Άρθρο 01 – Ορισμός – Σκοπός – Νομική Μορφή Αγροτικών Συνεταιρισμών.

1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, εφεξής ΑΣ, είναι αυτόνομες εθελοντικές ενώσεις προσώπων, οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω και επιδιώκουν την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροτοβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί, γυναικείοι και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού τους.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς ή άλλους Συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της διακρατικής ή/και της διεπαγγελματικής συνεργασίας.
4. Σύμφωνα με το Καταστατικό τους και για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων στα μέλη – συνεταιριστές μικροχρηματοδοτήσεις με την μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συνολικά για κάθε μέλος – συνεταιριστή.
5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ισχύει, και του Αστικού Κώδικα.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:49 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝ ΕΠΙΧ/ΤΟΣ Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ »
  Άρθρ. 1 παρ. 2: Προτείνεται αναδιαμόρφωση: «Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Η κτήση εμπορικής ιδιότητας δεν καθιστά τους ΑΣ κερδοσκοπικές επιχειρήσεις». Το εδάφιο αυτό φέρει διττό σκοπό: α) να αιτιολογήσει την ειδική φορολογική μεταχείριση των ΑΣ που προβλέπει το ΝΧ σε επόμενα άρθρα, β) να επιλύσει τα ποικίλα ερμηνευτικά ζητήματα γύρω από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μελών ΑΣ και την διακριτή νομοθετική τους μεταχείριση έναντι κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.» ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΑΛΛΟΙΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΦΜ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ,ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗς ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΩΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η Ο.Π.ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΗ ΛΟΓΩ ΤΗς ΙΔΙΟΤΗΤΑς ΤΗς, ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣ.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:14 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Σε αντίθεση με τις γενικές και μη συχνά μεταβαλλόμενες διατάξεις περί προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, η συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα – είναι κατακερματισμένη με αποτέλεσμα να θεσπίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολλοί και διαφορετικοί νόμοι για τους διάφορους τύπους συνεταιρισμών
  Η πολυνομία αυτή δεν εξυπηρετεί τις όποιες διακριτές τους ανάγκες αλλά αντανακλά τον θεσμικό κατακερματισμό με διαφορετικά αρμόδια υπουργεία και εποπτικές αρχές ανά τύπο συνεταιρισμού. Αυτή η πραγματικότητα, διασπά και το πεδίο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα δυσχεραίνοντας τις συνεργασίες μεταξύ συνεταιρισμών διαφορετικών τύπων και τη διαμόρφωση μίας συλλογικής ταυτότητας. Επιπλέον, οι συχνές μεταβολές στο δίκαιο των επιμέρους τύπων συνεταιρισμών και ιδιαίτερα των αγροτικών συνεταιρισμών δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές θεσμικό περιβάλλον το οποίο δυσχεραίνει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών στον αγροτικό χώρο, τη μεταξύ τους συνεργασία και τη συνεργασία με άλλους τύπους συνεταιρισμών παρόλο που διεθνώς διαφαίνεται μια τάση ενοποίησης του συνεταιριστικού πεδίου.
  Συνεπώς, η θέση και η επιδίωξή μας είναι η ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και όχι η συνέχιση του κατακερματισμού της συνεταιριστικής νομοθεσίας και των συχνών μεταβολών της. Συνεπώς, υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου με γνώμονα δύο κριτήρια: α) την εναρμόνιση με άλλες κατηγορίες συνεταιρισμών στην Ελλάδα στο βαθμό που οι όποιες διαφορές δεν ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, β) την ανάγκη διαφύλαξης της ιδιαιτερότητας της συνεταιριστικής ταυτότητας όπως αυτή έχει αποκρυσταλλωθεί στη Διακήρυξη της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (Statement on the Co-operative Identity, International Co-operative Alliance) το 1995.
  Η γενική μας παρατήρηση ως προς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο ευνοεί τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των συνεταιρισμών από το ιδιωτικό κεφάλαιο χωρίς να επιλύει τα μέγιστα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών, δηλαδή:
  ● Αδιαφάνεια στις αποφάσεις των μελών του ΔΣ και ελλειμματική δημοκρατική λειτουργία
  ● Ισχνή οικονομική ευρωστία λόγω περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των μελών και περιορισμένης αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας
  ● Γραφειοκρατικά εμπόδια κατά τη σύσταση και λειτουργία
  ● Περιορισμένη καινοτομία, διασύνδεση με αγορές και πρόσδεση σε μια συνεκτική αγροτική πολιτική
  ● Περιορισμένη αξιοποίηση του δυναμικού νέων ανθρώπων με γνώσεις και δεξιότητες καθώς δεν δίνεται κανένα κίνητρο για την ένταξή τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς
  ● Η πρόσδεση των αγροτικών συνεταιρισμών σε ιδιωτικά κεφάλαια εντείνει την αποστασιοποίηση των αγροτών-παραγωγών από τη διοίκηση του κάθε συνεταιρισμού ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας ευαλωτότητας των αγροτικών συνεταιρισμών λόγω αυξημένων χρεών.

  Σχόλια επί του άρθρου:

  Αρθρ. 1, παρ. 1: Να ενταχθεί ο ορισμός του αγροτικού συνεταιρισμού με βάση τον διεθνώς αποδεκτό ορισμό των συνεταιρισμών: «Αγροτικός συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών του, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης».

  Άρθρ. 1 παρ. 2: Προτείνεται αναδιαμόρφωση: «Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Η κτήση εμπορικής ιδιότητας δεν καθιστά τους ΑΣ κερδοσκοπικές επιχειρήσεις». Το εδάφιο αυτό φέρει διττό σκοπό: α) να αιτιολογήσει την ειδική φορολογική μεταχείριση των ΑΣ που προβλέπει το ΝΧ σε επόμενα άρθρα, β) να επιλύσει τα ποικίλα ερμηνευτικά ζητήματα γύρω από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μελών ΑΣ και την διακριτή νομοθετική τους μεταχείριση έναντι κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

  Άρθρ. 1 παρ. 3: Προτείνεται αναδιαμόρφωση “Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς ή άλλους Συνεταιρισμούς,] νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα” Προτείνεται «να συμπράττουν σε κοινούς συνεταιρισμούς δευτέρου βαθμού με καταναλωτικούς ή αλλους συνεταιρισμούς»

  Άρθρ. 1 παρ. 4: Να αφαιρεθεί η αναφορά στις μικροπιστώσεις ως διακριτή παράγραφος. Ας ενταχθεί στις δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας αγροτικός συνεταιρισμός.

  Προσθήκη άρθρου: Να προστεθούν οι 7 συνεταιριστικές αρχές και να αναφέρονται οι διατάξεις οι οποίες εν συνεχεία εξειδικεύουν την εφαρμογή των αρχών αυτών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ενδεικτικά, η πέμπτη αρχή για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική δημοκρατική λειτουργία και η διαφανής διοίκηση. Για τον λόγο αυτό προτείνεται το σχέδιο νόμου να προβλέπει ότι α) ένα μέρος των πλεονασμάτων διατίθεται για την εκπαίδευση των μελών και β) να εξαιρείται από τη φορολόγηση προκειμένου να δοθούν κίνητρα σε αυτήν την κατεύθυνση.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:23 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ. 4 γιατί οι πιστώσεις να ρυθμιστούν με νόμο και όχι στα καταστατικά τους; Οι συνεταιρισμοί ήδη παρέχουν σημαντικές πιστώσεις στα μέλη τους κυρίως στα γεωργικά εφόδια τις οποίες εισπράττουν με την παράδοση και πώληση των αγροτικών προϊόντων των μελών, ορισμένοι παρέχουν πιστώσεις πάνω από 25.000 ευρώ, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή;
  Στην παρ.5 εφόσον στο άρθρο 34 δεν αναφέρονται μόνο οι ΑΕ αλλά ΙΚΕ και ΕΠΕ πρέπει να αναφερθεί και εδώ η σχετική τους νομοθεσία

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 08:22 | Τζαμίχας Κώστας

  Είμαι μέλος του Α.Σ.Μ.Ε.Κ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.
  Ο Συνεταιρισμός μας, φέρεται με τον μανδύα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ Συνεταιρισμού, πλην όμως ουδέποτε λειτούργησε ως επαγγελματικός συνεταιρισμός. Πρόκειται για ένα κοινωφελή οργανισμό που αποβλέπει στην οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική προαγωγή της περιοχής Δολιανών, αφού όλα το έσοδα διατίθενται μόνο για δημόσια και κοινοτικά έργα χωρίς ποτέ στην μακραίωνα ιστορία του, να διανεμηθούν κέρδη στα μέλη του.
  Κατόπιν αυτών παρακαλώ να ψηφιστεί διάταξη στο νέο, σε διαβούλευση, νομοσχέδιο, ώστε να αναγνωρίζεται ο κοινωφελής σκοπός του συν/σμου μας.

 • [ Παρ. 4 ] Οι διατάξεις είναι « επικίνδυνες » , εφόσον δεν τεθούν περιορισμοί στο συνολικό ύψος της δανειοδότησης των μελών του ΑΣ, σε σχέση με τα « Ίδια κεφάλαια» και την «Ρευστότητα» του ΑΣ .

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι μικροπιστώσεις προς τα μέλη, να μην ξεπερνούν το 5πλάσιο της συνεταιριστικής τους μερίδας. Δύναται να τους χορηγηθούν μικροπιστώσεις με ποσά μεγαλύτερα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εξασφαλίζεται από παραγωγή τους.

  Για το ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Κώστας Νιφορόπουλος Γιώργος Παπαδημητρίου
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λογιστής-Φοροτεχνικός

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «4. Σύμφωνα με το Καταστατικό τους και για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων στα μέλη – συνεταιριστές μικροχρηματοδοτήσεις με την μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συνολικά για κάθε μέλος – συνεταιριστή.»

  Να διαγραφεί όλη η παράγραφος. Οι ΑΣ έχουν αποδείξει δεκαετίες τώρα πως έδιναν τα εν λόγω δάνεια, που τα έδιναν και με τι όρους!!

  δάνεια δίνουν οι τράπεζες και μόνο αν και αυτές στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο τα έδιναν για αυτό και κατέστρεψαν την Ελλάδα.

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:38 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

  Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στα μέλη μέχρι 25.000€
  Επειδή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στους συνεταιρισμούς υπήρξε η υπερχρέωση τόσο των συνεταιρισμών όσο και των παραγωγών θα πρέπει η χορήγηση της πίστωσης να έχει άμεση σχέση με την αξία της παραγωγής του κάθε μέλους, να μην υπερβαίνει το 50% και να εξοφλείται με την εκκαθάριση του παραγωγού κάθε έτους.
  Είναι καλό να υπάρχει νομική καταστατική δέσμευση για να αποφευχθούν δυνατότητες «εξυπηρετήσεων» που κυριάρχησαν με καταστρεπτικές συνέπειες.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:10 | Πολίτης

  Το νομοθετικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των Αγροτών έχει παγώσει .
  Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον νόμο ή σε νέα διάταξη;
  Όπως και τα θέματα συνταγογράφησης και ελέγχουν υπολ. φυτοφαρμάκων .

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:51 | Μαρινα

  Αρκετά έχουν ταλαιπωρηθεί οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους. Μην τους ξεχνάτε και βοηθήστε τους να ανακάμψουν έστω και μετά από αρκετά χρόνια αναμονής.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:37 | Κυριακοσ

  Kyriakos Kavvadias Sustainability Manager

  Καθως οδεύουμε σε έναν κοσμο ο οποιος εχει προβλήματα οσων αφορά το διοξείδιο του ανθρακα, πολοι οργανισμοι δίνουν certificates με τα οποία εταιριες αγοραζουν CO2 Credits. Η ελλαδα αυτην την στιγμη με τον μονο τροπο που συνησφερει είναι μεσω του ευρωπαικου χρηματιστηριου για CO2 credits όταν πολες χωρες εχουν παει ένα βημα παραπανω και εχουν συνεργαστεί με ιδιωτικούς οργανισμούς όπως ο εξης h–ps://redd.unfccc.int/info-hub.html η’ ο εξης h–ps://tree-nation.com/ Αυτοι οι οργανισμοι βοηθάνε αγροτες με το να φυτεύουνε δεντρα σε καλλιεργησημες περιοχες, και με αυτόν τον τροπο βελτιώνεται η καλλιεργεια ενός αγροτικου προιοντος και η χρηση των φαρμακων πεφτει ενώ παραλληλα όταν το κρατος η οργανισμοι κανουν αναδασωση, υπαρχουν οργανισμοι που κανουν certifications στις αναδασώσεις και πουλανε οσο CO2 εχει μαζεψει το δασοσ. Αρα αυτή είναι μια πανεμορφη επιχειρηση για τους ελληνες αγροτες που το κρατος πρεπει να δωσει σημασια, και σε συνεργασια με αυτους τους οργανισμουσ να δινει δικαιςμα σε αγροτες να πουλανε CO2 Credits! Κατι που θα ηθελα να δω να γινεται ώστε να βελτιωθεί ο μισθως και το εισοδημα των αγροτων μεσω της πωλησησ CO2 Credits, σε συνεργασια με οργανισμούς όπως ο εξης
  h–ps://www.goldstandard.org/take-action/certify-project το οποιο παραλληλα μπορει να συνδεθει με αγροτουρισμο όπως εχουν κανει στην γαλλια μεσω του tree-nation.com

  Τελος το website σας εχει αναγκη αμεση βελτιωση καθως
  α) δεν ερχεται email στον εταιρικο μου λογαριασμο να με ενημερωσει εάν σταλθηκε το σχολιο μου
  β) Πολλες φορες χαθηκε το σχολιο
  Με ευχαριστηση

  Κυριακοσ Καββαδιασ

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:21 | Εμμανουήλ Κωνσταντιδέλλης

  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
  Α.Μ.:1102004
  Ταχ. Δ/νση: Μεσότοπος Λέσβου, Τ.Κ. 81105
  Πληρ.: Μανώλης Κωνσταντιδέλλης
  Τηλ. – fax:6972928685, 2253096120
  Email: manoskonstantidellis@gmail.com
  Μεσότοπος:07-01-2020

  Μετά την δημοσιοποίηση στο τύπο σε δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο: <>, θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να σας παραθέσουμε προτάσεις μας για επιμέρους θέματα σχετικά.
  Στοχεύουμε στην εναρμόνιση και βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος, με σκοπό να εφαρμοσθούν πρακτικές λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο μας και σας προτείνουμε τα εξής:
  Α) Στο Άρθρο 8 παράγραφος 4, που αφορά την προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν, να περιλαμβάνει το εξής: Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ, ανάλογα με τις ανάγκες προς το συνεταιρισμό, συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 και δε θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία, η αξία της οποίας θα καταβάλλεται από τον ΑΣ σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του μέλους ή θα συμψηφίζεται με αγορές αγροτικών προϊόντων/εφοδίων, και το συγκεκριμένο εισόδημα από την εργασία του μέλους προς τον Συνεταιρισμό να θεωρείται αγροτικό εισόδημα.
  Β) Στο Άρθρο 12 να συμπεριληφθεί παράγραφος που να αναφέρει, πως οι ΑΣ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να εκδίδουν ομολογιακό δάνειο, οι όροι και το ύψος του δανείου θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού.
  Γ)Στο Άρθρο 16 παράγραφος 10, που αφορά την άσκηση εξουσιών και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να περιλαμβάνει το εξής: Με απόφαση του ΔΣ η οποία θα επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση να ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής μέλος του ΔΣ πλην του Προέδρου.
  Δ) Στο Άρθρο 27, που αφορά τις Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, κίνητρα και Δικαιούχοι αυτών, να συμπεριληφθεί παράγραφος με τα παρακάτω:
  1. Τα μέλη των ΑΣ που παραδίδουν όλη την παραχθείσα ποσότητα στους συνεταιρισμούς τους, να καταβάλουν 20% μικρότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ.
  2. Τα μέλη των ΑΣ που παραδίδουν όλη την παραχθείσα ποσότητα στους συνεταιρισμούς τους, να φορολογούνται με μικρότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος της τάξεως του 5%.
  3. Οι ΑΣ που έχουν τουλάχιστον για μία πενταετία θετικούς ισολογισμούς, να μπορούν να δανείζονται από τις Τράπεζες με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80% του δανείου που θα αποταμιεύουν.
  4. Οι συνεταιρισμοί που αποφασίζουν να συγχωνευθούν και εδρεύουν διοικητικά στο ίδιο χωριό με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων να χρηματοδοτούνται/επιχορηγούνται με 400.000€.
  Οι παραπάνω προτάσεις μας υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 07.01.2020 στον διαδικτυακό τόπο της ανοιχτής διακυβέρνησης http://www.opengov.gr.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις τοποθετήσεις σας.

  Με Τιμή
  Για τον Α.Κ.Σ. Μεσοτόπου
  Ο Γραμματέας Δ.Σ. – Διευθυντής
  Μανώλης Απ. Κωνσταντιδέλλης