Άρθρο 34 – Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

1. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, είναι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες ΑΕΣ, καθώς και μέτοχοι – επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συμμετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ και το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από μετόχους – επενδυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται στο ΕΜΑΣ.
2. ΑΕΣ που συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μονομετοχικές ΑΕΣ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφ’ όσον δεν έχουν εγγραφεί, εγγράφονται στο Μητρώο και συνεχίζουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου μετοχική σύνθεσή τους.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο ν. 4548 / 2018 (Α΄ 104). Με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 καθορίζονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για την εγγραφή τους στο Μητρώο, καθώς και την επικαιροποίηση αυτής.
4. Για τη μετατροπή των ΑΕΣ της παραγράφου 1, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 β., γ., δ. και στ. του νόμου 4492/2017 (Α΄ 156).

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:44 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην Ελλάδα συναντάμε δύο μορφές συνεταιριστικών ανωνύμων εταιριών.
  α) αυτές που είχαν συσταθεί πριν τον 4015/11 ή συστάθηκαν μετά, από συνεταιρισμούς μόνο ή και ιδιώτες, με ελεύθερη επιλογή, όσον αφορά την κατοχή των μετοχών. Όλες αυτές οι ανώνυμες εταιρίες καλό είναι να μην θεωρούνται συνεταιρισμοί αν δεν κατέχουν τουλάχιστον 70% των μετοχών οι συνεταιρισμοί. Οι υπόλοιπες να συνεχίσουν να υφίστανται ως καθαρά εμπορικές εταιρίες.
  Οι συνεταιρισμοί έχουν το δικαίωμα, εφόσον τα μέλη τους το αποφασίζουν, να συμμετέχουν ή να ιδρύουν εταιρίες, με την προϋπόθεση ότι, η συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα θα ενισχύσει την θέση των μελών τους και δεν θα θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία τους. Η συμμετοχή τους αυτή είναι μία επένδυση με ρίσκα, είναι καθόλα εμπορική πράξη και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.
  β)και τις (ΑΕΣ) που προέκυψαν ως μετατροπή από την δυνατότητα που τους έδινε ο νόμος 4015/2011. Από τις 100 και πλέον ΕΑΣ 13 επέλεξαν να μετατραπούν σε ΑΕΣ και όχι σε συνεταιρισμούς. Οι ΑΕΣ αυτές πρέπει να κρατήσουν τον συνεταιριστικό χαρακτήρα τους, για να γίνει αυτό πρέπει να διατηρήσουν την ίδια αναλογία στην μετοχική σύνθεση τους, που είχαν ως ΕΑΣ με τους συνεταιρισμούς μέλη τους.
  Η μετατροπή των ΕΑΣ σε ΑΕΣ δεν είναι ίδια περίπτωση με τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρίες, αφού οι ΕΑΣ, αναγκάστηκαν από το νόμο να μετατραπούν. Φυσικά ούτε ο νομοθέτης αλλά ούτε οι συνελεύσεις τους ήθελαν να χάσουν τον συνεταιριστικό τους χαρακτήρα. Για να διατηρήσουν όμως τον συνεταιριστικό χαρακτήρα τους πρέπει η μετοχική τους σύνθεση να έχει την ίδια αναλογία που είχαν τα μερίδια των συνεταιρισμών στις πρώην ΕΑΣ. Με την καταστρατήγηση αυτής της αρχής, πέρα από την αλλοτρίωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών που δημιουργήθηκαν μετά από πολλές δεκαετίες, να περάσουν σε χέρια ιδιωτών.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:08 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Γιατί το αρ. 34 παρ. 1 αναφέρεται μόνο στις ΑΕΣ υπό τη νομική μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ και απουσιάζει από αυτό η υποδεικνυόμενη από τη διεθνή πρακτική δυνατότητα ίδρυσης α) ενώσεων με οικονομικό σκοπό υπό τη νομική μορφή συνεταιρισμού και β) ομοσπονδιών με κοινωνικό-πολιτικό σκοπό υπό σωματειακή νομική μορφή; Το παραπάνω μοντέλο απαντάται στις περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και συνάδει με την 6η συνεταιριστική αρχή συνεργασίας και την παρ. 6 της Σύστασης 193/2002 του ΔΟΕ. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την πρόβλεψη για σύσταση ενώσεων ως δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών οικονομικού σκοπού και την πρόβλεψη για σύσταση ομοσπονδιών ως οργάνων συλλογικής εκπροσώπησης έχοντας σωματειακό χαρακτήρα.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:42 | Χριστοφοράκης Κων/νος

  Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ είναι μέτοχος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και σήμερα κατέχει άνω του 20% των μετοχών της. Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ κατά τη σύσταση της ΑΕΣ κατείχε ποσοστό μικρότερο από το 20% ωστόσο στη συνέχεια απορρόφησε άλλο ΑΣ, επίσης μέτοχο της ΑΕΣ, και ως εκ τούτου το ποσοστό των μετοχών που κατέχει πλέον ανέρχεται σε περίπου 37%, με προοπτική περαιτέρω αύξησης λόγω της σχεδιαζόμενης απορρόφησης και άλλων ΑΣ μετόχων της παραπάνω ΑΕΣ
  Για την περίπτωση αυτή καθώς και για άλλες σχετικές προτείνεται το άρθρο να συμπληρωθεί ως εξής: Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ πλην της περίπτωσης όπου ένας μέτοχος ο οποίος είναι ΑΣ απορροφήσει άλλο μέτοχο επίσης ΑΣ. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό μετοχών που κατέχει ο ΑΣ που μετέχει στην ΑΕΣ

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ.»

  να διαγραφεί και να ισχύει το 20% γενικά. Μέτοχος με 50% είναι εύκολο να βρει άλλον ένα μέτοχο με 1% και να διοικεί κανονικά εάν θέλει. Έχουν συμβεί αυτά και μάλιστα το μεγάλο σκάνδαλο είναι ότι ο αρχικός προ ετών νόμος δεν είχε την εν λόγω διάταξη και είδαμε περιπτώσεις στην ουσία ένας συνεταιρισμός με 1-2 «δορυφόρους» συνεταιρισμούς να κάνει ότι θέλει!!!

  «ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται στο ΕΜΑΣ.»
  να προστεθεί ξεκάθαρη παραπομπή σε άμεσες διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης όποιος ΕΑΣ δεν το πράξει και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λύση και εκκαθάριση και όχι διαιώνιση όπως χρόνια ολόκληρα για να οριστεί εκκαθαριστής επειδή οι Εποπτικές Αρχές δεν αιτούνται άμεσα ή οι Δικαστικές δεν ρωτούν τους προτεινόμενους εκκαθαριστές πριν τον ορισμό τους με αποτέλεσμα να τρέχουν χρόνιες διαδικασίες ορισμών και αποποιήσεων με τις ΑΕΣ χωρίς διοίκηση στην ουσία προς ωφέλεια της κατάχρησης της περιουσίας τους και δυσχέρειας ελέγχου των προηγούμενων διοικήσεων.

  «2. ΑΕΣ που συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μονομετοχικές ΑΕΣ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφ’ όσον δεν έχουν εγγραφεί, εγγράφονται στο Μητρώο και συνεχίζουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου μετοχική σύνθεσή τους.»

  Να διαγραφεί πλήρως η παράγραφος!!!!! Αυτό που πετυχαίνει είναι να διαιωνίζει τραγικές καταστάσεις του παρελθόντος!!! Είναι δυνατόν να δεχόμαστε μονομετοχικές!!!!!! Μήπως αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένη ΑΕΣ με πολύ σοβαρές εκκρεμότητες στην Ποινική Δικαιοσύνη, τα αδικήματα της οποίας ήταν γνωστά στις Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές αλλά κανείς δεν έπραξε ότι όφειλε ή υπήρξαν τραγικές καθυστερήσεις????? Να ανακοινωθεί σε ποιες ΕΑΣ έχει εφαρμογή η εν λόγω διάταξη περί μονομετοχικής και θα καταλάβουν όλοι!!!

  Όσες ΑΕΣ δεν συμμορφωθούν στις νεές διατάξεις λύση και εκκαθάριση και διαχειριστικός έλεγχος όλων των Εποπτικών Αρχών για τα πεπραγμένα τω προηγούμενων διοικήσεων εάν διαπιστωθεί ότι ζημιώθηκε σημαντικά η περιουσία τους.

  τι σημαίνει έτσι απλά εγγράφονται στο Μητρώο??? Εάν έχουν σοβαρές ελλείψεις για να εγγραφούν στο Μητρώο, τους δίνουμε συγχωροχάρτι για όλα και τις εγγράφουμε με συνοπτικές διαδικασίες????? Αυτό πριμοδοτεί όσους έχουν παραβιάσει το νόμο εις βάρος των νόμιμων ΑΕΣ!!

  «3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο ν. 4548 / 2018 (Α΄ 104). Με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 καθορίζονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για την εγγραφή τους στο Μητρώο, καθώς και την επικαιροποίηση αυτής.»

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:05 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΠΕΡΙ ΑΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4072/2012 ΠΕΡΙ ΙΚΕ ΚΑΙ 4541/2018 ΠΕΡΙ ΕΠΕ.