Άρθρο 17 – Εποπτικό Συμβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του ΑΣ ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να ασκήσει το ίδιο εξουσία διοίκησης και διαχείρισης.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένα από τα οποία είναι ο Πρόεδρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνεταίρος που κατά την προηγούμενη θητεία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου ΑΣ ή είναι σύζυγος μέλους του ΔΣ ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Συνεταίρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα πέντε (5) έτη, ούτε να διαρκεί λιγότερο από τρία (3) έτη.
3. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου για το λογιστικό – διαχειριστικό έλεγχο και ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο και για κάθε δραστηριότητα έκθεση, την οποία υποχρεούται να αποστείλει στην Εποπτεύουσα αρχή και να αναρτήσει στα γραφεία της έδρας του δέκα (10) ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες.

  • Το Εποπτικό Συμβούλιο θα παραμείνει διακοσμητικό όργανο αν δεν οπλιστεί με α κατάλληλα εργαλεία / πόρους προς εκτέλεση του σκοπού του. Στην πράξη τέτοια όργανα, λόγω ελλείψεως τεχνογνωσίας, δεν μπορούν να εκτελέσουν επιτυχώς τον σκοπό τους.
    Απαραίτητο είναι η τυποποίηση ενός «προγράμματος ελέγχου»

  • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:19 | Λαζαρίδης Δημήτριος

    Το εποπτικό συμβούλιο να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες. Είναι λίγο το δίμηνο.