Άρθρο 19: Έλεγχος – Πιστοποίηση Αξιολόγηση – Έγκριση – Εποπτεία Φορέων και Προσώπων

1. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου διενεργούνται από τον Οργανισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αποζημίωσή τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.
3. Αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται η αναγνώριση των τίτλων που απονέμονται από ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:33 | ΓΔ

  Η σύνδεση της ποιότητας του Οργανισμού και της εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησής του με την υιοθέτηση μεθόδων αξιολόγησης διεθνούς αναγνωρισιμότητας θα δώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να πιστοποιεί φορείς του και να αξιοποιεί το ρόλο του ως «εισηγητής στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων…», σύμφωνα με την περ. ζ, της παρ. 3 του άρθρου 2, του νομοσχεδίου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:11 | Δήμητρα Καγγελάρη

  Με την παρ. 3 παρέχεται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ η δυνατότητα να παραχωρεί σε ιδιωτικούς φορείς την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων. Πρόκειται για μη αποδεκτή δυνατότητα ιδιωτικοποίηση άσκησης μιας καθαρά διοικητικής αρμοδιότητας, πολύ περισσότερο που υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι δομές πιστοποίησης και πιστοποιούμενες δομές θα εξαρτώνται από τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:32 | Μ.Χατζηανδρέου, Δρ.Κοινωνιολογίας

  Άρθρο 19

  To Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ θα εχει τη δυνατότητα να παραχωρεί σε ιδιωτικούς
  φορείς την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων.
  Πολυ φοβαμαι οτι η πληρης ιδιωτικοποίηση ειναι προ των πυλών….αρα οι
  δομές πιστοποίησης και πιστοποιούμενες δομές θα εξαρτώνται από τα
  συμφέροντα ιδιωτών.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:12 | Αγγελική M.

  Με την παρ. 3 παρέχεται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ η δυνατότητα να παραχωρεί σε ιδιωτικούς φορείς την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων. Πρόκειται για μη αποδεκτή δυνατότητα ιδιωτικοποίησης άσκησης μιας καθαρά διοικητικής αρμοδιότητας, πολύ περισσότερο που υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι δομές πιστοποίησης και πιστοποιούμενες δομές θα εξαρτώνται από τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα.