Άρθρο 21: Μητρώα

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:
α) Μητρώο Αδειοδοτημένων – Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Διά Βίου Μάθησης,
β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
δ) Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
ε) Μητρώο Ιδιωτικών Κέντρων και Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
στ) Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού,
ζ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων,
η) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50). Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του Δ.Σ. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για το μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:33 | Μ.Χατζηανδρέου, Δρ.Κοινωνιολογίας

  Άρθρο 21
  Προβλέπεται να κάνει ο ΕΟΠΠΕΠ Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης το οποίο
  από τον 3879/10 έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
  (!)

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:21 | Γιάννης

  Ψηφίζουμε νόμους και τους αφήνουμε να υπάρχουν και να ακυρώνονται.
  Έτσι αποδομούμε ότι ξεκίνησε να γίνεται για το συμμάζεμα της διά βίου μάθησης στη χώρα μας.
  Ήδη στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ξεκίνησε η δημιουργία του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης και το ίδιο ξαναστήνετε στον ΕΟΠΠΕΠ….

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:13 | Αγγελική M.

  Προβλέπεται να κάνει ο ΕΟΠΠΕΠ δεύτερη φορά μητρώο που περιέχεται στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης που προβλέπεται να οργανώσει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:47 | grigoris

  To 2008 ξεκίνησαν οι διαδικασίες ένταξης στο ενιαίο Μητρώοο εκπαιδευτών ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ Σπέυσαμε τότε και υποβάλαμε αιτήσεις ηλεκτρονικά ενώ στείλαμε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς. Κατόπιν η διαδικασία πήρε παράταση έως το 2010 και κατόπιν εξαφανίστηκε. Τι γίνεται με τους παραπάνω φακέλους και την διαδικασιά ήρθε το ΕΚΕΠΙΣ και τα καπάκωσε όλα.

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 18:21 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Μα πόσα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα υπάρξουν επιτέλους;