Άρθρο 16:Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΠΕΠ

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γ) δύο μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του,
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του,
στ) έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του,
ζ) έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
η) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον αναπληρωτή του.
2. Σε περίπτωση που οι φορείς των περ. στ’ και ζ’ και η΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή από αυτούς του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζει αντίστοιχα ως εκπροσώπους και αναπληρωτές τους κάποια από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού, ο Πρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των δυο μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

7. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται κλπ., αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των φορέων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

8. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης λαμβάνουν οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του ν. 3833/2010 (Α’ 40), εφ’ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο.

9. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος.

10. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

11. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε μέλη του.

12. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

13. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

14. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

16. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τομέα ενασχόλησης, ελέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς,
γ) αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας,
δ) εισηγείται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ε) αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό,
στ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον οικονομικό απολογισμό και έκθεση πεπραγμένων και μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε θέματα άσκησης του κρατικού ελέγχου και της οικονομικής εποπτείας επ’ αυτού,
ζ) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
η) καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου και όλων των προϊσταμένων των διοικητικών υπηρεσιών.

17. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

18. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

19. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:41 | ΓΜ

    Πέραν του εγνωσμένου κύρους και των διακρίσεων στο δημόσιο βίο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος πρέπει να είναι αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με αυτά του οργανισμού.

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 01:12 | Σωτήρης Μ.

    Τι πάει να πει «…εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο…?»