Άρθρο 23: Πόροι και Περιουσία του ΕΟΠΠΕΠ

1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν της συγχώνευσης είναι οι πόροι, που κατά τις διατάξεις του νόμου ορίζονται για τους συγχωνευόμενους φορείς καθώς και για τον φορέα που απορροφά, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων, όπως ιδίως δημοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.
στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α 205).
ζ) Έσοδα από την καταβολή ανταποδοτικών τελών και τελών εποπτείας που καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων, την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των στελεχών Σ.Υ.Υ., την ισοτίμηση τίτλων, την αδειοδότηση και την εποπτεία φορέων πιστοποίησης προσόντων και φορέων πιστοποίησης δομών, την πιστοποίηση και αδειοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Γραφείων ή Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και των Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού .

2. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 20.11.2011, νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του πριν την μετονομασία του, καθώς και των συγχωνευθέντων φορέων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και Ε.Κ.Ε.Π., ιδίως δε τα ακόλουθα:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν στους συγχωνευόμενους φορείς ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγχωνευόμενων οργανισμών, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόμισμα.
γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των συγχωνευόμενων φορέων, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων. Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από το απορροφών νομικό πρόσωπο.

3. Με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων που απορροφώνται έχει περιέλθει αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο, ο οποίος από 20-11-2011 και εφεξής έχει την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου των νομικών προσώπων, που απορροφώνται.