνητρο, λειτουργεί. Αλλά κίνητρο για εφαρμογή του νόμου; Είναι θέμα του κάθε συνεταιρισμού πως θα λειτουργεί. Προσπαθούμε να χτίσουμε συνεταιριστική συνείδηση για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό αποτελεί τροχοπέδη. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:50 | Δήμητρα Πασπαλά

  Στην παράγραφο 2, οι προϋποθέσεις απαλλαγής θα πρέπει να ισχύουν διαζευκτικά μεταξύ τους και όχι αθροιστικά δηλαδή:
  «… και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή»
  να αντικατασταθεί με:«… ή γ) ο Α.Σ. αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:50 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 08 παρ.1 στ Το ελαχιστο ποσο παραδοσης να ειναι στο 80% ή στο 85%. . παρ 5 Το Καταστατικό δύναται να απαγορεύει στα μέλη του ΑΣ, Να αντικατασταθει ως εξης : Απαγορευεται στα μελη του ΑΣ …. κλπ

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 12:30 | Παναγιωτης

  Κανεις συνεταιρισμος δεν μπορει να αποδειξει οτι μελος του παρεδωσε το 75%.διοτι ουτε το οσδε ουτε η υπευθυνη δηλωση απο τα μελη του εξασφαλιζει τον συνεταιρισμο και τα συμφεροντα του,λογο του οτι ολοι επικαλουνται τα καιρικα φαινομενα οτι δεν εχουν παραγωγη και πανε στους ιδιωτες επειδη πληρωνουν αμεσα.δωστε το δικαιωμα ο καθε συνεταιρισμος να ζητει νομιμα στοιχεια απο αλλους συνεταιρισμους και ιδιωτες,μονο ετσι θα μπορει να αποδειξει τι γινεται και αν καποιος δεν τηρει το καταστατικο να τον διαγραφει.χωρις στοιχεια δεν μπορεις να διαγραψεις μελος που ειναι αντιθετος με τα συμφεροντα του συνεταιρισμου,νομικα θα ειναι παντα καλυμενος.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 12:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΣ

  Ως προς την υποχρέωση του αρ. 8παρ1(στ) – κατά την οποία «το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75%», θα πρέπει 1ον) να προσδιορίζεται το αντικείμενο της παραγωγής για το οποίο υπέχεται η υποχρέωση αυτή, καθώς η παραγωγή μέλους μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που εμπορεύεται ο ΑΣ και συνεπώς θα πρέπει να διατηρηθεί η προηγούμενη πρόβλεψη του ν. 4384.16 ότι η υποχρέωση αφορά τα προϊόντα κοινής εμπορίας όπως αυτά αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ώστε να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις, προστριβές και απαράδεκτες ασάφειες για θέματα φλέγοντα όπως αυτό της διάθεσης της παραγωγής των αγροτών και 2ον) αφενός να δίνεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία (όπως γίνεται με το σχέδιο νόμου) και συνήθη πλειοψηφία (πράγμα που δεν γίνεται με το σχέδιο νόμου που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων – αρ. 14παρ1) να εξειδικεύει τις αόριστες πραγματικές και νομικές έννοιες της αντικειμενικής αδυναμίας, του σοβαρού λόγου και της αδυναμίας απορρόφησης της παραγωγής, που συνιστούν κατ’ αρ. 8παρ.2 του σχεδίου νόμου λόγους απαλλαγής από την ως άνω υποχρέωση (ενδεικτικά, εάν ο ΑΣ προσφέρει 0,05 € το κιλό ενώ ο χονδρέμπορας 0,50 € για ποίο λόγο και με ποία λογική δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί τούτο από τον αγρότη μέλος σαν «αδυναμία απορρόφησης της παραγωγής» ή «σοβαρός λόγος» για να μην τηρηθεί υποχρέωση, ενόψει και της in concreto καταχρηστικότητας;) και αφετέρου να συνιστά τούτο, δηλαδή η εξειδίκευση αυτή, υποχρέωση για τους ΑΣ που θα συσταθούν αλλά και για τους υφιστάμενους ΑΣ που θα περιλαμβάνεται και στο καταστατικό τους, ώστε να διαμορφώνονται ενιαία και αρχήθεν γνωστά κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, προς ασφάλεια των συναλλαγών, αποφυγή ερίδων, ασαφειών, φωτογραφικών διευθετήσεων, και τελικά προσφυγών στα Δικαστήρια, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την προτεινόμενη εξειδίκευση. Έτσι θα μπορούσε η διάταξη του αρ. 8παρ2 του σχεδίου να συμπληρωθεί στο τέλος της ως εξής: «Οι έννοιες αυτές της αντικειμενικής αδυναμίας, του σοβαρού λόγου και της αδυναμίας απορρόφησης της παραγωγής εξειδικεύονται από τη Γενική Συνέλευση, με την παράθεση των περιπτώσεων που τις συνιστούν και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ΑΣ, αυτή δε η εξειδίκευση αποτελεί ελάχιστο περιεχόμενου του Καταστατικού».

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:13 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Για το ποσοστό παράδοσης ισχύει το σχόλιο του προηγούμενου άρθρου.
  Είναι θέμα του κάθε συνεταιρισμού πως θα λειτουργεί. Προσπαθούμε να χτίσουμε συνεταιριστική συνείδηση για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό αποτελεί τροχοπέδη.
  Να καταργηθεί.