Άρθρο 09: Προσωπικό

1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψή του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σ’ αυτό μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης λαμβάνουν από αυτό το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:29 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  Παράγραφος 1 – Συμπλήρωση
  1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται … «με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:26 | Χρύσα Μάνθου εκπ/τρια ενηλίκων

  Πως θα εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των υπαλλήλων κατά περίπτωση όταν για την αξιολόγηση κατά τη διαδικασία επιλογής μελών για επιτροπές προορισμένες να επιτελέσουν σημαντικό έργο και κύρια ποιοτικό, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσβάλλονται οι κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατίας;
  Όταν προκηρύξεις με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις αντικαθιστώνται από προκηρύξεις χωρίς μοριοδότηση, όταν δεν προβλέπονται στις προκηρύξεις διαδικασίες ενστάσεων (αρθ, πρωτ. 1/1-02-2012) και παραλείπονται από τα πρακτικά ενστάσεων ονόματα που έχουν υποβάλλει ένσταση (πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής ενστάσεων 4-5-2012).
  Όταν οι απαντήσεις υπογραφόμενες από τον πρόεδρο του Δ.Σ, αναφέρουν ότι η διαδικασία υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης δεν έχει χαρακτήρα προκήρυξης- διαγωνιστικό χαρακτήρα μας αφήνει με την απορία για το τι αλήθεια χαρακτήρα έχει;
  Θα μου επιτρέψετε μεταφέροντας την προσωπική μου εμπειρά από το ΙΔΕΔΙΒΙΜ να έχω τις επιφυλάξεις μου και μάλιστα σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:20 | Γιάννης

  Με τον καινούριο οργανισμό οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. στηρίζονται και απαιτούν τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σχετική με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση. Το προφίλ των υπαλλήλων ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις (τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά προσόντα) εφόσον η πλειοψηφία είναι ΔΕ και η εμπειρία τους κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη λειτουργία του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας;
  Εάν ναι, η συνολική πολιτική για τη διά βίου μάθηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ αντιμετωπίζεται σαν το θέμα διαχείρισης των φοιτητικών εστιών;
  Ποιος θα παρακολουθήσει και θα εναρμονίσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διά βίου, με ποιες προτεραιότητες;; Η ευρωπαϊκή ατζέντα τρέχει πολιτικά εμείς όμως επιμένουμε διαχειριστικά…..

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:15 | evis.

  Αν κοιτάξει κανείς τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τη μία και το προσωπικό από την άλλη, αντιλαμβάνεται ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι μάλλον να φτιάξει ένα μαγαζάκι, παρά να υλοποιήσει σοβαρές πολιτικές, αφού δεν υπάρχει κανένα σημείο τομής ή συνάφειας μεταξύ του προφίλ του προσωπικού και του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο φορέας.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:18 | ΓΜ

  Σημαντική είναι η αναφορά στα προσόντα του προσωπικού έστω και περιγραφικά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα κατά περίπτωση των υπαλλήλων ειδικότερα σε θέσεις ευθύνης και σε εξειδικευμένα αντικείμενα.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:12 | Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων

  Τρεις τριετίες αποσπάσεων είναι εννέα συναπτά έτη! Ωραίο ξεκίνημα για ένα νέο φορέα! Αλλά τι να περιμένει κανείς, όταν αρμοδιότητες, οργανωτική δομή και θέσεις προσωπικού δε συνδυάζονται, από οποιαδήποτε οπτική και αν ιδωθούν! Αντί να υπάρξει εξαρχής πρόβλεψη για συνάφεια αρμοδιοτήτων, οργανογράμματος και οργανικών θέσεων, εξαρχής ομολογείται ότι το πρόβλημα θα λυθεί με μακράς διαρκείας αποσπάσεις υπαλλήλων! Καθότι νομοτελειακά οι «ημέτεροι» θα υπάρχουν ή κατά άλλη εκδοχή «χίλιοι καλοί χωράνε»…

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 09:23 | Ιωάννα Κουταλίδου

  ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΗΓΕΤΙΚΑ «ΠΟΣΤΑ» ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  1. Η επιτυχία διορισμού του υποψηφίου μέσω ΑΣΕΠ
  2. Το πτυχίο
  3. Το μεταπτυχιακό
  4. Το διδακτορικό
  5. Η γνώση ξένων γλωσσών
  6. Η γνώση Η/Υ

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 09:19 | Ελένη Κατρίδου

  Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να μοριοδοτηθούν για τα τυπικά τους προσόντα ως εξής:

  Επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα:
  Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών να πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25. Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας να βαθμολογείται με 200 μόρια, ενώ σε άλλο γνωστικό αντικείμενο θα λάβει 100 μόρια. Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας να βαθμολογείται με 160 μόρια και 80 μόρια αν δεν έχει συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης. Η γνώση ξένης γλώσσας να βαθμολογείται με 30-80 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης.

  Εργασιακή-διοικητική εμπειρία:
  Ο χρόνος υπηρεσίας να μοριοδοτείται μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη).

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:23 | Μαρία Παππά

  Να μπουν σε προισταμενικές – διευθυντικές θέσεις άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (ΠΤΥΧΙΑ, ΞΕΝΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, Η/Υ, ΑΣΕΠ) τα οποία έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες να ηγηθούν ώστε ο νέος φορέας να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, στην παροχή φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και στην υλοποπίηση ευρωπαικών προγραμμάτων.