Άρθρο 36: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής : «4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.»

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:34 | grigoris
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι θέσεις των προπτυχιακών φοιτητών δίνονται με κλήρωση εάν και οι θέσεις του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωποκού δίνονταν με κλήρωση θα υπήρχε σίγουρα μεγαλύτερη αξιοκρατία από το υπάρχον σύστημα της δήθεν αξιολόγησης.