Άρθρο 02: Σκοπός-Αρμοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:
(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/2010.

(β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικότητά τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας,

(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.

2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:

α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του,
β)Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του,
δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του,
ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του,
ζ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του,
η) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση στην εκπαίδευση στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων,
στ) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισμό τους με σκοπό την προσαρμογή των υφισταμένων φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών καθώς και σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής,
η)Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους που ανατίθενται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και τις Γενικές Γραμματείες του οικείου Υπουργείου.
θ) Πραγματοποιεί κάθε σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και αρμοδιοτήτων του, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωση τους.

4. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διενεργείται βάση των προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της.

5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» νοούνται ιδίως τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν στους φορείς που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόμισμα.

γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.

δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011. Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 υλοποιούνται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:45 | Ανυφαντάκη Ελένη

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΙΝΕΔΙΒΙΜ / ΕΟΠΠΕΠ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Διατυπώνονται παρατηρήσεις τόσο επί της αρχής, όσο και κατ’ άρθρο αναλυτικά.

  Παρατηρήσεις
  – Να αντικατασταθεί το «τη Νέα Γενιά» με «τη Νεολαία» ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση όρων και αρμοδιοτήτων. (αρθρ 02, 1β)
  – Στο άρθρο 2 συμπτύχθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξής τους.
  – Η σχεδίαση πολιτικών και υλοποίηση στήριξης καινοτομίας ως αρμοδιότητα ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην Γενική γραμματεία Νέας Γενιάς» (ΓΓΝΓ) και ως εκ τούτου θα πρέπει αν απαλειφθεί από τον σκοπό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρθρ 02, 1β)
  – Στο αρ 2, 2ζ) να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ «δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής» επειδή συναρτάται άμεσα και με απόλυτη συνάφεια με την «καινοτομία» (πατεντες κλπ) που όπως πιο πριν αποτελούν ήδη αρμοδιότητα και ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην ΓΓΝΓ.
  – Στο αρ2, 2η) Να αφαιρεθεί ή επαναδιατυπωθεί επί το ορθότερο η αρμοδιότητα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ της «Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση στην εκπαίδευση στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων», πολλές από τις οποιες ανήκουν βάση του Οργανισμού της στην ΓΓΝΓ (ενδ: αναπτυξιακή διαδικασία για νέους, αξιοποίηση και διαχειριση ελεύθερου χρόνου νεων, κοινωνικά προβλήματα των νέων, ή πολιτιστικά ζητήματα των νεων κ. ά. ).
  – Στο αρ2, 2στ) «Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών (…) και αφορούν κυρίως σε (…) να απαληφθεί η λεξη «κυρίως» για τους όπως παραπανω λόγους.
  – Στο αρ2, 4. Να διευκρινιστεί ρητά ότι δυνάμει και όχι αποκλειστικά ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ «Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», καθ΄ όσον σε αντίθετη περίπτωση (όπως τώρα διατυπωμένο ) έρχεται σε σύγκρουση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο και Δίκαιο.
  – Στο αρ 2 β να μην ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το να ενεργεί και λειτουργεί για προγράμματα νεολαίας ως «τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», αρμοδιότητα η οποία ανήκει ήδη στην ΓΓΝΓ βάσει των κείμενων διατάξεων και στοχεύει και πρέπει να διατηρήσει και στο μέλλον, ως δημόσια υπηρεσία.
  – Να μην ανατεθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αρμοδιότητας «ενδιάμεσου φορέα» διαχείρισης, αρμοδιότητα που επιδιώκει η ΓΓΝΓ στο επόμενο ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να ανήκει στην αρμοδιότητα ενός ΝΠΙΔ, όπως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθ όσον αφορά ουσιαστικά συμμετοχή της Διοίκησης στην χάραξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
  – Η ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ να έχουν ρητά εξουσία ακύρωσης των πράξεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που εκδίδονται σε έργα που εκτελεί για λογαριασμό τους. Να γίνει δεκτή πρόσθετη διάταξη που είχαμε εισαγάγει στο άρθρο 6 για την απόδοση απολογισμού στη ΓΓΔΒΜ για κάθε έργο που εκτελείται.
  – Να απλουστευθεί το σχήμα διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ με την πρόβλεψη μόνον Προέδρου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και όχι και Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε να προκύψει ένα πλήρως λειτουργικό σχήμα διοίκησης, χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο, χάριν, μεταξύ άλλων, της εξοικονόμησης πόρων.
  – Να ορίζει ο εκάστοτε ΓΓ των ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στο Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  – Να αφαιρεθούν όλες οι διατάξεις περί εισήγησης από τον ΕΟΠΠΕΠ στον Υπουργό για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα Διά Βίου Μάθησης, αρμοδιότητα που ακυρώνει τον επιτελικό ρόλο της ΓΓΔΒΜ (άρθρο 14 παρ. 2),
  – Να ανατεθεί στη ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ ο συντονισμός της εθνικής εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκά όργανα ΝΓ & ΔΒΜ.
  – να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα δημιουργίας εθνικού δικτύου ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών.
  – Να αφαιρεθεί η δυνατότητα παραχώρησης έργου ελέγχου και πιστοποίησης σε δανειοδοτημένους φορείς, προφανώς ιδιωτικούς .
  Άρθρο 05: Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  – Στο Άρθρο 5, δ) Να απαλειφθεί ότι στους δυνάμει πόρους του ΙΝΑΔΙΒΙΜ ανήκουν και τα τυχόν «Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από (…) , τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (…)» καθ΄ όσον και εφ όσον αυτά προέρχονται από χρηματοδοτήσεις και από εθνικούς πόρους διατηρούν το χαρακτήρα του δημοσίου χρήματος μέχρι τέλους (δεν αποτελούν δηλ δωρεά προς το νπιδ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά δίδοντα σ αυτό για εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος) , αυτά σύμφωνα με ρητές διατυπώσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συνεπώς δεν μπορούν να αποφέρουν έσοδα και κέρδη εφ΄ όσον αφορούν δημόσιες πολιτικές για πλατύ δημόσιο συμφέρον και ενδυνάμωση στήριξη και ανάπτυξη κυρίως μάλιστα ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.
  Άρθρο 06: Οικονομική Διαχείριση
  Στο αρ 06 3) Προβλέπεται ότι ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κλπ. Θα πρέπει αν υπάρχει σαφής πρόβλεψη του έλεγχου και της έγκρισης ή μη οικονομικού απολογισμού από τις δημόσιες υπηρεσίες, για το μέρος και το ύψος και τον σκοπό που εκείνες θα το έχουν χρηματοδοτήσει και επιχορηγήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις, για τις ΓΓΝΓ, ΓΓΔΒΜ και του ΥΠΘΠΑ.
  Γενικά κάνουμε τις έξης παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του συνόλου του προς διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου:
  Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ανατρέπει τα ισχύοντα περί δημοσίου συμφέροντος Συνταγματικά κατοχυρωμένα ως υποχρεώσεις τους κράτους προς τους πολίτες, αφού αποσπά αντικείμενα τόσο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και των 2 Γραμματειών. Συνεπώς τίθενται σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υπερκέραση των δημοσίων υπηρεσιών , καθ όσον το δημόσιο αγαθό και το πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής για τους νέους, όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται ότι η εκπαίδευση η παιδεία και η προστασία της νεότητας δίδοντα σε ιδιωτικό φορέα , σε νπιδ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως ενδεικτικά:
  1) Η διαχείριση δημοσίου χρήματος απ’ ευθείας από ένα ΝΠΙΔ.
  2) Οι διαδικασίες ελέγχου της χρηματοδότησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων.
  3) Η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και η εκχώρηση λειτουργιών του στον Ιδιωτικό.
  4) Η αδιαφάνεια και η απουσία του κοινωνικού ελέγχου, και
  5) Η σταδιακή κατάργηση δια της συρρικνώσεως de facto και de jure των 2 Γενικών Γραμματειών, της ΓΓΝΓ & της ΓΓΔΒΜ.
  Ελένη Ανυφαντάκη

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:31 | Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

  Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί προς διαβούλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις:
  1. Να αποσυρθεί άμεσα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και να προηγηθεί η κατάρτιση των νέων οργανισμών των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης).
  2. Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου αποδεικνύει την προσπάθεια συρρίκνωσης του Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και αντικειμένων σε φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
  Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πρέπει να είναι διαχειριστικός και να εκτελεί προγράμματα και έργα που του ανατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως εθνικός φορέας υπεύθυνος για το σχεδιασμό και παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:26 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  ΑΡΘΡΟ 2
  Η λέξη «πάροχος» να αντικατασταθεί με την λέξη «Στρατηγικός Διαχειριστής»
  Διόρθωση της παραγράφου 1.γ σε «τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη φοιτητική-σπουδαστική και μαθητική μέριμνα.
  Παράγραφος 2 του άρθρου 2 (Συμπλήρωση – Διόρθωση-πρόσθεση)
  2. Γενικές παρατηρήσεις (Διόρθωση στις υποπαραγράφους δηλ. α,β,γ…. σωστή αντιστοιχία)
  Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων
  Παράγραφος 2 του άρθρου 2.
   Οι αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, να αποτυπωθούν όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4-11-2011 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄-2508) καθώς και οτιδήποτε αναφέρεται στο άρθρο 2 του σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», ως ευνοϊκότερη ρύθμιση.
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: Αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων κυριότητας ΙΝΕΔΙΒΙΜ, των δράσεων – έργων του, όπως φιλοξενίες προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών-σπουδαστών, διοργάνωσης συνεδρίων, καθώς και στέγασης δραστηριοτήτων συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:25 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  στην παράγραφο 4 προβλέπεται η υλοπ[οίηση προγραμμάτων,έργων και μελετών ή ερευνών που του αναθέτουν οι Γενικές Γραμματείες Διάβίου Μάθησης ή Νέας Γενιάς δίχως να προσδιορίζεται ειδικότερα ο τρόπος επέμβασης των Γραμματειών κατά την εκτέλεση των σχετικών δράσεων. Δεν διευκρινίζεται εξάλλου ποια είναι νη σχέση της αρμοδιότητας αυτής των παραπάνω Γραμματειών με την αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 να αναθέτει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ δραστηριότητες σχετικές με τις αρμοδιότητες αυτές. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ πως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν οι συγκεκριμένες αυτές Γραμματείες θα παραμείνουν στον νέο Οργανισμό ως αυτόνομες, αν θα συγχωνευτούν, αν θα καταργηθούν. ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Υπάρχει και πρόβλημα με το Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Διά βίου Μάθησης και θα έπρεπε η χώρας μας να σέβεται το πλαίσιο των εταίρων μας.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:48 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΔΙΚΟΥ

  Η Διά Βίου Μάθηση αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των συνεχών αναγκών και εξελίξεων.
  Είναι αυτό δυνατό να πραγματοποιηθεί από ένα φορέα με εμπειρία και τεχνογνωσία σε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο? Όταν επιλέγει συνεργάτες αυτούς που «προφανώς διαθέτουν περισσότερα προσόντα» από κάποιους άλλους?

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:37 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΙΝΕΔΙΒΙΜ / ΕΟΠΠΕΠ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Διατυπώνονται παρατηρήσεις τόσο επί της αρχής, όσο και κατ’ άρθρο αναλυτικά.

  Παρατηρήσεις
  – Να αντικατασταθεί το «τη Νέα Γενιά» με «τη Νεολαία» ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση όρων και αρμοδιοτήτων. (αρθρ 02, 1β)
  – Στο άρθρο 2 συμπτύχθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξής τους.
  – Η σχεδίαση πολιτικών και υλοποίηση στήριξης καινοτομίας ως αρμοδιότητα ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην Γενική γραμματεία Νέας Γενιάς» (ΓΓΝΓ) και ως εκ τούτου θα πρέπει αν απαλειφθεί από τον σκοπό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρθρ 02, 1β)
  – Στο αρ 2, 2ζ) να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ «δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής» επειδή συναρτάται άμεσα και με απόλυτη σινάφια με την «καινοτομία» (πατεντες κλπ) που όπως πιο πριν αποτελούν ήδη αρμοδιότητα και ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην ΓΓΝΓ.
  – Στο αρ2, 2η) Να αφαιρεθεί ή επαναδιατυπωθεί επί το ορθότερο η αρμοδιότητα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ της «Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση στην εκπαίδευση στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων», πολλές από τις οποιες ανήκουν βάση του Οργανισμού της στην ΓΓΝΓ (ενδ: αναπτυξιακή διαδικασία για νέους, αξιοποίηση και διαχειριση ελεύθερου χρόνου νεων, κοινωνικά προβλήματα των νέων, ή πολιτιστικά ζητήματα των νεων κ. ά. ).
  – Στο αρ2, 2στ) «Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών (…) και αφορούν κυρίως σε (…) να απαληφθεί η λεξη «κυρίως» για τους όπως παραπανω λόγους.
  – Στο αρ2, 4. Να διευκρινιστεί ρητά ότι δυνάμει και όχι αποκλειστικά ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ «Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», καθ΄ όσον σε αντίθετη περίπτωση (όπως τώρα διατυπωμένο ) έρχεται σε σύγκρουση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο και Δίκαιο.
  – Στο αρ 2 β να μην ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το να ενεργεί και λειτουργεί για προγράμματα νεολαίας ως «τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», αρμοδιότητα η οποία ανήκει ήδη στην ΓΓΝΓ βάσει των κείμενων διατάξεων και στοχεύει και πρέπει να διατηρήσει και στο μέλλον, ως δημόσια υπηρεσία.
  – Να μην ανατεθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αρμοδιότητας «ενδιάμεσου φορέα» διαχείρισης, αρμοδιότητα που επιδιώκει η ΓΓΝΓ στο επόμενο ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να ανήκει στην αρμοδιότητα ενός ΝΠΙΔ, όπως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθ όσον αφορά ουσιαστικά συμμετοχή της Διοίκησης στην χάραξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
  – Η ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ να έχουν ρητά εξουσία ακύρωσης των πράξεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που εκδίδονται σε έργα που εκτελεί για λογαριασμό τους. Να γίνει δεκτή πρόσθετη διάταξη που είχαμε εισαγάγει στο άρθρο 6 για την απόδοση απολογισμού στη ΓΓΔΒΜ για κάθε έργο που εκτελείται.
  – Να απλουστευθεί το σχήμα διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ με την πρόβλεψη μόνον Προέδρου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και όχι και Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε να προκύψει ένα πλήρως λειτουργικό σχήμα διοίκησης, χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο, χάριν, μεταξύ άλλων, της εξοικονόμησης πόρων.
  – Να ορίζει ο εκάστοτε ΓΓ των ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στο Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  – Να αφαιρεθούν όλες οι διατάξεις περί εισήγησης από τον ΕΟΠΠΕΠ στον Υπουργό για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα Διά Βίου Μάθησης, αρμοδιότητα που ακυρώνει τον επιτελικό ρόλο της ΓΓΔΒΜ (άρθρο 14 παρ. 2),
  – Να ανατεθεί στη ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ ο συντονισμός της εθνικής εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκά όργανα ΝΓ & ΔΒΜ.
  – να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα δημιουργίας εθνικού δικτύου ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών.
  – Να αφαιρεθεί η δυνατότητα παραχώρησης έργου ελέγχου και πιστοποίησης σε δανειοδοτημένους φορείς, προφανώς ιδιωτικούς .
  Άρθρο 05: Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  – Στο Άρθρο 5, δ) Να απαλειφθεί ότι στους δυνάμει πόρους του ΙΝΑΔΙΒΙΜ ανήκουν και τα τυχόν «Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από (…) , τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (…)» καθ΄ όσον και εφ όσον αυτά προέρχονται από χρηματοδοτήσεις και από εθνικούς πόρους διατηρούν το χαρακτήρα του δημοσίου χρήματος μέχρι τέλους (δεν αποτελούν δηλ δωρεά προς το νπιδ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά δίδοντα σ αυτό για εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος) , αυτά σύμφωνα με ρητές διατυπώσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συνεπώς δεν μπορούν να αποφέρουν έσοδα και κέρδη εφ΄ όσον αφορούν δημόσιες πολιτικές για πλατύ δημόσιο συμφέρον και ενδυνάμωση στήριξη και ανάπτυξη κυρίως μάλιστα ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.
  Άρθρο 06: Οικονομική Διαχείριση
  Στο αρ 06 3) Προβλέπεται ότι ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κλπ. Θα πρέπει αν υπάρχει σαφής πρόβλεψη του έλεγχου και της έγκρισης ή μη οικονομικού απολογισμού από τις δημόσιες υπηρεσίες, για το μέρος και το ύψος και τον σκοπό που εκείνες θα το έχουν χρηματοδοτήσει και επιχορηγήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις, για τις ΓΓΝΓ, ΓΓΔΒΜ και του ΥΠΘΠΑ.
  Γενικά κάνουμε τις έξης παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του συνόλου του προς διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου:
  Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ανατρέπει τα ισχύοντα περί δημοσίου συμφέροντος Συνταγματικά κατοχυρωμένα ως υποχρεώσεις τους κράτους προς τους πολίτες, αφού αποσπά αντικείμενα τόσο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και των 2 Γραμματειών. Συνεπώς τίθενται σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υπερκέραση των δημοσίων υπηρεσιών , καθ όσον το δημόσιο αγαθό και το πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής για τους νέους, όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται ότι η εκπαίδευση η παιδεία και η προστασία της νεότητας δίδοντα σε ιδιωτικό φορέα , σε νπιδ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως ενδεικτικά:
  1) Η διαχείριση δημοσίου χρήματος απ’ ευθείας από ένα ΝΠΙΔ.
  2) Οι διαδικασίες ελέγχου της χρηματοδότησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων.
  3) Η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και η εκχώρηση λειτουργιών του στον Ιδιωτικό.
  4) Η αδιαφάνεια και η απουσία του κοινωνικού ελέγχου, και
  5) Η σταδιακή κατάργηση δια της συρρικνώσεως de facto και de jure των 2 Γενικών Γραμματειών, της ΓΓΝΓ & της ΓΓΔΒΜ.
  Νίκος Δασκαλάκης

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:28 | Μ.Χατζηανδρέου, Δρ.Κοινωνιολογίας

  1. Στην παρ. 1 ο όρος Νέα Γενιά είναι παρωχημένος, ορθότερος ο όρος Νεολαία.
  2. Στην παρ. 4 προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, μελετών ή
  ερευνών που του αναθέτουν οι Γενικές Γραμματείες Διά Βίου Μάθησης ή
  Νέας Γενιάς, χωρίς να προσδιορίζεται ειδικότερα ο τρόπος επέμβασης των
  Γραμματειών κατά την εκτέλεση των σχετικών δράσεων. Δεν διευκρινίζεται
  εξάλλου ποια η σχέση της αρμοδιότητας αυτής των παραπάνω Γραμματειών
  με την αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας που προβλέπεται στην παρ. 2
  να αναθέτει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ δραστηριότητες σχετικές με τις αρμοδιότητες
  αυτές. Ακόμη πιο σοβαρό: Αφού ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν οι
  συγκεκριμένες αυτές Γραμματείες θα παραμείνουν στον νέο Οργανισμό ως
  αυτόνομες, αν θα συγχωνευτούν, αν θα καταργηθούν! Θα ψηφιστεί ένας
  Οργανισμός, που θα θέλει αμέσως τροποποίηση!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:27 | praxithea

  Σχετικά με άρθρο 2: Στην παρ. 2 είναι δυνατόν ο ίδιος φορέας που αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα που του αναθέτουν οι Γ.Γ. ταυτόχρονα να εκπονεί και δικά του προγράμματα; Με τι είδους τεχνογνωσία και με ποιο επιστημονικό προσωπικό;
  Στην παρ. 4 οι Γ.Γ. αναθέτουν υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς όμως να υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την άσκηση εποπτείας σχετικά με τη σωστή υλοποίηση και εκτέλεση. Οι ΓΓ θα είναι απούσες από την όλη διαδικασία;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:03 | Αγγελική M.

  Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναβαθμίζεται από εκτελεστικό βραχίονα πολιτικών διά βίου μάθησης σε φορέα διοίκησης (αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ΕΣΠΑ.

  Στην παρ. 4 προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που του αναθέτουν οι Γενικές Γραμματείες Διά Βίου Μάθησης ή Νέας Γενιάς, χωρίς να προσδιορίζεται ειδικότερα ο τρόπος επέμβασης των Γραμματειών κατά την εκτέλεση των σχετικών δράσεων. Μόνον η θέση προδιαγραφών δεν αρκεί για να ασκηθεί σχετική παρακολούθηση. Δεν διευκρινίζεται, εξάλλου, ποια η σχέση της αρμοδιότητας αυτής των παραπάνω Γραμματειών με την αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας που προβλέπεται στην παρ. 2 να αναθέτει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ δραστηριότητες σχετικές με τις αρμοδιότητες αυτές.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:54 | Γιώργος Κουλαουζίδης

  Υπάρχει η αίσθηση ότι ο συντάκτης δεν κοίταξε καλά τον ισχύοντα νόμο 3879 για τη Δια Βίου Μάθηση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί η θέση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γιατί με τόσες αρμοδιότητες είναι κάτι νέο σε σχέση με τα όσα προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος. Επίσης έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με το προσωπικό που προβλέπει παρακάτω ο οργανισμός όπου προφανώς απλά περιλαμβάνονται οι σημερινοί υπάλληλοι που υπηρετούν στους συγχωνευμένους φορείς. Και πάλι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ΓΓΔΒΜ. Εποπτεία από εποπτεία έχει διαφορά. Πόσο δύσκολο είναι να γραφεί ένα σαφές κείμενο;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:52 | Λουτσία

  Η κυβέρνηση έχει σαφώς διακηρύξει λόγω και έργω την θέλησή της να επανακτήσει την αξιοπιστία της στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο και να προωθήσει άμεσα την αναπτυξιακή διαδικασία σε όλους τους τομείς.
  Ως μέλος της Ε.Ε. έχει την υποχρέωση αλλά και την αναγκαιότητα να καταστήσει την Διά Βίου Μάθηση/Εκπαίδευση Ενηλίκων έναν από τους πυλώνες της για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
  Είναι αυτό δυνατό να πραγματοποιηθεί από ένα φορέα, που μέχρι ένα χρόνο πριν είχε τελείως διαφορετικό αντικείμενο?
  Ποια είναι η εμπειρία και τεχνογνωσία του συγκεκεριμένου φορέα ώστε να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο?

  Θα ήταν χρήσιμο, οι λαμβάνοντες αποφάσεις, να έριχναν μία ματιά στο προφίλ ,σχετικά με την τεχνογνωσία και εμπειρία, αντίστοιχων φορέων των κρατών – μελών της Ε.Ε., για να διαπιστώσουν ότι η χώρα μας προβαίνει σε τρομερή «καινοτομία», φευ!
  Ως παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω ότι για να υποβάλει ένας εκπαιδευτικός φορέας πρόγραμμα για χρηματοδότηση προς την Ε.Ε. πρέπει να αποδεικνύει την εμπειρία του ως προς τις εν γένει εκπαιδευτικές δράσεις και τα προσόντα και την εμπειρία του μόνιμου προσωπικού!
  Πιστεύει η πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει περιθώριο μικροπολιτικών αυτοσχεδιασμών?
  Πιστεύει η πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει περιθώριο αντιεπιστημονικών προσεγγίσεων για την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τον τομέα της Διά Βίου Μάθησης/Εκπαίδευσης Ενηλίκων?
  Ας κάνει τον κόπο η πολιτική ηγεσία δια των συμβούλων και συνεργατών της να ρίξει άλλη μία ματιά στην ιστοσελίδα :
  http://www.ec.europa.eu/education.lifelonglearning-policy/adult_en.html και κατόπιν να πάρει την ευθύνη απένταντι των Ελλήνων Πολιτών και των εταίρων ,για το πως και που αναθέτει την εφαρμογή των πολιτικών για την Διά Βίου Μάθηση/Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:18 | Vasileiadou Marina

  Ένας απλός πάροχος Εκπ/κων υπηρεσιών δε μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρησης, ρόλος που κυρίως ανατίθεται σε ισχυρούς Δημόσιους Φορείς Διοίκησης και άσκησης Πολιτικής.( δες Ν.3879/2010 Επιτελικός φορέας ΓΓΔΜ )

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:58 | ΓΜ

  Πρέπει να προσδιοριστεί η σχέση του νέου Ινστιτούτου με τους φορείς που ασκούν «εποπτεία» η ανομοιογένεια των φορέων που συγχωνεύονται δημιουργεί εύλογες συγχύσεις. Επίσης πρέπει να προσδιοριστεί επαρκώς ο ρόλος του στο Εθνικό Δίκτυο ΔΒΜ.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 20:45 | kyr

  H εποπτεία είναι γενικόλογος όρος. Δεν καθορίζεται πουθενά πώς θα γίνεται, με ποιους όρους, σε ποια στάδια του έργου. Δεν γίνεται λόγος για απολογισμό, ούτε για τη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας και επάρκειας από την εποπτέυουσα αρχή, κατα τη διάρκεια της υλοποίησης.
  Τον λεπτομερή επιστημονικό σχεδιασμό των προγραμμάτων και των έργων, καθώς και του περιεχόμενου του παραγόμενου εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού θα πρέπει να τον έχουν οι δημόσιοι φορείς που χαράσσουν και ασκούν πολιτική: η ΓΓΔΒΜ και η ΓΓΝΓ. Επίσης δικό τους έργο θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση της επάρκειας και της ποιότητας των προγραμμάτων

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:12 | Τόνια Π.

  Οι αρμοδιότητες που δίνονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι ως σύνολο πάρα πολύ μεγάλου εύρους και τίθεται το ερώτημα πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές με τις ειδικότητες προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 11.
  Στην παρ. 4, δεν ξεκαθαρίζεται τι είδους θα είναι η «εποπτεία» της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Θα έπρεπε να είναι σαφέστερη η διατύπωση και να προκύπτει έστω κάποια βασική υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή κάποια κύρωση σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών. Καθώς αναφερόμαστε στην υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, μελετών και ερευνών, η μέριμνα για τη διασφάλισης της ποιότητάς τους πρέπει να λαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:10 | Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων

  Η αρμοδιότητα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης που δίνεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3879/2010 είναι αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, η οποία ως φορέας διοίκησης έχει το συντονισμό του Εθνικού Δικτύου ΔΒΜ της χώρας μας. Επιπλέον, ο μόνος φορέας από αυτούς που συγχωνεύτηκαν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο οποίος διέθετε εμπειρία υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους, δηλαδή το ΙΔΕΚΕ, στο νόμο 3879 εντασσόταν στους παρόχους εκπαίδευσης και όχι στους φορείς διοίκησης. Γιατί λοιπόν τώρα αυτή η αρμοδιότητα ανατίθεται και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ; Αν συνυπολογιστεί μάλιστα και το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο νόμου προηγείται αντίστοιχου για νέο οργανισμό της ΓΓΔΒΜ και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ανακύπτει εύλογο το ερώτημα: αστοχία προγραμματισμού ή άλλες σκοπιμότητες;

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 15:19 | MARIANEFELI

  Σε μια περίοδο λιτότητας όπου οι διοικητικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να λειτουργούν με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό, απεγκλωβισμένοι από γραφειοκρατικά γρανάζια, εν τούτοις ιδρύεται ένας νέος οργανισμός με εμβλημα την ισχυρή δυστυχώς παράδοση: » ο μεσάζων του μεσάζοντος» με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό). Ποια είναι, λοιπόν, η πραγματική ανάγκη ίδρυσης του υδροκέφαλου οργανισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εφόσον λειτουργούν ήδη συναφείς φορείς (Διά Μάθησης και Νέας Γενιάς);

  Aναρωτιέμαι, ως ενεργός πολίτης αυτή της χώρας, αν πραγματικά υπάρχουν τα περιθώρια και η θέληση εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του πελατειακού νοσηρού ελληνικού συστήματος.

  Μ.Ν.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 23:52 | Γιώργος

  Είναι εντελώς ασαφής ο ορισμός της «εποπτείας» από τη ΓΓΝΓ και τη ΓΓΔΒΜ. Ποιο είναι το περιεχόμενο και η διαδικασία της εποπτείας των προγραμμάτων, έργων κοκ, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4; Ο φορέας που υλοποιεί προγράμματα που του ανατίθενται θά έπρεπε να υποχρεούται σε απολογισμό για τα προγράμματα αυτά στους φορείς πρότασης, ενώ θα έπρεπε να περιγράφεται και η διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων, έργων κοκ από τους φορείς πρότασης ώστε οι τελευταίοι να έχουν αποφαστιστικό ρόλο.