Άρθρο 34: Θέματα ΑΕΙ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας,…» τροποποιείται με τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,…».
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «β) οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».
4. Το εδάφιο γ) της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους».
5. Το εδάφιο α) της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους, είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) η θητεία των εκλεγέντων, σύμφωνα με αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου έτους ολοκλήρωσης αυτής.
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) καταργείται.
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής : «4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.».
9. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,»
10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί.».
11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής : «10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή μετακινήθηκαν στην ίδια βαθμίδα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας, στο χρόνο εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα θα προσμετράται η θητεία που είχαν στη βαθμίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του ΑΕΙ προορισμού».
12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται περ. δ’ ως εξής : «δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που μετακινείται. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης.».
13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «2. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης Καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, από τα οποία το ένα μέλος μπορεί να προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.».
14. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.».
15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του Καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Τμήματος και επιλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών της. Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος αποστέλλει πρόσκληση για κοινή συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.».
16. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής : «13Α. α. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αρχαιότερους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
17. Αρμόδια όργανα για την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/99 (ΦΕΚ Α’ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, των μετακινήσεων του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου προσωπικού των πανεπιστημίων και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων και ο Πρόεδρος του προαναφερόμενου οργανισμού.
18. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, σε οποιαδήποτε σειρά, με κριτήριο την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία κάθε φορά άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.»
19. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α` 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, σε οποιαδήποτε σειρά, με κριτήριο την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία κάθε φορά άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων από το Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανάδειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περίπτωσης ε` της παρούσας παραγράφου.»
20. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά Όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ή μέσω του συλλόγου φοιτητών που αναγνωρίζει κάθε ίδρυμα με βάση το αναλογικό σύστημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων χρονικά φοιτητικών εκλογών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησης τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
21. Εκλογικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 16 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/2011, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από τις διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20 του παρόντος άρθρου θεωρούνται σύννομες.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 15:00 | Konstantinos Georgiou

  Άρθρο 34, παρ. 12. Μετακίνηση καθηγητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ
  Συγκεντρωτικά, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παρατηρήσεις και άλλων σχολιαστών, η παράγραφος 12 προτείνεται να αντικατασταθεί με την παρακάτω (τα υπογεγραμμένα είναι τα σημεία που έχουν αλλαχθεί):
  12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται περ. δ’ ως εξής : «δ) Οι Καθηγητές, οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, αντίστοιχα) στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο (ή συναφές, σε περίπτωση αδυναμίας) γνωστικό αντικείμενο. Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα ΑΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή. Στην περίπτωση μετακίνησης καθηγητή από κεντρικό ΑΕΙ (Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) προς περιφερειακό ΑΕΙ, απαιτείται αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης μόνο του Τμήματος υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που μετακινείται. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του ΑΕΙ υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΑΕΙ προέλευσης».

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:57 | Ευάγγελος Καπετανάκης

  Στο άρθρο 34, η παρ. 17 να τροποποιηθεί «…των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρόεδροι ΤΕΙ, οι Πρόεδροι των Διοικουσών…»
  Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης, για την Τριμελή Γραμματεία της Συνόδου Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:56 | EM

  Μετακίνηση καθηγητών σε περιφερειακά ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ): Στην περίπτωση μετακίνησης καθηγητή από κεντρικό ΑΕΙ (Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) προς περιφερειακό ΑΕΙ, θα πρέπει να απαιτείται αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης μόνο του Τμήματος υποδοχής (και όχι και του Τμήματος προέλευσης) για να διευκολυνθεί η στελέχωση αναγκαίων Τμημάτων της επαρχίας και να αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση καθηγητών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (η οποία θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο μετά από τις συγχωνεύσεις των πολυπληθών κεντρικών Τμημάτων)

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:55 | E P

  Συμφωνώ με την ανάρτηση της Αγγελικής Σύρκου. Πρέπει να γίνει εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης για τους Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών και Επίκουρους Καθηγητές που διορίζονται αφήνοντας μία μόνιμη θέση στον Δημόσιο Τομέα. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε περίπτωση που δεν μονομοποιηθούν για τον οποιονδήποτε λόγο.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:54 | ΔΚ

  Μετακίνηση καθηγητών ΑΕΙ σε άλλο ΑΕΙ
  Μετά την καθησυχαστική δήλωση του κ. Υπουργού την Τρίτη 20 Νοεμβρίου ότι «στα ΑΕΙ δε θα γίνει αποχώρηση εκπαιδευτικών, αλλά ανακατανομή», θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για προαιρετική μετακίνηση (ιδιαίτερα προς την επαρχία) των εκπαιδευτικών ΑΕΙ (μέλη ΔΕΠ και ΕΠ) με στόχο την ταυτόχρονη ικανοποίηση και εκπαιδευτικών και κοινωνικών κριτηρίων.
  Μέσα σε αυτό το πνεύμα, στην παράγραφο 12, άρθρο 34, πιστεύω ότι τουλάχιστον 2 χρόνια υπηρεσίας (όπως ισχύει στο Δημόσιο Τομέα) στο Τμήμα προέλευσης είναι αρκετά για να επιτρέψουν στον εκπαιδευτικό ΑΕΙ να ζητήσει μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ. Εναλλακτικά, μπορεί να εγκρίνεται η πράξη μετακίνησης και να αναγράφεται μεταγενέστερη ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο ΑΕΙ υποδοχής, πάντα καλύπτοντας την προϋπόθεση ο εκπαιδευτικός να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα προέλευσης προτού αναλάβει υπηρεσία στο Τμήμα υποδοχής.
  Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διευκόλυνση των καθηγητών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ) για μετακινήσεις από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, όπως ισχύει στο Δημόσιο Τομέα. Οι μετακινήσεις αυτές δεν κοστίζουν κάτι στο ελληνικό Δημόσιο, αντίθετα καθιστούν τους καθηγητές ΑΕΙ πιο αποδοτικούς στην εργασία τους, αφού μετά από προσωπικές θυσίες πολλών ετών μπορούν κάποια στιγμή να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους και να ζήσουν μαζί με την οικογένειά τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:50 | Ευάγγελος Καπετανάκης

  Στο άρθρο 34 είναι απαραίτητο να προστεθεί μία επιπλέον παράγραφος 22 για τη δυνατότητα εκπόνησης και απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων σε ΤΕΙ μετά από Αξιολόγηση.
  Η Δυνατότητα: Σήμερα σε αρκετά ΤΕΙ έχουν εκπονηθεί πολλά και εκπονούνται σήμερα εξ ολοκλήρου Διδακτορικά Διπλώματα σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια (πχ. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) αλλά και με πολλά ξένα Πανεπιστήμια. Οι εξ ολοκλήρου επιβλέποντες Καθηγητές είναι είτε εισηγητές στα ξένα Πανεπιστήμια κατά την εξέταση ή/ και, σε όλες τις περιπτώσεις, Μέλη των Επιτροπών. Τα προσόντα πολλών Μελών ΕΠ, οι οργανικές υποδομές σε πολλά Τμήματα και το πλήθος των Ερευνητικών Προγραμμάτων που εκεί υλοποιούνται εγγυώνται αυτή τη δυνατότητα.
  Η Διαδικασία. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές συνολικά, κατά τον Ν. 4009/11 είναι ευθύνη των Σχολών. Προτείνεται να δίδεται αυτή η δυνατότητα σε Σχολές των ΤΕΙ μετά από ειδική σχετική αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εξωτερικές αξιολογήσεις Τμημάτων ΤΕΙ, πάνω στις οποίες μπορεί να βασισθεί η αξιολόγηση των Σχολών για τον παραπάνω σκοπό.
  Η Ιστορία. Το ζητούμενο αποτελεί πάγιο αίτημα της Συνόδου των Προέδρων- Αντιπροέδρων ΤΕΙ προς την ηγεσία του Υπ. Παιδείας τα τελευταία μερικά χρόνια. Εξετάσθηκε θετικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψήφισης του Ν. 4009/11, προχωρούσε για ψήφιση, αλλά εξαιρέθηκε την τελευταία στιγμή. Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας έχει τοποθετηθεί θετικά στο θέμα, απομένει η υλοποίηση.
  Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης, για την Τριμελή Γραμματεία της Συνόδου Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:47 | G D

  Στο άρθρο 12 πρέπει να γίνει αντικατάσταση του όρου Πανεπιστήμια με ΑΕΙ και να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αφορά τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ.

  Δηλαδή να υπάρχει η εξής διατύπωση : «Οι Καθηγητές, οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο».

  Στο υπόλοιπο κείμενο του άρθρου πρέπει να γίνει αντικατάσταση του όρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ με τον όρο ΑΕΙ και επιπλέον όπου αναφέρεται ο όρος Καθηγητές να συμπεριληφθούν και οι όροι ΛΕΚΤΟΡΕΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:46 | Αγγελική Σύρκου

  Πολλοί Λέκτορες παραιτήθηκαν από μία μόνιμη θέση στο Δημόσιο Τομέα και αποδέχτηκαν το διορισμό τους στα Πανεπιστήμια με την προϋπόθεση, αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα σύμφωνα με αυτά που προέβλεπε ο παλαιός νόμος, να μπορούν να επιστρέψουν σε κάποια θέση στο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό εξασφάλιξε αφενός μεν μια εργασία για τους Λέκτορες, αφετέρου για το δημόσιο ένα καλά εκαπαιδευμένο, ικανό και καταρτισμένο στέλεχος. Ένα στέλεχος που σαφώς έχει περισσότερα προσόντα από αναρίθμητους άλλους υπαλλήλους. Τώρα τι άλλαξε στο σκεπτικό του Υπουργείου; Δεν επιθυμούν πια υψηλού επιπέδου εργαζόμενους;
  Η αλλαγή που επήλθε, φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση όλους τους Λέκτορες, οι οποίοι έχουν επωμισθεί τεράστια βάρη (διοικητικό έργο) πέρα από εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, μια και τους αναγκάζει να ζουν κάτω από το καθεστώς της αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

  Πρόταση: η επαναφορά της προηγούμενης διάταξης, η οποία θα δικαιώσει το έργο των Λεκτόρων και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στα πολλαπλά καθήκοντά τους χωρίς την ανασφάλεια της απώλειας της εργασίας τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:43 | Γεράσιμος Μπαλιούσκας Ε.Ε.ΔΙ.Π(ΙΙ)

  Με βάση παλαιότερη υπόσχεση του υπουργού κ. Αρβανιτόπυλου (Μαϊος 2012) και το έγγραφο 58602/25-5-2012 του κ Β. Παπάζογλου (συντάκτης του Ν 4009), ο οποίος διατυπώνει την ανάγκη προσθήκης σχετικής διάταξης για την «αυτοδίκαια ένταξη» των υπηρετούντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π, προτείνουμε να αντικατασταθεί η σχετική διάταξη παρ. 3α του άρθρου 79 του Ν. 4009 ως εξής: Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π κλαδου Ι και ΙΙ των Πανεπιστημίων , εντάσονται αυτοδικαια στις νέες κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντίστοιχα με μετατροπή των θέσεων που κατέχουν και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

 • Με το Ν.4009/2011 στο άρθρο 29 καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. Επίσης με την παρ.3 του άρθρου 79 του ίδιου νόμου οι υφιστάμενες θέσεις των μελών Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. με την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29.
  Σε όλα τα άρθρα του Ν.4009/2011 στα σημεία που αφορούσε θέματα του Ε.Τ.Ε.Π. υπήρχε σαφής αναφορά ότι αφορούσε και τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. καθώς και τα μέλη των Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων πριν την μετατροπή των συγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο Ν.4076/2012 έχει παραλειφθεί η συγκεκριμένη αναφορά με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης προβλημάτων εφαρμογής των διατάξεων των Ν.4076/2011 ιδιαίτερα στα Τ.Ε.Ι. όπου υπάρχει διαφορά στο ακρωνύμιο της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Με δεδομένο ότι η έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 έχει καθυστερήσει και δεν μας έχει δοθεί ακόμα ούτε προσχέδιο για διαβούλευση, παρόλο που έχουμε καταθέσει εδώ και πολλούς μήνες την πρόταση μας, η προσθήκη της συγκεκριμένης παραγράφου 22 στο σχέδιο νόμου είναι άκρως επιτακτική, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα από 1/1/2013 με την λειτουργία των νέων οργάνων διοίκησης. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση της έκδοσης του Π.Δ. του άρθρου 29 μπορεί να δημιουργήσει επίσης πρόσθετα προβλήματα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στην εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4009/2011 οπότε είναι επιτακτική και η προσθήκη της προτεινόμενης παραγράφου 23.
  Τέλος με την παράγραφο 24 ρυθμίζονται τα θέματα μετάταξης μελών Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του Ν.4009/2001 (συμπεριλαμβάνονται και τα υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. πριν την μετατροπή της θέσεως τους με την έκδοση του Π.Δ.) αντίστοιχα με τα ισχύοντα με τον κλάδο Ε.Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων καθώς και των καθηγητών των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος σχεδίου νόμου.

  Για την αντιμετώπιση των παραπάνω πρέπει να προστεθούν 3 παράγραφοι στο άρθρο 34 ως εξής :

  Άρθρο 34
  Προστίθεται παράγραφος 22, 23 και 24 ως εξής :
  22. Όπου στο Ν. 4076/2012 γίνεται αναφορά στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), αφορά και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. , έως την έκδοση του Π.Δ. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 και την ενεργοποίηση της παραγράφου 3 περ. γ του άρθρου 79 του Ν.4009/2011 που αφορά την μετατροπή των θέσεων των μελών Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.

  23. Η παράγραφος 4 του άρθρου 79 εφαρμόζεται και στα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του Οργανισμού ενός Ιδρύματος, δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011, που αφορά την μετατροπή των θέσεων τους σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29.

  24. Μετάταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 από την ακαδημαϊκή μονάδα (Σχολή, Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) στην οποία οργανικά ανήκει, σε άλλη ακαδημαϊκή μονάδα ίδια ή διαφορετική ή σε άλλη κατηγορία προσωπικού του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, επιτρέπεται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • να υπάρχει κενή θέση στην ακαδημαϊκή μονάδα ή τον φορέα υποδοχής ή στην διαφορετική κατηγορία προσωπικού του άρθρου 29 που ζητεί να μεταταγεί.
  • το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. να είναι μόνιμο και να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ζητεί να μεταταγεί.
  Εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και προκειμένου για μετατάξεις από ακαδημαϊκή μονάδα ενός Α.Ε.Ι. σε ακαδημαϊκή μονάδα άλλου Α.Ε.Ι. τα αρμόδια για την μετάταξη όργανα, συνεκτιμούν και τους ειδικότερους λόγους, οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και υγείας που ενδεχόμενα επικαλείται o ενδιαφερόμενος στη σχετική αίτηση του.
  Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή.
  Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ και για τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. πριν την μετατροπή των θέσεων τους σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του Ν.4009/2011.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:39 | Διονύσιος Καλαμάκης

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/12 η φράση: «Οι αναπληρωτές καθηγητές που υπηρετούν έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου…» προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής: «Οι αναπληρωτές καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου…».
  Στις προτάσεις του υπουργείου, ενώ γίνεται ανάλογη πρόβλεψη για τους λέκτορες και επίκουρους καθηγητές, έχουν παραλειφθεί οι αναπληρωτές καθηγητές. Με την πρόταση μας καλύπτεται το υπάρχον κενό.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:29 | Eleni Moudatsou

  Το άρθρο 14 είναι προβληματικό. Πρέπει η υποβοήθηση να γίνει μέσω συστατικών επιστολών στα αγγλικά. Η ΓΣ να βλέπει στο scopus τους κορυφαίους στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και να ζητά μια σύντομη αξιολόγηση του ερενητικού έργου του υποψηφίου σε 1 σελίδα. Η αξιολόγηση σε στύλ εισηγητικής έκθεσης δεν γίνεται απο κανένα σοβαρό επιστήμονα λόγω χρόνου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:29 | Καθ. Εφαρμογών

  Θα πρέπει επιτέλους να γίνει κάποια ρύθμιση ώστε κατ’αντιστοιχία να ισχύουν για τους καθηγητές εφαρμογών ότι ακριβώς ισχύει για τους λέκτορες όπως ακριβώς έχει ήδη γίνει για όλες τις βαθμίδες ΕΠ/ ΔΕΠ.
  Αξίζει να επισημανθεί ότι πολλοί νέοι καθηγητές εφαρμογών έχουν κατά πολύ αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα σε σύγκριση με παλαιότερους συνεδάλφους ΕΠ (σε όλες τις βαθμίδες) ή ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με ορισμένα μέλη ΔΕΠ υψηλότερων βαθμίδων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:28 | Γ.Σ.Μ.

  Νομίζω πως πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4009 που αφορά στη δυνατότητα των μελών ΕΤΕΠ να αιτηθούν την ένταξή τους στην κατηγορία ΕΔΙΠ ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη άμεσα, γιατί ο Οργανισμός είναι άγνωστο πότε και αν εκδοθεί.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:25 | Αύρα Καραφίλη – μέλος ΕΕΔιΠ Ι Π.Α.

  Ειναι δυνατον ενας Νομος που, μεταξυ άλλων, διατεινεται οτι επιδιωκει την βελτιωση της ποιοτητας και την διεθνοποιηση της Δημοσιας Ανωτατης Εκπαιδευσης ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ;;;!!!!
  [8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής : «4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.»]

  ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4009, ΑΥΤΟ ΒΡΗΚΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ;;;!!! Να αλλαξει το «υποχρεωτικά» σε «δύνανται»;;;

  Στον 21ο αιωνα, εκπαιδευση χωρις υποχρεωτικη εκμαθηση ξενης γλωσσας;; (Δεν αρκει που καταργηθηκε στα Σχολεία;;!)

  Ετσι θα προωθηθει η ακαδημαικοτητα, η κινητικοτητα, το διεθνες ανοιγμα;;; Ετσι θα εξοικειωθουν οι φοιτητες μας με την ξενογλωσση βιβλιογραφια;; Ετσι θα κανουν την ερευνα τους;; Ετσι θα μαθουν την στοιχειωδη ορολογια που αφορα στο αντικειμενο τους;; Ετσι θα συνταξουν το βιογραφικο τους σε ξενη γλωσσα;;

  Εκτος αν ο στοχος ειναι η περαιτερω ενισχυση των ιδιωτικων κεντρων ξενων γλωσσων και ενα πιστοποιητικο γλωσσομαθειας απο ιδιωτικο φορεα μας καλυπτει, τοτε παρακαλω προχωρηστε στην πληρη αφαιρεση των ξενων γλωσσων απο ολες τις βαθμιδες δημοσιας εκπαιδευσης – γιατι να το παιδευουμε με λεκτικα, προσχηματικα παιχνιδια;;…

  Αν, μαλιστα, ο ακομη απωτερος στοχος ειναι οι μαζικες απολυσεις ΚΑΙ ολων των μελων ΕΕΔιΠ που διδασκουν ξενες γλωσσες (εν οψει συγχωνευσεων κ.λπ. και δεδομενου οτι η διδασκαλια ξενης γλωσσας δεν θα ειναι υποχρεωτικη με την συγκεκριμενη τροποποιηση), ας μας το πειτε να τελειωνουμε. Να μην ξοδευεται και αδικα φαια ουσια για τετοιου ειδους ΑΝΤΙΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ…

  (Ουτε καν ενημερωθηκε ο σχετικος κλαδος…!)

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:25 | Γιώργος Παπαδάκης

  Να αλλάξει στο άρθρο 12 το Πανεπιστήμιο σε ΑΕΙ. Να μπορεί να υπάρχει μεταφορά όλων των καθηγητών απο ΤΕΙ σε πανεπιστήμια και αντίστροφα, ιδίως τώρα που θα κλείσουν και τμήματα.

  12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται περ. δ’ ως εξής : «δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:24 | Ευάγγελος Καπετανάκης

  Στο άρθρο 34, παρ. 12 προστίθεται περίπτωση δ’ στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011. Η περίπτωση δ’ αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων Πανεπιστημίων, στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) με σύμφωνη γνώμη των δύο γενικών συνελεύσεων (αρχικό τμήμα και τμήμα υποδοχής).
  Επειδή σε όλες τις άλλες παραγράφους του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 δεν υπάρχει διαχωρισμός καθηγητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αναφορά σε ΑΕΙ, είναι σαφές ότι η παραπάνω προσθήκη (όπως είναι διατυπωμένη) αφορά μόνο καθηγητές πανεπιστημίου.
  Είναι απόλυτα απαραίτητο να τοποθετηθεί ανάλογη προσθήκη για την δυνατότητα μετακίνησης καθηγητών ΤΕΙ από ένα τμήμα ΤΕΙ σε άλλο (ίδιου ή άλλου ΤΕΙ), γιατί στην κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται πουθενά τέτοια δυνατότητα. Σε περίπτωση καταργήσεων τμημάτων ΤΕΙ δεν υπάρχει, στην σημερινή νομοθεσία, καμιά δυνατότητα μεταφοράς των οργανικών θέσεων των καθηγητών με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται….
  Συμπερασματικά: Να διατυπωθεί στο ΣΝ ότι ιχύει αντίστοιχα για τα ΤΕΙ, ή εξ αρχής να γίνει ανφορά σε ΑΕΙ.
  Ε. Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης, εκ μέρους της Τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:20 | Αναστασία Ψαρού-Πολεμικού

  Όπως σε όλα τα Ευρωπαϊκα και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα ΑΕΙ είναι και πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική. Τα ΕΕΔΙΠ Ι έχουν ειδίκευση στον τομέα τους με μεταπτυχεικά, ερευνητική δουλειά, και σε πολλές περιπτώσεις κατέχουν διδακτορικά . Προσφέρουν ένα σημαντικό εργαλείο/εφόδιο στους φοιτητές: να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις στην ξένη γλώσσα (ορολογία, ακαδημαϊκά κείμενα, κα.) που τους επιτρέπει την πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και στην Ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας -απαραίτητο για να καταστήσει επιστήμονες που ενημερώνονται και αλληλεπιδρούν με τον ευρύτερο επιστημονικό τους χώρο. Αυτό διακρίνει την διδασκαλεία της ξένης γλώσσας στα ΑΕΙ από τα μαθήματα ξένων γλωσσών που παρέχονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:10 | Γ.Μ.Π.

  Για τις επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των Πανεπιστημίων προτείνεται η παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4009 που αφορά στη δυνατότητα των μελών ΕΤΕΠ να αιτηθούν την ένταξή τους στην κατηγορία ΕΔΙΠ, να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη ΑΜΕΣΑ. Πχ. «Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας…», αντί του «…Οργανισμού του Ιδρύματος».

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:01 | Φυσικός, ΙΔΑΧ με διδακτορικό

  Με το νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση, δίνεται η δυνατότητα στους Ι.Δ.Α.Χ. κατόχους διδακτορικού διπλώματος που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. να ενταχθούν στον νεοσυσταθέντα κλάδο Ε.ΔΙ.Π. (άρθρο 79, παρ 3, περ δ’). Η πρόβλεψη αυτή είναι απαραίτητη αφού με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος αξιοποίησης αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού των Α.Ε.Ι. στην εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα κάλυψης μεγάλων κενών που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την αθρόα συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ. Η διαδικασία προέβλεπε την σύσταση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος. Στην πράξη όμως έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις καθώς οι ανάγκες τρέχουν και η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αυτών από τους υπάρχοντες ανθρώπους είναι αδύνατη.
  Επιπρόσθετα, το βασικο βήμα για την εφαρμογή του νόμου και κατά συνέπεια τον μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου έγινε καθώς εκλέχτηκαν τα συμβούλια Διοίκησης. Συνεπώς, έχοντας ως κριτήριο τη σωστή λειτουργία των Α.Ε.Ι., προτείνω να προστεθεί κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που να προβλέπει την άμεση ένταξη των διδακτόρων Ι.Δ.Α.Χ. στον υφιστάμενο κλάδο Ε.Ε.ΔΙ.Π. Στη συνέχεια, η ένταξη τους στο νεοσυσταθέντα κλάδο Ε.ΔΙ.Π., θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4009/2011 για τον κλάδο των Ε.Ε.ΔΙ.Π.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:52 | grigoris

  Οι διδάκτορες ΙΔΑΧ προσφέρουν για τουλάχιστον 10 χρόνια πολυεπίπεδο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο στα τμήματα τους. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να βρίσκονται σε ένα είδος ιδιότυπης ομηρίας αφού εδώ και ενάμισι χρόνο δεν εφαρμόζεται ο νόμος που προβλέπει την ένταξή τους στον φορέα ΕΔΙΠ. Το υπουργείο που πρωτίστως αυτή την περίοδο θα πρέπει να μεριμνήσει για την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσει την διάταξη του νόμου που αφορά την ένταξη των διδακτόρων ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που λιβανίζει 18 μήνες . Εναλλακτικά θα πρέπει με τροπολογία στον παρόν νομοσχέδιο να εντάξει τους διδάκτορες ΙΔΑΧ στον φορέα ΕΕΔΙΠ ΙΙ. Με την τροπολογία αυτή χωρίς κανένα κόστος για το δημόσιο πετυχαίνει τα παρακάτω 1. Αξιοποιεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό του 2. Αντιμετωπίζει την έλλειψη πιστώσεων για διδάσκοντες του Ν. 407 3. Αναβαθμίζει τα τμήματα με την ένταξη στο προσωπικό τους νέων και ικανών επιστημόνων.
  Τέλος εάν το υπουργείο δεν προβεί άμεσα στις παραπάνω ενέργειες με τις οποίες συμφωνούν το σύνολο των κομμάτων θα πρέπει να μας εξηγήσει ποιους εξυπηρετεί όλη αυτή η κωλυσιεργία.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:52 | Ευστράτιος Γεωργόπουλος

  Το σύστημα με τους εκλέκτορες από το εξωτερικό δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής καθώς ελάχιστοι από αυτούς συμμετέχουν στα εκλεκτορικά και ακόμα λιγότεροι συμμετέχουν ουσιαστικά (πέρα από τις τυπικές υπογραφές). Είναι αμφίβολο το ότι θα δουλέψει και το σύστημα με τις γραπτές αξιολογήσεις καθώς προκύπτουν πολλές πρακτικές δυσκολίες. Σε εκλεκτορικά με πολλούς υποψηφίους που θα βρεθούν όλοι αυτοί ( 4 ανά υποψήφιο) αξιολογητές. Επιπλέον πως θα μπορέσει η εισηγητική επιτροπή να αποδελτιώσει όλες αυτές τις αξιολογήσεις και να ετοιμάσει την τελική εισηγητική έκθεση. Φτιάχνουμε πάλι ένα σύστημα το οποίο δεν πρόκειται να δουλέψει και το μόνο που θα κάνει θα είναι να καθυστερεί τα εκλεκτορικά για χρόνια. Με τους εκλέκτορες του εξωτερικού είχαμε εκλεκτορικά που καθυστερούσαν για πάνω από δύο χρόνια καθώς δεν βρίσκονταν εκλέκτορες που να δεχτούν – γιατί άραγε να δεχτεί κάποιος σοβαρός καθηγητής ή ερευνητής να συμμετάσχει χωρίς αμοιβή; Πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και τώρα. Επιπλέον γιατί αυτή η εμμονή με τους αλλοδαπούς; Γιατί συνεχώς υποβαθμίζουμε τους Έλληνες και ζητάμε αλλοδαπούς για να μας αξιολογήσουν, να μας σώσουν κ.λπ. Έχουμε ένα μόνιμο σύνδρομο υποτέλειας. Οι καλοί ξένοι και οι κακοί Έλληνες. Πουθενά στον ανεπτυγμένο κόσμο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι προσβλητικό για ολόκληρη την Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:50 | Αθαν Λαΐνας, Αναπλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η επαναφορά της διάταξης για συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης με σύζυγο καθηγητή ΑΕΙ ή λέκτορα ή καθηγητή εφαρμογών, με ένταξή τους στις κατηγορίες των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, που ίσχυε την περίοδο 2002-2009 [σχόλιο Γ. Λιτσαρδάκη], είναι επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί και πάλι με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Όπως επαναφέρεται η υποχρεωτική παραμονή στην οργανική θέση μόνο για ένα έτος ως προϋπόθεση για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης, έτσι είναι επιβεβλημένο να επανέλθει και η ρύθμιση για τις / τους συζύγους των διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι λειτουργοί της σχολικής εκπαίδευσης. Και οιδύο ρυθμίσεις είχαν καταργηθεί επί υπουργίας κ. Διαμαντοπούλου κατά τρόπο ακατανόητο και άδικο.