Άρθρο 36 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. α) Από την καθοιονδήποτε τρόπο υπαγωγή των ΑΣ κάθε βαθμού και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του ν. 2810 / 2000 (Α΄ 61), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το ν. 4015 / 2011 (Α΄ 210) και την κατάργησή του με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4384 / 2016 (Α΄ 78) και των ΑΣ και Αγροτικών Συνεταιριστικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του ν. 4015 / 2011 (Α΄ 210) και του ν. 4384 / 2016 (Α΄ 78), σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή πτώχευσης και μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις νόμων οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται για τα μέλη της διοίκησής τους, τα δε επιβληθέντα δυνάμει των διατάξεων αυτών μέτρα αναστέλλονται επίσης. Για όσο διαρκεί η παραπάνω αναστολή μπορεί, κατόπιν αίτησης των ως άνω νομικών και φυσικών προσώπων, να εκδοθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός για την εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης ή, σε περίπτωση που έχει ήδη ασκηθεί, αναστέλλεται η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας. Αναστέλλεται επίσης η εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η εκτέλεση της ποινής που τυχόν επιβλήθηκε αναστέλλεται ή, εφ’ όσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Ομοίως αναστέλλεται η έναρξη και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος τόσο της περιουσίας του νομικού προσώπου, όσο και της προσωπικής περιουσίας των, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ατομικώς και εις ολόκληρον ευθυνομένων μαζί με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, φυσικών προσώπων.
β) Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, ήτοι των Προέδρων και λοιπών µελών της διοίκησης τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραµµατείς και οι ταμίες, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ` οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος της.
γ) Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους ποινικής ή αστικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων.
δ) Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.
ε) Η διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τις περιπτώσεις, που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που διαπράχθηκαν με δόλο σε βάρος της περιουσίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1.
στ) Η ανωτέρω πενταετής προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 36 και 38 έως και 41 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) όπως έχουν τροποποιηθεί και ίσχυαν, του άρθρου 41 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) καταργουμένου αναδρομικά από 18.10.2017 που άρχισε να ισχύει και διατηρουμένων σε ισχύ του άρθρου 37 (Ομάδες παραγωγών, Οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών) και των άρθρων 42 έως και 61 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
3. ΑΣ, ΑΕΣ, Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών και Διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4384/2016 (Α΄78) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια για την μετάπτωση των ως άνω εγγεγραμμένων στο νέο Μητρώο του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.
4. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4384/2016 (Α΄78) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα Καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το Καταστατικό τους, διαγράφονται από το Μητρώο.
5. ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δεν έχουν καταχωρήσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας τριετίας και έχουν καταστεί ανενεργοί, καθώς και ΑΣ χωρίς παραγωγική δραστηριότητα (εξαιρουμένων των αρδευτικών ΑΣ, αναγκαστικών ΑΣ διαχειρίσεως χορτονομής του ν.δ. 1923, προώθησης προβατοτροφίας καθώς και ΑΣ εξαγοράς κτημάτων), διαγράφονται από το Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 1δ του άρθρου 31.
6. Μέχρι 28.02.2021, οι εκκαθαριστές των ΑΣ και των ΕΑΣ του νόμου 2810/2000 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση πριν την 01.01.2013 και των οποίων οι εργασίες της εκκαθάρισης συνεχίζονται κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες της εκκαθάρισης, άλλως οι εκκαθαριστές μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 32.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η Ένωση μετατρέπεται σε ΑΣ που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1398 / 1938 (Α΄364) και συμπληρωματικά του παρόντος νόμου. Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου λύονται και τα φυσικά πρόσωπα μέλη τους θεωρούνται αυτοδίκαια ως μέλη του ιδρυόμενου ΑΣ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της μετατροπής και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Προβλέπεται παράταση εκκαθαρίσεων, σε περιπτώσεις ΑΣ, η διάρκεια των οποίων έχει ήδη υπερβεί τα επτά (7) έτη. Να προβλεφθεί συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών, άλλως να μη συνδεθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως αντικατάστασης των εκκαθαριστών με συγκεκριμένη προθεσμία (36 § 6).

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:17 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.1 Η ΑΕΣ δεν είναι Αγροτικές συνεταιριστικές Συμπράξεις αλλά Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις(ΑΕΣ)
  Στην παρ.2 καταργείται το Άρθρο 35 Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας, αγνοώντας ότι υφίστανται και λειτουργούν ήδη Αγροδιατροφικές συμπράξεις, καθώς και το Άρθρο 38 Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ που είναι διάταξη εναρμόνισης στον κανονισμό 1151/2012. Το Άρθρο 31α Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών καταργείται;
  Στην παρ.5 Γιατί τριετία και όχι διετία όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 για τους συνεταιρισμούς που δεν έχουν καταχωρήσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις;
  Στην παρ.7 Αφού η διάταξη είναι δυνητική γιατί να μην συμπεριλάβει και τους υπολοίπους υφιστάμενους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς;

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:26 | Ρήγας Θανασάς

  Στο άρθρο αυτό (36) παράγραφος 5 να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις και να αφαιρούνται ενεργοί συνεταιρισμοί
  1) Συνεταιρισμοί που προμηθεύουν τα μέλη τους με πρώτες ύλες.
  2) Συνεταιρισμοί που εισπράττουν μισθώματα από ακίνητα
  3) το ΔΣ να έχει δικαίωμα να απαιτήσει και να εισπράξει αναδρομικά μισθώματα για την περίοδο που οι συνεταιρισμοί θεωρούνταν αδρανείς

  Μετά τιμής
  Θανασαάς Ρήγας
  Γραμ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Ριόλου Αχαΐας
  6973205272

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 08:04 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Γεώργιος Μιχελάκης
  Πρόεδρος Εργαζομένων
  ΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

  Στις 13 Μαρτίου 2014 ο Ειδικός Εκκαθαριστής της ΕΑΣ Κυδωνίας Κισάμου με την ιδιότητα και εξουσία του ειδικού εκκαθαριστή γνωστοποίησε/κοινοποίησε σε όλους τους εργαζόμενους της την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των προκειμένου να λάβουν γνώση γνωστοποιώντας τους συγχρόνως ότι η οφειλόμενη αποζημίωση θα εισπραχθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης όπως ρητά ορίζει το άρθρο 25 του ν. 2810/2000 παράγραφος 3 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το ν. 4015/2011.
  To 2016 με τον νόμο 4384/2016 καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του νόμου 2810 και 4015 .Στο υπό διαβούλευση νέο νομοσχέδιο προτείνουμε για τις ΕΑΣ που βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση να προστεθεί στις Μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 36 η παρακάτω παράγραφος 8:
  8. Σε όσες ΕΑΣ βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΑΦΙΑ.ΕΧΩ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ.

  ΜΑΛΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
  ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:54 | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι με κάθε αλλαγή Κυβερνήσεως στην άτυχη Πατρίδα μας θα πρέπει οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες Αγρ.Συνεταιρισμοί να προβούν στην αλλαγή του Καταστατικού τους υφιστάμενοι όχι μόνον την ψυχοφθόρα γραφειοκρατική διαδικασία αλλά και την οικονομική επιβάρυνση η οποία δια τους περισσοτέρους δεν είναι αμελητέα.Αυτό ως ένα γενικό σχόλιο.
  Θεωρώ ότι η είσοδος επενδυτών στους Α.Σ είναι εκ του πονηρού.
  ΄Οπως και δια τους Δημοτικούς άρχοντες και τους κ.κ.βουλευτάς το αξίωμα είναι τιμητικό και άμισθο.Πλήν όμως τυγχάνουν οικονομικών απολαβών όχι ευκαταφρονήτων.Κατά συνέπεια ή ίδια πρόβλεψη θα πρέπει να ισχύσει και δια τα Μέλη των Α.Σ (Δ.Σ κλπ) τα οποία όντως προσφέρουν υπηρεσίες δια την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Σ.Ας αφήσουμε το ανώτατο ΄Οργανο Διοικήσεως Των Α.Σ την Γ.Σ να αποφασίζει αυτή ποία Μέλη και με ποιό τρόπο θα αμείβονται και φυσικά με ανάλογη πρόβλεψη στο οικείο Καταστατικό.
  Υπό του σχεδίου προβλέπεται η υποχρέωση των Α.Σ να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία τους μέχρι την 31/12.Ποίου έτους;Διότι σε επόμενο άρθρο προβλέπεται η έγκριση των οικονομικών στοιχείων,της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου, υπό της Γ.Σ και η εν συνεχεία υποβολή τους στην Εποπτεύουσα Αρχή.
  Ευχαριστώ δια την φιλοξενία
  Μετά τιμής
  Μητροσύλης Μιχαήλ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:33 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  να προστεθει στην περιπτ 1β
  «οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους εν ενεργεία Α.Σ και τα αλληλέγγυα πρόσωπα αυτών, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές των υποχρεώσεις για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ρύθμιση αυτών και τηρούνται οι όροι της ρυθμίσεως.»

  προσοχη .οδηγείτε όλους τους συνεταιρισμούς σε διάλυση και εκκαθάριση διότι κανένα νομικό πρόσωπο Α.Σ δέν μπορεί να λειτουργήσει παρά την ρύθμιση των 120 δόσεων ΚΑΙ ΠΑΡΆ ΤΟΥ ΌΤΙ ΤΗΡΕΊΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΆ Η ΡΎΘΜΙΣΗ ( διότι συνεχίζουν να είναι σε κατάσχεση οι λογαριασμοί των Α.Σ να μην τους χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και τα φυσικά πρόσωπα – πρόεδροι έχουν και αυτοί καταστραφεί εξαιτίας της αλληλέγγυας ευθύνης τους, παρά την ρύθμιση των υποχρεώσεων των Α.Σ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:04 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  να προστεθεί στην παρ 1
  στ) οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τούς εν ενεργεία Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τα πρόσωπα της παραγράφου 1.β για όσο χρονικό διάστημα έχουν ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές των υποχρεώσεις των και τηρούνται χωρίς παρέκκλιση οι όροι των ρυθμίσεων .

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 16:50 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 36. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΜΕ ΔΟΛΟ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

 • ΚΕΟΣΟΕ
  ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤAΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 – 6923291 – 6928224
  FAX: (210) 6981182
  e-mail : keosoe@otenet.gr

  Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2020

  ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ/Ν

  Οι Copa και Cogeca, αδιαμφισβήτητα αποτελούν το πρωτεύον όργανο εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών και των επαγγελματικών τους οργανώσεων στις Βρυξέλλες, αποτελώντας ταυτόχρονα τον βασικότερο συνομιλητή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  Δεν είναι τυχαίο ότι οι Copa και Cogeca συμμετέχουν στο Όργανο πολιτικού διαλόγου Οίνου (Civil Dialogue Group Wine) με την ιδιότητα του παραγωγού, ενώ η ιδιωτική οινοποιία, συμμετέχει με την ιδιότητα της βιομηχανίας.
  Η προαναφερθείσα ιδιότητα για τις Copa και Cogeca ενισχύει τις θέσεις τους έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών φορέων ειδικά στα θέματα που αφορούν τον τομέα της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα, οι πολιτικές της επιδιώξεις για τον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό κλάδο να γίνονται αποδεκτές στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες.
  Λαμβανομένου υπόψιν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται πάνω από 6 εκατομμύρια αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, γίνεται κατανοητό ότι η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσμού στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, δεδομένου και του ότι ο ευρωπαϊκός οίνος αντιπροσωπεύει το 70% των παγκόσμιων συναλλαγών.
  Από τα προαναφερθέντα συνάγεται αφενός, ότι ο ρόλος των Copa και Cogeca στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών του αμπελοοινικού τομέα, είναι καθοριστικός και κρίσιμος, αφετέρου ότι η συμμετοχή των εθνικών αντιπροσωπειών των συνεταιρισμών στις Copa Cogeca, είναι άκρως απαραίτητη προκειμένου οι εθνικές θέσεις να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές επιδιώξεις των Copa και Cogeca.
  Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι κατά το διάστημα της ελληνικής εκπροσώπησης των οινοποιητικών συνεταιρισμών μέσω της ΚΕΟΣΟΕ από το 1981 έως και το 2016 στις Copa και Cogeca, πλήθος εθνικών παρεμβάσεων αποτέλεσαν θέσεις των Copa και Cogeca προς το συμφέρον των Ελλήνων αμπελοκαλλιεργητών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών (αναθεωρήσεις ΚΑΠ, Ενιαία Ενίσχυση, Άδειες Φύτευσης, χρήση ζάχαρης, αναδιαρθρώσεις, αποστάξεις, κ.α.).
  Μετά από τρία χρόνια απουσίας της ΚΕΟΣΟΕ από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τις Copa και Cogeca, η ελληνική εκπροσώπηση του φορέα που υποκατέστησε την ΠΑΣΕΓΕΣ και την ΚΕΟΣΟΕ, είναι άκρως υποβαθμισμένη, αφού η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας «Οίνος» των Copa και Cogeca, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
  Είναι γνωστό ότι τις θέσεις των Copa και Cogeca στα θέματα που συζητούνται στις Βρυξέλλες κυρίως με συνομιλητή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδιαμορφώνουν οι εθνικές αντιπροσωπείες των συνεταιρισμών και δεδομένης της ελληνικής απουσίας να μην υπάρχει ελληνικό αποτύπωμα για κρίσιμα θέματα σήμερα, με προεξέχον αυτό της συζήτησης και των αποφάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει από το 2021. Για το λόγο αυτό άλλωστε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ,έχουν αναγνωρίσει Συλλογικές Οργανώσεις εκπροσώπησης των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους ,είτε σε οριζόντιο επίπεδο ,είτε ανά κλάδο προϊόντος .
  Να τονισθεί ότι στον σημερινό ιδιωτικό φορέα που συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Copa και Cogeca η συμμετοχή των οινοποιητικών συνεταιρισμών είναι άκρως περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην εκπροσωπείται ευρεία σύνθεση θέσεων και πολιτικών επιδιώξεων των οινοποιητικών συνεταιρισμών της χώρας.
  Είναι πλέον επιτακτικό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προωθήσει την δημιουργία του θεσμοθετημένου κορυφαίου οργάνου εκπροσώπησης των συνεταιρισμών της χώρας, προκειμένου οι συνεταιρισμοί της Ελλάδας να παρεμβαίνουν στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων προς όφελος του αγροτικού χώρου.
  Επειδή τα γεγονότα και οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα είναι ραγδαίες (ΝΕΑ ΚΑΠ, ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, κλπ.) θεωρούμε αναγκαίο και προτείνουμε, την θεσμοθέτηση του Ενιαίου Φορέα εκπροσώπησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών ,παραθέτοντας σχετικά άρθρα ,προκειμένου να συμπεριληφθού στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου .
  Στο σχέδιο νόμου που ανακοινώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2019, απουσιάζει κάθε διάταξη για την συγκρότηση ανώτατου οργάνου ενιαίας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών (πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ ), καθώς επίσης και συλλογικών οργάνων επαγγελματικής εκπροσώπησης των συνεταιρισμών ανά προϊόν, όπως επί παραδείγματι η ΚΕΟΣΟΕ, η οποία ως αναγνωρισμένη ΚΕΑΣ (του άρθρου 31 του ν.4384/2016 ) εκπροσωπεί, το σύνολο των αμπελουργών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό .
  Και όχι μόνο απουσιάζει η διάταξη για τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ή ΚΕΑΣ), αλλά στις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου , καταργούνται άμεσα (κατάργηση άρθρου 31 του ν.4384/2016 ) . Η εξέλιξη αυτή είναι ακατανόητη, αφού καταργείται η ΚΕΟΣΟΕ, δηλαδή η συνεταιριστική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και εκτός του ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελλήνων αμπελουργών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών, αποτελεί και τον μοναδικό θεσμικό εκπρόσωπο οικονομικών συμφερόντων της πρωτογενούς παραγωγής στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου ( ΕΔΟΑΟ ) . Την προϋπόθεση αυτή θέτει και η νέα υπουργική απόφαση για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που πρόσφατα υπογράψατε και με την κατάργηση της ΚΕΟΣΟΕ αυτόματα καταργείται και η ΕΔΟΑΟ.
  Θεωρούμε ότι δεν είναι στις προθέσεις σας η κατάργηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων που εκπροσωπούν κλάδο προϊόντων και οι οποίες κατέχουν αποκλειστικά και μόνο την πολιτική ευθύνη και την τεχνογνωσία για τα προϊόντα που εκπροσωπούν. Η ΚΕΟΣΟΕ αποτελεί την ενιαία έκφραση των συμφερόντων 140.000 αμπελουργών και των 30 οινοποιητικών συνεταιρισμών της Ελλάδος .
  Η ΚΕΟΣΟΕ και οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις συλλογικής εκπροσώπησης ανά προϊόν ως θεσμικό συνεταιριστικό όργανο προβλέπονται αδιαλείπτως σε όλους τους συνεταιριστικούς νόμους από το 1915 . Να τονίσουμε ότι η ΚΕΟΣΟΕ δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή τις Τράπεζες και ανέκαθεν αποτελούσε σύμβουλο του εκάστοτε υπουργού για αμπελοοινικά θέματα .
  Ακολουθούν τα προτεινόμενα άρθρα ,προκειμένου να συμπεριληφθούν στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

  Άρθρο …..
  Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

  1. Οι ΑΣΟ συνιστούν σωματείο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο εθνικό ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας με την ονομασία Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Η Ένωση εκπροσωπεί τα μέλη της, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμών, τις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες τους στο εσωτερικό και εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το προσωπικό των Α.Σ.Ο των Ομοσπονδιών και των Συνομοσπονδιών τους.
  Έχει περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια. Η έδρα της Ένωσης ορίζεται από το Καταστατικό της.
  2. Η Ένωση ιδρύει εκπαιδευτικά κέντρα, σχολές και Ινστιτούτα, με σκοπό την συνεταιριστική εκπαίδευση των μελών των ΑΣΟ, των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών καθώς και των υπαλληλικών και επαγγελματικών στελεχών τους.
  3. Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέλους των μελών της, όπου φυλάσσονται τα Καταστατικά και κάθε σχετικό με τα μέλη έγγραφο.

  `Άρθρο …….
  Γενική Συνέλευση – Διοίκηση
  Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

  1. Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που μετέχουν σ` αυτήν. Η αναλογία του αριθμού των αντιπροσώπων καθορίζεται από το καταστατικό της. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, τη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από το Καταστατικό της.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από 13 μέλη και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από το Καταστατικό της. Οι διατάξεις των άρθρων …. εφαρμόζονται ανάλογα και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
  3. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης συγκροτείται, λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ….
  4. Η ετήσια εισφορά των μελών της Ένωσης προς αυτήν καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσής της.
  5. Με κοινή απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζεται οικονομική ενίσχυση της Ένωσης για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.
  6. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπ.Α.Α.Τ. εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου για τους συνεταιρισμούς της οργάνωσης συντονισμού και εκπροσώπησης της ελληνικής συνεταιριστικής κίνησης. Το ύψος της πίστωσης θα ισούται με την εισφορά των ίδιων των συνεταιριστικών οργανώσεων, που θα εισφέρεται από τα μέλη των συνεταιρισμών που μετέχουν στην Πανελλήνια Οργάνωση εκπροσώπησης της συνεταιριστικής κίνησης.

  Άρθρο ……..
  Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.)

  1. Οι Α.Σ. και οι Α.Ε.Σ. μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.).
  Οι ΚΕ.Σ.Ε συνιστώνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον του 50% των ΑΣ ή και των ΕΑΣ που δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε μια ομάδα ομοειδών προϊόντων, και μόνο μία Κ.Ε.Σ.Ε μπορεί να συνιστάται σε εθνικό επίπεδο .
  Οι ΚΕ.Σ.Ε. έχουν ως αντικείμενο το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής δράσης των μελών τους, καθώς και την άσκηση πολιτικής για το προϊόν που εκπροσωπούν και την πολιτική εκπροσώπηση του κλάδου που δραστηριοποιούνται , στα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων ,αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο . Επί πλέον μπορούν να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες σε ευρύτερη κλίμακα.
  Οι ΚΕ.Σ.Ε. διεξάγουν τις εργασίες αυτές είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό των μελών τους.
  2. Τo καταστατικό της ΚΕ.Σ.Ε. εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού, που εφαρμόζονται αναλόγως.
  3. Η έδρα της ΚΕ.Σ.Ε. είναι ο δήμος ή η κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η περιφέρεια της ΚΕ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό της. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης ΚΕ.Σ.Ε. με την ίδια έδρα ή περιφέρεια.
  4. Η γενική συνέλευση της ΚΕ.Σ.Ε. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό των μελών τους.
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου , όπως ισχύουν.
  5. Η Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, συνεργάζεται με τις ΚΕ.Σ.Ε ανά προϊόν ή ανά ομάδα προϊόντων , σε ενέργειες εκπροσώπησης του προϊόντος, στις οποίες δραστηριοποιείται η ΚΕ.Σ.Ε σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παρέχοντάς της, σχετική οικονομική στήριξη, από τα έσοδά της, που προέρχονται από πόρους που εισπράττει η Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, σαν επιχορήγηση από το ελληνικό δημόσιο .

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 21:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

  Υπάρχουν περιπτώσεις ενεργών Συνεταιρισμών (πχ. Γυναικείων) που δεν προσάρμοσαν εγκαίρως το καταστατικό εντός της προθεσμίας του ν.4384/2016 και τα Ειρηνοδικεία απέρριψαν αιτήσεις τροποποίησεις οι οποίες θεωρήθηκαν εκπρόσθεσμες. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην έχει ενημερωθεί με αυτούς το ισχύον Μητρώο. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και γιαυτούς που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό στο ν.4416/2016 έτσι ώστε εφόσον κατά τα άλλά είναι ενεργοί να προσαρμοστούν στο νομο που θα προκύψει από το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου και να εγγραφούν στο Μητρώο.