Άρθρο 25: Κανονισμός Λειτουργίας ΕΟΠΠΕΠ

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που δίδεται εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του παρόντος, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

2. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις υπηρεσίες του Οργανισμού,
γ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα του κάθε φύσης προσωπικού,
δ) το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων,
ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,
στ) κάθε άλλο τεχνικό, ειδικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού και στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.

  • 22 Νοεμβρίου 2012, 13:09 | do

    Επίσης πρέπει ο Κανονισμός να αναφερθεί στα προσόντα όλων των θέσεων ευθύνης( διευθυντών , συμβούλων, τμηματαρχών κτλ)

  • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:26 | do

    «που δίδεται εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του παρόντος»
    Eίστε βέβαιοι ότι σε 30 μέρες μπορεί να καταρτιστεί εσωτερικός κανονισμός;;;

    Επίσης η διάρθρωση του Οργανισμού σε διευθύνσεις ( ή οποιουδήποτε είδους λειτουργικές μονάδες …) δεν αναφέρεται πουθενά….Ο Κανονισμός λειτουργίας θα πρέπei να ρυθμίσει και αυτά τα θέματα καθώς και την κατανομή των δια νόμου αρμοδιοτήτων του φορέα στις διευθύνσεις/λειτουργικές μονάδες.