Άρθρο 36: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής : «4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.»

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:15 | grigoris

    Οι θέσεις των προπτυχιακών φοιτητών δίνονται με κλήρωση εάν και οι θέσεις του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωποκού δίνονταν με κλήρωση θα υπήρχε σίγουρα μεγαλύτερη αξιοκρατία από το υπάρχον σύστημα της δήθεν αξιολόγησης.