Άρθρο 46: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 38) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 ΚΥΑ, καθώς και κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο. Όλες οι ενέργειες που έχουν ήδη λάβει χώρα σε εκτέλεση των ανωτέρω ΚΥΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 11 και οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’) καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται οι κάτωθι διατάξεις :
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010, (ΦΕΚ Α’163),
β) Το άρθρο 85 του νόμου ν. 3528/2007, (ΦΕΚ Α’ 51) στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α και στις παραγράφους 1, 2 και 3,
γ) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005, (ΦΕΚ Α’ 212),
δ) Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86),
ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α’233),
στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, (ΦΕΚ Α’ 69),
ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 11 και η παράγραφος 2 του άρθρου 80, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, το εδάφιο γ) της παραγράφου 4, το εδάφιο α) της παραγράφου 5 του άρθρου 77, η παράγραφος 4 του άρθρου 32, οι παράγραφοι 1 και 5 καθώς και το εδάφιο ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 24, η παράγραφοι 3, 5 η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 8 , 9, 10 και 11 του άρθρου 69, η παράγραφος 8 και 9 του άρθρου 69 , η παράγραφος 5 του άρθρου 16, η παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 19, το άρθρο 8 και το άρθρο 49 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195).
η) Οι παράγραφοι 2, 8, 13, 14, 21, του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121),
θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 130/2000, (ΦΕΚ Α’ 113 ),
ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 2947/2001, (ΦΕΚ Α’ 228),
ια) Η παράγραφος 14 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010, (ΦΕΚ Α’ 163/21.09.2010),
ιβ) Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 και το άρθρο 16 του ν. 3966/2011, (ΦΕΚ Α’ 118),
ιγ) Το άρθρο 2 παράγραφος 23 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α’ 136),
ιδ) Η παράγραφος 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α’212),
ιε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α’266),
ιστ) Τα άρθρα 4 και 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71),
ιζ) Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α’ 199),
ιη) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ Α’ 244) και
ιθ) Τα άρθρα 3 και 12 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167).