Άρθρο 04 – Όροι σύστασης – Έγκριση – Καταχώρηση Καταστατικού

1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού, καθώς και η υποβολή του στην Εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 21 για την εγγραφή του ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 22. Το ιδρυτικό Καταστατικό ορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο του ΔΣ, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία πρόσωπα από αυτά που το υπογράφουν. Ο αριθμός των μελών του προσωρινού ΔΣ είναι πάντοτε περιττός.
2. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι δυνατή η σύσταση ΑΣ με λιγότερα από δέκα (10) μέλη σε περιοχές όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα.
3. Η Εποπτεύουσα αρχή με πράξη της εκδιδόμενη εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως εγκρίνει ή απορρίπτει το Καταστατικό για λόγους νομιμότητας ή καλεί το προσωρινό ΔΣ να προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 4. του παρόντος άρθρου.
4. Αν το Καταστατικό δεν είναι σύννομο, η Εποπτεύουσα αρχή με πράξη της εκδιδόμενη στην εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3. του παρόντος άρθρου, δύναται να καλέσει το προσωρινό ΔΣ να προβεί, μέσα σε προθεσμία που τάσσει με την ίδια πράξη και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις. Στη συνέχεια και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου ή την εμπρόθεσμη υποβολή διορθώσεων ή συμπλήρωση ελλείψεων από τον ΑΣ, εκδίδεται πράξη της Εποπτεύουσας αρχής για έγκριση ή απόρριψη του Καταστατικού.
5. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παρέλθει άπρακτη από την πλευρά της Εποπτεύουσας αρχής, η υποβληθείσα αίτηση θεωρείται ως γενομένη δεκτή, το Καταστατικό σύννομο και ο ΑΣ εγγράφεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 22.
6. Εάν με πράξη της Εποπτεύουσας αρχής γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται ο ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Με την καταχώρηση αυτήν, ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα..
5. Κατά της απορριπτικής πράξεως της Εποπτεύουσας αρχής και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:48 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Σε συμφωνία με την αρχική μας θέση, για την αναγκαιότητα αν όχι ενοποίησης, τουλάχιστον εναρμόνισης της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι ο νομοθέτης οφείλει να λάβει υπόψη ως προς την αρχή σύστασης των αγροτικών συνεταιρισμών τα εξής:
  ● Ότι πρέπει να επιτευχθεί πραγματική ισότητα μεταξύ συνεταιρισμών και άλλων οργανώσεων και εταιρειών, όπως υπογραμμίζεται στην παρ. 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης των συνεταιρισμών .
  ● Ότι οι συνεταιρισμοί δεν θα πρέπει να τυγχάνουν δυσμενούς νομοθετικής μεταχείρισης έναντι των λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων λόγω της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους (αρθ. 11 των ανωτέρω Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΗΕ).
  ● Ότι βάσει αρθ. 6(a) ILO R. 193/2002, απαιτούνται διαδικασίες απλές, γρήγορες, αποτελεσματικές και μη δαπανηρές για τη σύσταση των συνεταιρισμών.

  Επομένως προτείνουμε: α) τη σύσταση των αγροτικών συνεταιρισμών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας ή β) τη σύσταση των αγροτικών συνεταιρισμών μέσω των ΓΕΜΗ.
  Στη συνέχεια, αναλύονται οι λόγοι υπέρ και κατά των δύο παραπάνω προτάσεων.
  Στην περίπτωση της σύστασης μέσω Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα οφέλη είναι ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εντάσσονται επιτέλους στη μεγάλη οικογένεια των Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και διευκολύνεται η στατιστική καταγραφή του πεδίου και η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών. Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται:
  ● η ριζική μεταβολή του Ν. 4430/2016 αναγνωρίζοντας εκ των προτέρων το σύνολο των συνεταιρισμών ως Φορέων ΚΑΛΟ, προκειμένου το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ να εξουσιοδοτείται εκ του νόμου να ελέγχει το στάδιο σύστασής τους,
  ● η στελέχωση της ανωτέρω υπηρεσίας με έναν ικανό αριθμό κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των υπό σύσταση συνεταιρισμών,
  ● η σύσταση κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών με στόχο την αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  ● η επίλυση των δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας, η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης.
  Αν αυτές οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω εγγενών αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης, προτείνεται η διαδικασία σύστασης των συνεταιρισμών να πραγματοποιείται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, καθώς ορισμένες κατηγορίες συνεταιρισμών εγγράφονται ήδη στο ΓΕΜΗ προαιρετικά ή και υποχρεωτικά, με συνέπεια η επέκταση του μέτρου αυτού για το σύνολο των συνεταιρισμών να συνιστά μια ομαλότερη μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τροποποίηση του αρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει, προσθέτοντας τους συνεταιρισμούς στην λίστα των υπόχρεων προς εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Η λύση αυτή οδηγεί μεν σε ένα επιπλέον κόστος σύστασης των συνεταιρισμών (το οποίο προτείνεται να είναι το χαμηλότερο δυνατό και ίδιο για όλους τους συνεταιρισμούς), υπαγορεύεται δε από τους εξής λόγους:
  ● Επέκταση των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις άλλες εμπορικές εταιρείες και στους συνεταιρισμούς για απλοποίηση, επιτάχυνση και αποκέντρωση των διαδικασιών, περιορισμό της γραφειοκρατίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών του ΓΕΜΗ .
  ● Αποτροπή απομονωτισμού των συνεταιρισμών από τις συνήθεις μορφές εταιρειών.
  ● Δυνατότητα στατιστικής καταγραφής και παρακολούθησης των συνεταιρισμών σε σύγκριση με τη συνήθη επιχειρηματικότητα.
  ● Αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών, χωρίς να προτείνεται η δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα ή η περαιτέρω στελέχωση ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών, λόγω των συνεπαγόμενων ριζικών διοικητικών αναδιαρθρώσεων και τυχόν επιβαρύνσεων στον κρατικό προϋπολογισμό.
  ● Επιλογή νομικής μορφής εταιρείας όχι στη βάση διαδικαστικών, αλλά ουσιαστικών κριτηρίων (όπως ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας).

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:17 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Άρθρ. 4, παρ. 1: Ο νομοθέτης θεσπίζει έναν ελάχιστο αριθμό ιδρυτικών μελών προκειμένου μια ένωση προσώπων να αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Αυτό δεν έχει ως σκοπό να εισαγάγει ένα αυθαίρετο αριθμητικό κριτήριο, αλλά να αποτρέψει τη σύσταση μιας ένωσης, η οποία θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω μη επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων μελών. Στην περίπτωση των εταιρειών, η σύστασή τους επιτρέπεται με τη σύμπραξη δύο εταίρων. Τίθεται άρα το ερώτημα γιατί στην περίπτωση των συνεταιρισμών που αποτελούν εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό σύστημα πρέπει να προβλεφθεί σημαντικά υψηλότερος αριθμός, από τη στιγμή που δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προδικάσουμε την αποτυχία ενός ολιγομελούς συνεταιρισμού, που ενδέχεται να έχει αποφασίσει να αυξήσει τον αριθμό των μελών του σταδιακά; Βλ. και Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου για τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», 27 Ιανουαρίου 2000 σ. 19 : «Πρωτεύει όμως η βούληση των μελών να συνεργαστούν και αυτό δεν επιτυγχάνεται με την πίεση του νομοθέτη προς αριθμητική διόγκωση. Η εθελοντική συσπείρωση μεγάλου αριθμού μελών μπορεί να προέλθει μόνο από κατανόηση των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος και όχι με την υποχρεωτική θέσπιση μεγάλου αριθμού μελών». Ως εκ τούτου, προτείνεται η εισαγωγή του ελαχίστου των 3 μελών για όλα τα είδη συνεταιρισμών, των 7 μελών στην περίπτωση των ΑΣ, όπως άλλωστε υποδεικνύει η διεθνής πρακτική και διατήρηση των 5 ιδρυτικών μελών για τους γυναικείους συνεταιρισμούς.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:35 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ. 7 Σύμφωνα με τον ν. 2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας άρθρα 24, 25. πρέπει η ιεραρχική προσφυγή να γίνεται στον Υπουργό και η ενδικοφανή προσφυγή σε επιτροπή. Πρέπει να αλλάξει διατύπωση η παράγραφος διαφορετικά όλες οι υποθέσεις θα μεταφέρονται στα δικαστήρια.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:52 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ. 1 αντί για εγγραφή πρέπει (έγκριση του καταστατικού και εγγραφή) Στην ουσία η έγκριση όμως των καταστατικών από τα ειρηνοδικεία που παρέχουν δικαστική εγγύηση, νομική πληρότητα και ταχύτητα χρόνου, αντικαθίσταται με την αμφιβόλου αποτελεσματικότητας έγκριση των καταστατικών από την Εποπτική Αρχή. Η διάταξη θα προκαλέσει πολλά προβλήματα και θα οδηγήσει σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις, είναι καθόλα άσκοπη ρύθμιση. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδρυση των συνεταιρισμών αλλά η σωστή λειτουργία και ανάπτυξή τους.
  Στην παρ.2 θα έχουμε σύσταση συνεταιρισμών όχι με πάγια κριτήρια αλλά με την εκάστοτε βούληση του υπουργού; Γιατί δεν ορίζεται από την αρχή για αυτές τις περιπτώσεις πχ 5 μέλη.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 09:34 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Τα καταστατικά δεν μπορεί να εγκρίνονται με διοικητική πράξη. Να κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο προς έγκριση όπως αναφέρει ο Νόμος 4384/2016

 • §1: Σωστή η μείωση στα 10 άτομα. Πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη η σύσταση τους, προκειμένου να προχωρήσουμε σε συνεταιρικά σχήματα.
  §3: Η εποπτεύουσα αρχή, να προβαίνει στην έκδοση της πράξης εντός 15 ημερών και όχι 30 ημερών.

  Για το ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Κώστας Νιφορόπουλος Γιώργος Παπαδημητρίου
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λογιστής-Φοροτεχνικός

 • Επίσης, για να πάψει το μπάχαλο με τα χιλιάδες μητρώα και τις ώρες επί ωρών αναζητήσεων για να βρει κανείς απλά στοιχεία ενός φορέα ή νομικού προσώπου, η τήρηση του μητρώου να συνδυαστεί εντός ΓΕΜΗ!!!!

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • Η παράγραφος 5 στο τέλος έχει λάθος αριθμό και έπρεπε να είναι 7.

  Οι παράγραφοι 5 και 6 μπορούν να ενοποιηθούν σε μια με απλή διόρθωση του φραστικού με χρήση του «ή».

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:26 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ

  Καλό θα ήταν, η αντίστοιχη διαδικασία, να γίνει και για τους: α) ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ και γ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, δηλαδή να απεμπλακούν εντελώς τα ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ, από τις εκδόσεις διατάξεων/πράξεων, που εγκρίνουν ή απορρίπτουν την ΙΔΡΥΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ, διότι μετά από την «κάθοδο» της ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ από τα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ στα ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ, καθώς και την ύπαρξη της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ), ο όγκος δουλειάς είναι υπέρμετρα δυσανάλογος με τους υπαλλήλους των ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:33 | Βαγγελης

  Ο αριθμός των μελών του ΑΣ να παραμείνει 20, διότι κάθε οικογένεια θα κάνει και έναν ΑΣ.