Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.»
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους Φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.
γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων, ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.
δ) αα) Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α’ 244) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1035/1980 (Α’ 60) διατηρείται σε ισχύ μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
ββ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 682/1977 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 1035/1980 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού κάθε σχολείου περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που ανήκουν κατά ποσοστό, τουλάχιστον, 75% στον πίνακα Α’. Παρεκκλίσεις, λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων, από το όριο του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται μόνο για επαρχιακά ιδιωτικά σχολεία, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2009 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2009 καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο.
3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης δι¬ετίας».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).
γ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.12.2012.
4. Στις περιπτώσεις που τα μίσθια δεν έχουν αποδοθεί στους εκμισθωτές, η ισχύς των μισθώσεων για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (Α’ 199) παρατείνεται από το χρόνο λύσης τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013 οπότε και λύονται αυτοδικαίως. Οι μισθώσεις επιτρέπεται να παραταθούν, περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσης.
5. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι ενότητες αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α) συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό (α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, (β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και (γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης λειτουργεί ΕΔΕΑΥ ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντα του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) νηπιαγωγό ή δάσκαλο ή καθηγητή κλάδων ΕΑΕ που υπηρετούν σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα,
ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και
γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ συμμετέχει, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.
γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στην γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.
εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών καθώς και τους αποφοίτους με αναπηρία.
ηη) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Η παραπομπή γίνεται με εισήγηση του εκπαιδευτικού που προβλέπεται στην περίπτωση δ). Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο σχολικός ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.».
6. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε εικοσιπέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.».
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.».
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 1η Αυγούστου 2013.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 15:00 | Νίκος Σ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

  Με μεγάλη έκπληξη και λύπη διαβάζω παραπάνω μηνύματα και διαμαρτυρίες από αδιόριστους στο δημόσιο μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς και κάθε λογής απόφοιτους πανεπιστημίου, οι οποίοι χτυπημένοι από το φάσμα της ανεργίας προσπαθούν να βολευτούν σε οποιαδήποτε θέση του φάσματος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ω! του θαύματος, τι πιο πρόσφορο την εκπαίδευση και συγκεκριμένα τις θέσεις για καθηγητές πληροφορικής στα ιδιωτικά σχολεία.

  Κατά καιρούς λοιπόν το υπουργείο παιδείας και ο εκάστοτε παλιότερος συνάδελφος σας έκανε ότι περνάει από το χέρι του να «βολέψει» ουκ ολίγους από αυτούς, οι οποίοι βέβαια είναι σίγουρο ότι αντάμειψαν την κάθε κυβέρνηση σε προηγούμενες εκλογές και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στις επόμενες. Έτσι λοιπόν, μετά από μερικά χρόνια ασυδοσίας, η δημόσια και ιδιωτική Β/βαθμια εκπαίδευση λυμαίνεται από αλεξιπτωτιστές – μεταλλαγμένους (επιτρέψτε μου την έκφραση) καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι για να το πω απλά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ! Και όχι μόνο αυτό αλλά στερούν τη δυνατότητα στους πραγματικούς Πληροφορικούς να έχουν τη θέση αυτή!

  Αναρωτιέμαι λοιπόν ως πολίτης αυτής της χώρας :

  Γιατί δεν μιλάει κανείς? Αυτοί οι άνθρωποι δεν διδάσκουν τα δικά μου παιδιά, διδάσκουν τα παιδιά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ποιος θα πλήρωνε κάποιον γυμναστή να κάνει στο παιδί του φροντιστήριο στα μαθηματικά?

  Γιατί όλοι πληρώνουμε φυσικο-μαθηματικο-χημικο-βιολογικο-φχψ-θεολόγους να διδάσκουν τα παιδιά μας πληροφορική?

  Πόσοι γονείς άραγε αναρωτήθηκαν «τι καθηγητής κάνει μάθημα στο παιδί μου? Έχει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις?» Ποιος σύλλογος γονέων αντέδρασε?Στο ιδιωτικό σχολείο μάλιστα που πληρώνεις για να έχεις ποιότητα….

  Πότε θα καταλάβουν ΟΛΟΙ (υπουργός, υπουργείο, σύμβουλοι, διευθυντές, γονείς και γενικά η κοινωνία), ότι η Πληροφορική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ, δεν είναι ΧΟΜΠΥ, δεν το μαθαίνεις στο σπίτι σου, ούτε σε 400 ώρες σεμιναρίων.

  Η Πληροφορική είναι μηχανική, είναι επιστήμη και πρέπει να αποφοιτήσεις από το Πολυτεχνείο ή το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ για να την διδαχθείς όπως γίνεται με όλες τις επιστήμες.

  Δεν μπορείς με ένα μεταπτυχιακό να αποκτήσεις τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχεις επαγγελματικές αξιώσεις στο αντικείμενο σου!Το ρόλο σου τον καθορίζουν τα βασικά σου πτυχία.

  Αναρωτιέμαι αν παρακολουθήσω ένα σεμινάριο Α βοηθειών θα με αφήσουν να εγχειρήσω κάποιον ή άραγε αν το ζητήσω μαζί με πολλούς άλλους γνώστες Α βοηθειών, θα μας διόριζαν σε κανένα νοσοκομείο?

  Γιατί αν το πάμε με το ότι κάποιοι διδάχτηκαν κάποια μαθήματα πληροφορικής στη σχολή τους γιατί δεν με αφήνουν να διοριστώ ως μόνιμος ή και αναπληρωτής μαθηματικός? Έκανα περισσότερες από 400 ώρες μαθηματικά στο πανεπιστήμιο. Γιατί ;

  Πότε θα γίνει κατανοητό ότι η πληροφορική δεν είναι windows, word & excel, και ότι έστω και αν αυτό είναι αρκετό για μερικά σχολεία, σε λίγο καιρό δεν θα αρκεί και οι εν λόγω καθηγητές ΔΕΝ θα μπορούν να ακολουθήσουν, γιατί η πληροφορική είναι η γρηγορότερα εξελισσόμενη επιστήμη?

  Γιατί οι απανταχού υπεύθυνοι διορίζουν ανθρώπους ακατάλληλους, τους οποίους θα πληρώνουμε για τα επόμενα 35 χρόνια και θα αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξη της πληροφορικής στην Ελληνική Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση?

  ‘Οποιος θέλει να γίνει καθηγητής Πληροφορικής ας πάει για κατατακτήριες σε κάποιο Πανεπιστήμιο και ας πάρει το πτυχίο που τόσο θέλει και επιθυμεί.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:58 | Αλεξιου Δημητρουλα

  προβληματίζομαι για τις οργανικές θέσεις του ΕΕΠ που στελεχώνει τώρα τα ΚΕΔΔΥ και, όπως διαφαίνεται, θα κληθεί να στελεχώσει τις ΕΔΕΑΥ ή τις ΣΔΕΥ.Με ποιά εργασιακή σχέση θα δουλεύουν και πού θα είναι οι οργανική τους θέση;

  θα υπάρχει τμήμα ένταξης σε κάθε σχολείο γενικής αγωγής και διεπιστημονική ομάδα σε αυτό;

 • Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών συμφωνεί με τις γενικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων αλλαγών στον τρόπο αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Εκφράζουμε όμως επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων στην πράξη καθώς και παρατηρήσεις σε επιμέρους ζητήματα:
  α) Οι προβλεπόμενες με το Ν. 3699/2008 ΕΔΕΑ των ΣμΕΑΕ σε πολλές περιπτώσεις δε συγκροτήθηκαν ή δε λειτούργησαν ουσιαστικά. Θα προχωρήσει στην πράξη το πολύ πιο εκτεταμένο δίκτυο των ΕΔΕΑΥ; Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι νέες αυτές επιτροπές είναι η επαρκής στελέχωσή τους και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα και της κάθε ειδικότητας. Απαιτείται η τοποθέτηση σε κάθε εξαθέσιο ή μεγαλύτερο σχολείο καθώς και σε ομάδες μικρότερων σχολείων ενός ειδικευμένου εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, με μεταπτυχιακές σπουδές ή βασικές σπουδές ή διετή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή, όχι με σεμινάρια ή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ. Αναγκαία είναι επίσης η σημαντική αύξηση του αριθμού των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στη εκπαίδευση.
  β) Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με σαφήνεια το ποιος κάνει τι. Μεταξύ των ΕΔΕΑΥ και των ΚΕΔΔΥ φαίνεται πώς υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις. Ποια η διαφορά μεταξύ της «διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης» που θα κάνουν οι ΕΔΕΑΥ και της αξιολόγησης/διάγνωσης που θα κάνει σε δεύτερη φάση το ΚΕΔΔΥ; Τα ΚΕΔΔΥ θα μπορούσαν να έχουν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ στην περιοχή ευθύνης τους. Τα ΚΕΕΔΥ μπορούν επίσης να επικεντρωθούν περισσότερο στον υποστηρικτικό τους ρόλο και το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο της συμπεριφοράς.
  γ) Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ποιοι συμμετέχουν στη σύνταξη του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Το ΕΠΕ αν και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ειδικής αγωγής στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι σήμερα δεν υφίσταται, εξαιτίας της ασάφειας των διατάξεων και τη σύγχυση των ρόλων.
  δ) Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος που φοιτά ο μαθητής είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα το μαθητή κι αυτός που θα έχει σημαντικό στην υλοποίηση του προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ με δικαίωμα ψήφου.
  ε) Το μοντέλο που προτείνεται δεν προτείνεται δεν είναι πλήρες, αφού δεν αναφέρεται σε προηγούμενα στάδια παρέμβασης, πριν φτάσουμε στην παραπομπή και αξιολόγηση από την ΕΔΕΑΥ, σύμφωνα με το μοντέλο της ανταπόκρισης στη διδακτική παρέμβαση (response to intervention). Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η παραπομπή στις ΕΔΕΑΥ πολύ μεγάλου αριθμού μαθητών, χωρίς να είναι πάντα αναγκαίο.

  στ) Εκφράζουμε επιφυλάξεις για τη δυνατότητα των ΣΜΕΑΕ να ανταποκριθούν στις ανάγκες μεγάλου αριθμού σχολικών μονάδων. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το «εύρος της εποπτείας», δηλαδή ο αριθμός των σχολικών μονάδων που μπορεί να υποστηρίξει το κάθε ΣΔΕΥ.

  Τέλος θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο η λειτουργία των νέων θεσμών να αξιολογείται τακτικά σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα αδυναμίες και δυσλειτουργίες και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές και βελτιώσεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:46 | Θεοφίλου Γ.

  Θέλω να πιστεύω ότι ο νόμος που ισχύει για τον διπλασιασμό των μορίων θα ισχύσει, έστω μόνο για φέτος.
  Διαφορετικά θα βρέξει ενστάσεις μέχρι Συμβουλίου Επικρατείας με αίτημα την απόσυρση αναδρομικά όλων των μορίων από αποσπάσεις σε υπηρεσίες και γραφεία παλαιών ετών.
  Όλοι είμαστε ενήμεροι και έτοιμοι.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:24 | Ανώνυμο

  Το πρόβλημα των νηπιαγωγών και των άλλων ειδικοτήτων που δουλεύουν στα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, είναι να μην ξεβολευτούν από το σπίτι τους που βρίσκεται στην ίδια πόλη.’Αλλωστε με τη διάταξη αυτή πάλι βγαίνουν κερδισμένοι γιατί μπορούν να μπουν στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της ειδικότητάς τους. Όμως αυτό ίσως να σημαίνει εργασία εκτός νομού.
  Ποιό το πρόβλημά τους;
  Ας μην εθελοτυφλούμε.
  Το ότι εργάζονται ακόμη και σήμερα, δεν το φανταζόταν ούτε στα όνειρα τους, διότι έπρεπε να μπουν στην ψυχοφθόρα διαδικασία του ΑΣΕΠ και στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν επιτυχόντες και μη διοριστέοι.
  Τι να πούμε κι εμείς που υπηρετήσαμε ως αναπληρωτές σε όλη την Ελλάδα επί οκτώ συναπτά έτη με δυο φορές συμμετοχή στον ΑΣΕΠ, με διορισμό σε δυσπρόσιτη περιοχή και με υποχρεωτική παραμονή άλλα δύο έτη…
  Ας σπούδαζαν δάσκαλοι στην τελική…
  Με την ανεργία να πλήττει όλους τους κλάδους και την οικονομική κρίση της πατρίδας μας,θεωρώ απαράδεκτο να μην εργάζονται δάσκαλοι στα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία.

  Σας ευχαριστώ.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:22 | Κωνσταντίνος Ραμπίδης

  Οι όποιες αλλαγές πρέπει να είναι αποτέλεσμα έρευνας,ορθολογικού προγραμματισμού και δικαιοσύνης. Πρέπει δηλαδή πρώτα να εφαρμοστεί ένας νομος που ψηφίζεται. Αφού εφαρμοστεί και διαπιστωθούν θέματα που δημιουργούν αδικίες και αρρυθμίες τότε τις καταγράφουμε, τις αναλύουμε, τις προσεγγίζουμε ολιστικά και προχωρούμε σε εκείνες τις τροποποιήσεις που δεν δημιουργούν νέες αδικίες. Δηλαδή οι αλλαγές πρέπει να εφαρμόζονται στο μέλλον. Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτό το «ράβε – ξήλωνε»;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:04 | Στεργιούλης Γιάννης

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Η.)
  Αμάλθειας 12, Τ.Κ. 45500
  Καρδαμίτσια, Ιωάννινα
  e-mail: seepea.ipeirou@yahoo.gr Ιωάννινα, 23-11-2012
  Aρ. Πρωτ.: 35

  ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις του ΣΕΕΠΕΑΗ αναφορικά με το άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Ηπείρου, πρωτίστως οφείλει να αναφέρει ότι είμαστε υπέρμαχοι της ενίσχυσης των σχολικών μονάδων με ειδικό προσωπικό, που θα λειτουργεί με τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού όλων των βαθμίδων και να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς, τις οικογένειές τους και τη σχολική κοινότητα εν γένει.
  Σε σχέση, όμως, με το προς διαβούλευση άρθρο 39 που αναφέρεται σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5, έχουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι ερωτήματα, επιφυλάξεις και προβληματισμούς.

  1. Έχει υπάρξει σχεδιασμός και χαρτογράφηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να δημιουργηθούν τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης; Έχουν ληφθεί υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας; Έχει ληφθεί υπόψη η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας και το πόσο αυτή επηρεάζει τις μετακινήσεις επί τω συνολικότερω;
  – Για παράδειγμα, στην περιοχή της Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων δεν υπάρχει καμία αυτοτελής ΣΜΕΑΕ. Το ίδιο και στην περιοχή του Καλπακίου, του Μετσόβου, του Πωγωνίου και των Τζουμέρκων.
  – Στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας λειτουργεί από μόνο ένα Ειδικό Σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από ένα ΕΕΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από πόσα σχολεία θα αποτελούνται τα ΣΔΕΥ; Είναι δυνατό να εκπληρωθεί ο σκοπός σύστασής τους με το υπάρχον προσωπικό; Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα σχολεία αυτά είναι στελεχωμένα, ως επί το πλείστον, με αναπληρωτές.
  2. Το σημαντικό ζήτημα που προκύπτει αφορά τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ. Το προσωπικό, εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ – ή αλλιώς Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ- καλύπτει μέχρι σήμερα το ωράριό του παρέχοντας τις υπηρεσίες του στην αυτοτελή ΣΜΕΑΕ ή στο Τμήμα Ένταξης που ανήκει. Η συμμετοχή του στην εκάστοτε ΕΔΕΑΥ θα γίνεται με υπερωριακή εργασία που θα αμείβεται επιπλέον και θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής του; Δηλαδή, με τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ θα καταρρεύσει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για τους μαθητές που φοιτούν στα ειδικά σχολεία;
  3. Η ΕΔΕΑΥ θα αποτελεί πρωτοβάθμιο συλλογικό όργανο. Ζητάμε διευκρίνηση όσον αφορά το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου με βαρύνουσα ψήφο σε μια επιτροπή που καλείται να κάνει διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θα διαθέτει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας το επιστημονικό υπόβαθρο να κρίνει και να αποφασίσει σχετικά με την διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή και ποιος θα θέτει τα απαραίτητα κριτήρια;
  Στο ίδιο πλαίσιο, για ποιο λόγο ο εκπαιδευτικός της τάξης που φοιτά ο μαθητής θα εισηγείται τις δυσκολίες και τα εμπόδια του μαθητή, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου; Και για ποιο λόγο η διεπιστημονική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή συμπεριφορικών ή άλλων δυσκολιών ενός μαθητή πρέπει να είναι αντικείμενο ψηφοφορίας και να υπάγεται στον τρόπο λειτουργίας του συλλογικού διοικητικού οργάνου; Καταργούνται, λοιπόν, τα επιστημονικά δεδομένα και, για παράδειγμα, η απόφαση για ένα μαθητή εάν παρουσιάζει ή όχι δυσλεξία θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και ψηφοφορίας στο διοικητικό όργανο και όχι σε μία διεπιστημονική ομάδα;

  4. Τίθεται το ερώτημα αν ο όρος “διεπιστημονική αξιολόγηση” καταργείται και μετατρέπεται σε “διεπιστημονική αντιμετώπιση” των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μαθητής. Επιπλέον, σε ποιες ειδικές εξωσχολικές υπηρεσίες θα απευθύνεται η επιτροπή; Θα είναι δημόσιες ή ιδιωτικές; ποιος θα τις αξιολογεί; Προβλέπεται να αξιοποιηθούν για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών οι ειδικότητες του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και κυρίως σε ΚΕΔΔΥ, ο ρόλος των οποίων δεν αναφέρεται παρά αόριστα στο προς διαβούλευση άρθρο;
  5. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται η ισότιμη, δίκαιη, έγκυρη και αδιάβλητη μεταχείριση των μαθητών και των γονέων τους, από τη στιγμή που η επιτροπή θα είναι υπό την προεδρία ενός διοικητικού οργάνου, του διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας, ο οποίος δεν απαιτείται να έχει γνώσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά έχει βαρύνουσα ψήφο;
  6. Ποιο είναι το μέλλον των ΚΕΔΔΥ μετά από την δωδεκαετή πορεία τους στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση; Θα επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους ή θα αποδυναμωθεί με τη στέρηση επί της ουσίας του θεσμού της υποστήριξης, τον περιορισμό της διαγνωστικής και διαφοροδιαγνωστικής τους αρμοδιότητας, αλλά και των αμερόληπτων και αδιάβλητων γνωμοδοτήσεων και παρεμβάσεών τους;
  7. Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται καθόλου ο ρόλος του παιδοψυχιάτρου ή του λογοθεραπευτή που αποτελούν, σύμφωνα με το Ν. 3699/2008, βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΔΥ, αλλά και των άλλων ειδικών (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί για θέματα κωφών και τυφλών μαθητών), που εργάζονται σήμερα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διεπιστημονική προσέγγιση των δυσκολιών και τη διαφοροδιάγωνση στα ΚΕΔΔΥ, αλλά στο άρθρο αναφέρεται η παραπομπή σε ΙΠΔ όπου κριθεί αναγκαίο; Η αίσθηση του Συλλόγου είναι ότι απομακρυνόμενοι από το «κατακριτέο» ιατροκεντρικό μοντέλο πισωγυρίζουμε σε μία δασκαλοκεντρική προσέγγιση «αυθεντίας» (ένα γεγονός που κατέρριψε η λειτουργία των ΚΕΔΔΥ, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης).
  8. Ο εκπαιδευτικός του μαθητή, που δεν θα έχει μεν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει ταυτόχρονα να κρίνει εάν επιμένουν οι δυσκολίες του μαθητή και να παραπέμπει στο ΚΕΔΔΥ. Ποιοι θα είναι οι στόχοι της περαιτέρω αξιολόγησης, αλλά και ποιες θα είναι οι επιπλέον υποστηρικτικές προτάσεις που θα μπορεί να καταρτίσει το ΚΕΔΔΥ;
  9. Δεν γίνεται καθόλου κατανοητή η ύπαρξη της παραγράφου Στ, η οποία δεν φαίνεται να ταιριάζει με το γενικότερο πλαίσιο του άρθρου, καθότι τα οριζόμενα σε αυτή επικαλύπτονται από τα προηγούμενα. Στο σημείο αυτό αδιευκρίνιστη παραμένει η έννοια και αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ.
  10. Τι σημαίνει το εκπαιδευτικό-ψυχολογικό προφίλ που οφείλει να συντάξει ο ψυχολόγος στην παραπεμπτική απόφαση; θα το συντάσσει μόνος, με ποια εργαλεία; Θα τα μεταφέρει από σχολείο σε σχολείο; χωρίς τη συνδρομή της υπόλοιπης ομάδας ή θα το θέτει σε ψηφοφορία; πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της συναίνεσης των κηδεμόνων, αλλά και πως θα διαχειρίζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
  11. Kαταργείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα να αποφασίζει ο ίδιος για την αξιολόγηση του παιδιού του, για τους τρόπους υποστήριξης, αλλά και το δικαίωμα να απευθύνεται άμεσα σε έναν φορέα για την αμερόληπτη αξιολόγηση του παιδιού του;
  12. Τέλος, πως θα εξοικονομηθούν οι πόροι για την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών; Έχει γίνει η απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη ή έχει μελετηθεί και διαπιστωθεί η εξοικονόμηση των πόρων, δεδομένου και της δεινής κατάστασης της χώρας μας;
  13. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και ξεκάθαρου, αλλά ταυτόχρονα και ποιοτικού συστήματος παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στις οικογένειές τους ή θα δημιουργήσουν επιπλέον κενά και θα είναι ένα βήμα προς τον ιδιωτικό τομέα ή μήπως θα αποτελέσουν την αφορμή πολλοί εργαζόμενοι στο χώρο της ειδικής αγωγής να χάσουν τη δουλειά τους;

  Εν κατακλείδι, ως Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Ηπείρου πρεσβεύουμε και υπηρετούμε το ολιστικό μοντέλο διεπιστημονικής προσέγγισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Η λύση βρίσκεται στη λήψη απλών, αλλά και ανέξοδων αποφάσεων: προτυποποιώντας τις διαδικασίες, επεκτείνοντας τις καλές πρακτικές και διορθώνοντας τις λανθασμένες.
  Ό,τι προτείνει το εν λόγω άρθρο μοιάζει με κακή αντιγραφή μοντέλων λειτουργίας σχολείων άλλων χωρών, τα οποία έχουν λύσει, πριν εφαρμόσουν αυτά, άλλα σημαντικά ζητήματα. Πιθανά μέσω αυτού του νόμου θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα γίνει ένας πειραματισμός, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μας, για τη σχολική κοινότητα, τους μαθητές και τις οικογένειες των οποίων, μέρα με τη μέρα τα προβλήματα διογκώνονται.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Μπίκα Χαρούλα Στεργιούλης Ιωάννης

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:04 | Έλενα Μ.

  Η κατάργηση του διπλασιασμου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά θα σημαίνει δικαίωμα για ενστάσεις για αναδρομική κατάργηση καιτων μορίων που δώθηκαν σε αποσπασμένους σε σχολεία και φορείς που μέχρι πρόσφατα έπαιρναν τα μόρια των νησιών από το σπίτι τους.. Πρέπει να ισχύσει ο διπλασιασμός για όσους προγραμμάτισαν τη ζωή τους τη φετινή χρονιά με βάση τα δεδομένα που είχαν. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί αδικία.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:00 | Πάτσης Χρήστος

  Για το άρθρο 39 παρ.1α) Η δεκαετής διδακτική εμπειρία ως προαπαιτούμενο για την επιλογή σχολικών συμβούλων δεν είναι επαρκής. Είναι χρήσιμο να υπάρχει, τουλάχιστον, 20ετής διδακτική εμπειρία και επιπρόσθετα, η απόκτηησ του βαθμού Β΄ για να αρθεί το άτοπο υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι να κρίνουν μάχιμους εκπαιδευτικούς, ενώ όι ίδιοι όντες άπειροι και , μάλιστα με κατώτερο βαθμό. Το γεγονός ότι «τιμητικά» θα δίνεται ο βαθμός Α΄ ή ό τιδόποτε άλλο με ελληνική πατέντα προσομοιάζει…τή γνωστή παλαιόθεν!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:45 | George Gampierakis

  Δεν πρόλαβα να το μελετήσω!
  Προβλέψετε σωστα την λειτουργία των Ειδικών Γυμνασίων έχουν πολλα προβλήματα…
  Χρειάζονται μια πιο ουσιαστική φροντίδα και μέριμνα απο την Πολιτεία σε όλα τα Επίπεδα!
  Η Ειδικη Αγωγή χρειάζεται Ειδικη Υποστήριξη…!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:15 | Δημήτριος Κυριακός

  Θεωρώ το 1β) πραγματικά απαράδεκτο!!!
  Αντί να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τους αλεξιπτωτιστές που έχουν κατακλίσει τόσα χρόνια την εκπαίδευση ανοίγει τώρα νέα κεκρόπορτα να μπουν και άλλοι «ώριμοι» σαν ΠΕ19…
  Αντί να δώσουν κίνητρα να σπουδάσουν πληροφορική και να πάρουν 1ο πτυχίο, καταλύεται κάθε έννοια δικαίου, τσουβαλιάζει όσους δεν έχουν πτυχίο σε επίδοξους πληροφορικούς και κουρελιάζει κάθε έννοια επαγγελματικού δικαιώματος (ΠΔ44/2009).
  Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αντί μέσω μετάταξης να φύγουν όλοι αυτοί που δεν έχουν πάρει 1ο πτυχίο και να πάνε στις αρχικές τους ειδικότητες ή αν θέλουν να παραμείνουν, να οδηγηθούν στο να πάρουν κάποιο πτυχίο (π.χ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο), τώρα τους εντάσσουμε στην επετηρίδα ΠΕ19 !!!
  Κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση θα πρέπει να σταματήσει.
  Καλώ την πολιτεία αν θέλει να βοηθήσει όσους δεν έχουν πτυχίο πληροφορικής να τους δώσει την ευκαιρία κατ’ επιλογήν να προτάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ ή άλλου προγράμματος σπουδών πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η γνώση που θα πάρουν μόνο καλό θα τους κάνει και θα τους κάνει. Όχι όμως χωρίς προσπάθεια. Τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά είναι προγράμματα εξειδίκευσης και όχι απόκτησης βασικών γνώσεων και δεν καλύπτουν παρά μέρος ενός αντικειμένου. Πρέπει να σταματήσει πλέον η αντιμετώπιση της πληροφορικής σαν δεξιότητα αλλά σαν επιστήμη.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:57 | Μαραγκού Κατερίνα

  θεωρώ απαράδεκτη την ανάκληση του διπλασιασμού των μορίων, δεδομένου ότι οι περσινές αιτήσεις μετάθεσης έγιναν με γώμονα το διπλασιασμό των μορίων. μας εμπαίζετε;;;; Οι ίδιοι μας οι συνάδελφοι; Είμαστε μίλια μακρια από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας, έχουμε καταντήσει γυρολόγοι για να μάθουμε στα παιδιά των ακριτικών νησιών «γράμματα» με 800 ευρώ και αυτο είναι το ευχαριστώ; Εκτός αν το κίνητρο του διπλασιασμού ήταν παραπλανητικό για να μας αναγκάσουν να παραμείνουμε εδώ. Συνάδελφοι δεν πρέπει να δεχτούμε αυτή την κοροϊδία! Πρέπει να κινηθούμε νομικά και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα δικαιωθούμε! Δεν εξετάζω αν είναι δίκαιο ή άδικο, το μόνο που ξέρω είναι ότι πέρυσι μας στέρησαν το δικαίωμα της μετάθεσης ή έστω της απόσπασης και της οργανικής με το πρόσχημα του διπλασιασμού και με το αντικίνητρο της παραμονής για 2 χρόνια στην περιοχή μετάθεσης. Αντιθέτως όσοι πήραν μετάθεση θα επιβραβευτούν με την παραμονή τους για ένα χρόνο; ΝΤΡΟΠΗ!!!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:49 | ΟΙΕΛΕ

  Αθήνα, 26/11/2012
  Αριθμ. Πρωτ:24415

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΠΕΚΑΠ

  Με έκπληξη διαπιστώσαμε την οξεία αντίδραση της ΠΕΚΑΠ στο open.gov για την προωθούμενη ρύθμιση που αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Πληροφορική σε ιδιωτικά σχολεία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
  • Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 39 του Σ/Ν έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία διδάσκοντας πληροφορική και διαθέτουν μεταπτυχιακή ειδίκευση ή κρατική πιστοποίηση για το αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ήταν ουσιαστικά «αιωρούμενοι» από εργασιακής άποψης, καθώς δεν μπορούσαν να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, δεν διέθεταν οργανικότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία τους και ήταν – από εργασιακής άποψης – έρμαια των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων.
  • Παρόμοια ρύθμιση υπήρξε για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο να αποτελούν «παρίες» οι συνάδελφοι που εργάζονται εδώ και δεκαετίες σε κάποιες περιπτώσεις στην ιδιωτική;
  • Οι συνάδελφοι δεν ζητούν κάτι που θίγει κλαδικά αιτήματα ή κατακτήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Εάν ψηφιστεί η ρύθμιση αυτή, το μόνο που κατοχυρώνουν είναι η οργανική τους ένταξη στην ιδιωτική εκπαίδευση και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στα ιδιωτικά σχολεία. Η κατοχύρωση αυτή δεν προξενεί ουδεμία βλάβη στην εργασιακή κατάσταση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών Πληροφορικής.
  Οι συνάδελφοι που επί χρόνια εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία, συνήθως πτυχιούχοι Μαθηματικών ή Φυσικής, με θεμελιώδεις γνώσεις πληροφορικής, διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναλαμβάνουν θέση υπεύθυνου εργαστηρίου Πληροφορικής, με έγκριση από το αρμόδιο γραφείο εκπαίδευσης, ορίζονται ως βαθμολογητές στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της Γ΄ Λυκείου «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», ως χειριστές Η/Υ στην Λυκειακή επιτροπή στις Πανελλήνιες εξετάσεις και είτε ως επιμορφωτές είτε ως βοηθοί προκειμένου να επιμορφώσουν Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις «Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας». Έχουν αναμφισβήτητη προσφορά στην ελληνική εκπαίδευση και μέχρι σήμερα αποτελούν τα «αποπαίδια» ενός ιδιόμορφου, ημιπαράνομου καθεστώτος που επικρατεί στην ιδιωτική εκπαίδευση.

  Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά άδικο να μην αποκατασταθούν οι συνάδελφοι μέσα στα σχολεία που εργάζονται, από τη στιγμή μάλιστα που δεν καταλαμβάνουν κανενός τη θέση, που δεν θίγουν κανένα «προνόμιο». Πιστεύουμε, επίσης, ότι η υιοθέτηση της τακτικής του κοινωνικού αυτοματισμού, και της ρητορικής ορισμένων εργοδοτών/ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, δεν τιμά κανέναν μας, ιδιαίτερα όταν γίνεται από σωματεία και ενώσεις εργαζόμενων. Σε τέτοιες στιγμές βαθύτατης κρίσης όπλο μας δεν πρέπει να είναι η «εμφύλια» διένεξη, ειδικά όταν είναι άνευ αντικειμένου, αλλά η αλληλεγγύη και ο κοινός αγώνας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους και για την εκπαίδευση συνολικά.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  α.α.

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΓΟΥΛΑΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:47 | Διονύσης

  Η ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος β για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα πληροφορικής χωρίς βασικό πτυχίο πληροφορικής, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσυρθεί γιατί αποκαθιστά μια κατάφωρη αδικία στο χώρο της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ εκπαίδευσης.

  Διδάσκω πληροφορική σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ σχολείο εδώ και 13 χρόνια. Έχω σπουδάσει μαθηματικός και στη συνέχεια επιμορφώθηκα σε πληθώρα σεμιναρίων επιστημονικών ενώσεων, και εργάστηκα σε πάρα πολλά διατμηματικά project Πανεπιστημίων και πολυτεχνείων και επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων σχετικά με την πληροφορική καθώς και ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα καθηγητών δευτεροβάθμιας.

  Στο πανεπιστήμιο, παρακολούθησα πάρα πολλά μαθήματα του τομέα πληροφορικής (προγραμματισμός – δίκτυα – λειτουργικά συστήματα κλπ) και πολλές φορές διατμηματικά με τμήματα πληροφορικής ή πολυτεχνικά με κοινές εξετάσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις καθηγητών σε τμήματα πληροφορικής την δεκαετία του 90 που σπούδαζα, ήταν προερχόμενοι από τις θετικές επιστήμες και κυρίως από τα Μαθηματικά και συνέχισαν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

  Έχω διδάξει σε Ι.Ε.Κ. σε ιδιαίτερα απαιτητικά και ιδιαίτερα ειδικά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο (προφανώς όχι μόνο excel ή word).

  Προσλήφθηκα σε ιδιωτικό σχολείο την περίοδο που οι απόφοιτοι τμημάτων πληροφορικής είτε ΔΕΝ επαρκούσαν αριθμητικά να καλύψουν τις ανάγκες στα σχολεία, είτε όσοι ήρθαν ΔΕΝ κατάφεραν να εγκλιματιστούν και παραιτήθηκαν. Έπρεπε το σχολείο να μείνει ακάλυπτο χωρίς καθηγητή πληροφορικής;

  Διδάσκω Α.Ε.Π.Π. σε ένα από τα πιο απαιτητικά ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας και οι μαθητές μου στις πανελλαδικές εξετάσεις αριστεύουν και με σέβονται. Το σχολείο μου είναι πολύ ευχαριστημένο από τη δουλειά μου. Παρακαλώ μην με εξισώνετε με τον τυχάρπαστο φιλόλογο ή το θεολόγο ή το γυμναστή που χωρίς καμία συγγενή επιστημονική βάση, τυχοδιωκτικά βρήκε παράθυρο και μπήκε.

  Δεν ζητώ τίποτε άλλο από το να συνεχίσω να διδάσκω με μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ σχολείο που ήδη υπηρετώ (13 χρόνια τρέχω σαν το Βέγγο), που ήδη με εμπιστεύεται, που έμπρακτα έχω αποδείξει την αξία μου στην απαιτητική μου τάξη (από τους μαθητές δεν κρύβεται κανείς, όσοι έχουν διδάξει θα το ξέρουν).

  Δεν σκοπεύω να πάρω την θέση κανενός. Αν ήμουν ανεπαρκής, το ΙΔΙΩΤΙΚΟ σχολείο στο οποίο δουλεύω θα μου είχε δείξει την έξοδο προ πολλού…

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:20 | Αναστάσιος Λαδιάς

  Σχετικά με την παράγραφο Β του άρθρου 39:
  Κατά την περίοδο (2007-2011) που ήμουν σχολικός σύμβουλος πληροφορικής στην Β’ Αθήνας και στην Ανατολική Αττική είχα συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν τα μαθήματα πληροφορικής των ιδιωτικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με άριστα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τους μάλιστα πολλές φορές ως εισηγητές σε σεμινάρια που διοργάνωνα για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής της περιοχής ευθύνης μου.
  Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα ότι στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων συνέχιζε να υπάρχει αυτή η διοικητική εκκρεμότητα (διοριστήριο ως φυσικομαθηματικού ΠΕ3-ΠΕ4 και αποκλειστικά καθήκοντα πληροφορικού) κάτι που συνέβαινε (και σε εμένα ως αναπληρωτή κατά την περίοδο 1985-1993) τότε που δεν υπήρχε επετηρίδα πληροφορικής. Τίποτε δεν με έκανε να αμφιβάλλω ότι οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν πληροφορική στα γυμνάσια και τα λύκεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν ήταν τυπικά του κλάδου ΠΕ19 (πληροφορικής) αφού χωρίς κανένα πρόβλημα από τη δημόσια διοίκηση που επόπτευε τα σχολεία τους, οριζόταν ως υπεύθυνοι των εργαστηρίων πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ), στις επιτροπές για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους υποχρέωνε να συμμετέχουν στην εξέταση του ΑΕΠΠ (το μάθημα της πληροφορικής που εξετάζεται γραπτώς στις πανελλήνιες εξετάσεις) αλλά και ενέκρινε τα ωρολόγια προγράμματα με τις αναθέσεις των μαθημάτων των σχολείων τους.
  Νομίζω ότι αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρισκόταν στη δημόσια εκπαίδευση, σύννομα θα είχαν αποκτήσει την ειδικότητα ΠΕ19/ΠΕ20, όπως και έγινε με τους αντίστοιχους συναδέλφους της δημόσιας εκπαίδευσης. Άρα για λόγους ισονομίας θεωρώ δίκαιο το αίτημά τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:37 | Παπαστρατής Αντώνιος

  Οι διορισμένοι το 2010 δεν είχαν το δικαίωμα
  α) δήλωσης οργανικής θέσης το 2011
  β) μετάθεσης το 2011
  γ) απόσπασης το 2011

  Οι συνάδελφοι(;) που το παραβλέπουν αυτό και εστιάζουν στην δήθεν «αδικία» του διπλασιασμού των μορίων, μια χαρά πήραν οργανικές, μεταθέσεις και αποσπάσεις το 2011 με τα «κορόϊδα» να παραμένουν στην άγονη γραμμή.

  Όχι όμως! Ο διπλασιασμός για φέτος και μόνο (μην κάνετε πως δεν το διαβάζετε) οφείλει να ισχύσει για τί με βάση αυτόν έγιναν οι διοικητικές μεταβολές του 2012.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:16 | ΧΗΜΙΚΟΣ

  Θεωρώ ότι ο διπλασιασμός των μορίων με τον νόμο 3848/10 για τους νεοδιόριστους του 2010 ήταν μια περίπτωση νόμου που δημιουργούσε μια μεγάλη αδικία και άνιση μεταχείριση για τους διορισμένους πριν το 2010.
  Πιστεύω ότι το δικαιότερο θα ήταν το μέτρο του διπλασιασμού να ισχύσει για όλους όσους παραμένουν στον τόπο διορισμού τους για 3 και 4 συνεχόμενα χρόνια (ανεξάρτητα του ποτέ διορίστηκαν).
  Εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει η κατάργηση του διπλασιασμού των μορίων άρει μία πολύ μεγάλη αδικία εναντίον μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών.

 • Οι όμορφες προθέσεις [και τι μπορούμε να κάνουμε για να
  μην] όμορφα καίγονται

  Αδριανός Γ. Μουταβελής
  4Η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

  Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και τις αναφορές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευσης (Άρθρο 39), επιτρέψτε μου να καταθέσω τις προσωπικές μου και μόνο, πρώτες παρατηρήσεις.
  Ζητώ εκ προοιμίου συγνώμη για τη χρήση α’ ενικού, καθώς και για παραπομπές σε σχετικά πονήματα. δεν πρόκειται για κανενός είδους αλαζονική διάθεση, αλλά για την ανάγκη διασύνδεσης αυτών που υποστηρίζονται στο έγγραφο.
  Αρχικά, σχετικά με τις όμορφες προθέσεις θα ήθελα να υπερθεματίσω την αναγκαιότητα ύπαρξης ΣΜΕΑΕ ως Σχολείων Υποστήριξης, καταθέτοντας για πολλοστή φορά παλαιότερες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα προς την Επιστημονική Κοινότητα μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, καθώς και τοποθετήσεων σε επιστημονικές συναντήσεις. Παραπέμπω σε αυτές , με σεβασμό προς τον αναγνώστη και επαναλαμβάνω, μοναδική πρόθεση είναι να γίνουν κατανοητές οι παρακάτω παρατηρήσεις επί της ουσίας του νομοθετήματος.
  Από αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά και από τη γενικότερη δεοντολογία μας ως Εκπαιδευτικοί στην Ειδικής Αγωγή, συνάγεται ότι μια εκπαιδευτικού τύπου προσέγγιση απαιτεί:
  1. Σταθερότητα προσώπων και μέσων.
  Όμως, στο παρόν Σχέδιο Νόμου, η στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ και των ΕΔΕΑΥ μοιάζει να μην προβλέπει-προϋποθέτει ούτε στο ελάχιστο κάτι τέτοιο. Αντίθετα, εικάζεται η στελέχωση με ΕΕΠ από πόρους του ΕΣΠΑ (άρα κάθε σχολικό έτος μια “αρρύθμιστη κινούμενη άμμος προσωπικού”) που θυμίζει σε όλους, τις δύσκολες καταστάσεις Παράλληλης Στήριξης μέσω του αντίστοιχου Προγράμματος.
  2. Ταχύτητα απόκρισης στο αίτημα.
  Αν θεωρήσουμε ότι η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη της ταχύτητας, η δημιουργία μιας ακόμη Δομής μιας ακόμη επιτροπής (“Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας” (;;;), Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ συμμετέχει, ως εισηγητής…) ανάμεσα σε άλλους θεσμούς (π.χ. ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ, Διευθύνσεις, Σχ. Σύμβουλοι Προσχολικής-Δημοτικής-Δευτεροβάθμιας-Ειδικής, Εκπ/κοι ΤΕ Παράλληλης …), οδηγεί μάλλον, το περιβάλλον σε μεγαλύτερη αταξία. Η τελευταία, ενισχύεται έντονα από την ανυπαρξία πόρων, η οποία χειμάζει σε βάθος χρόνου και αποτελεί πλέον ίδιον της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.
  Επιπλέον, άραγε, ποια να είναι η θέση των ανωτέρω υφιστάμενων θεσμών σε σχέση με τα Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ και την ΕΔΕΑΥ; Και ποιό Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις, με σκοπό την ταχύτητα και ουσιαστικότητα ανταπόκρισης στο αίτημα;
  3. Ξεκάθαρη ταυτότητα του θεσμού:
  Σχετικά με την ταυτότητα του φορέα της ΕΔΥΑ, η οποία ταυτότητα κατευθύνει άλλωστε και την παρέμβαση, αναρωτιέται κανείς εάν είναι εκπαιδευτικού προσανατολισμού ή όχι ή και κάτι άλλο, αφού:
  – “Υποστηρίζει […] και τους αποφοίτους με αναπηρία”,
  – Ασχολείται και με “προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ” καθώς και συμβουλευτική μη σχετική με την εκπαίδευση (για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών).
  Τα ανωτέρω, σχεδόν στο σύνολό τους, a priori, δεν αφορούν στην εκπαίδευση (τουλάχιστον Π.Ε. και Δ.Ε.).
  Επιπλέον, το νομοθέτημα προβλέπει ότι η ΕΔΥΑ αφορά σε “μαθητές με διαπιστωμένη (από ποιόν;) δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς”. Όμως, με αυτόν τον τρόπο δεν μοιάζει να δίνεται ξεκάθαρη εστίαση σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπου ως ΕΑΕ έχουμε λόγο παρέμβασης, αντίθετα, υιοθετείται παρέμβαση και σε “άλλους μαθητές”, π.χ. με ζητήματα διαπολιτισμικής διαφοράς, πιθανής μη εστίασης της οικογένειας στην αξία του γνωστικού κτλ.
  Με άλλα λόγια δεν υφίσταται ξεκάθαρος προσανατολισμός του θεσμού.
  4. Τεχνογνωσία:
  Καίτοι βασική προϋπόθεση, στο παρόν νομοθέτημα, δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη για την τεχνογνωσία.
  Αντιθέτως, δεν διευκρινίζεται ποια θα είναι η θέση των ΣΜΕΑΕ με εστίαση σε συγκεκριμένη αναπηρία, όπως για παράδειγμα σχολεία για αισθητηριακές (ΣΜΕΑΕ Τυφλών, Κωφών) ή κινητικές αναπηρίες (π.χ. Εγκεφαλικής Παράλυσης), οι οποίες συχνά, διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία αποκλειστικά όμως για την αναπηρία εστίασής τους και όχι για γενικότερα ζητήματα.
  Επιπλέον, αναρωτιέται κανείς ποιο θα είναι το πεδίο αναφοράς των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που θα υποστηρίζουν. Έτσι, για παράδειγμα, ένα Ειδικό Γυμνάσιο θα υποστηρίζει Νηπιαγωγεία, ή ένα Ειδικό Νηπιαγωγείο θα υποστηρίζει ένα Γ.Ε.Λ. της περιοχής; Με ποια τεχνογνωσία;
  5. Υλικοτεχνική υποδομή:
  Άραγε με ποιο τρόπο θα στεγαστούν οι συγκεκριμένες δομές, με δεδομένο ότι πλήθος ΣΜΕΑΕ δεν έχουν αξιοπρεπή χώρο ούτε για το αυτονόητο (π.χ. Ειδικό Δ.Σ. Καλλιθέας με 4 τμήματα μαθητών σε μία αίθουσα). Τι εργαλεία π.χ. ψυχομετρικά και άλλα θα τους δοθούν και πότε;
  Προτάσεις
  Το συγκεκριμένο νομοθέτημα, υποθέτω, ότι ίσως έχει κατασκευαστεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να λαμβάνει όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, αυτονόητες, βασικές παραμέτρους σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πράξης.
  Προτείνουμε, εάν υφίσταται επιστημονική ομάδα του έργου να εξεταστούν τα παρακάτω:
  1. Διερεύνηση εκπαιδευτικών μοντέλων της αλλοδαπής.
  2. Σχεδιασμός με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις και την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  3. Σχεδιασμός με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τη μελλοντική βιωσιμότητα.
  4. Πειραματική εφαρμογή και μέτρηση σε μικροκλίμακα.
  Άλλωστε, η πρόσφατη εκπαιδευτική μας ιστορία αποδεικνύει ότι δεν είναι ωφέλιμο να δημιουργούμε εκπαιδευτικές πολιτικές, να περνούμε σε γενικεύσεις χωρίς την πραγματική πειραματική εφαρμογή, κυρίως δε, στον πλέον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης, αυτόν της Ειδικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζω στον αναγνώστη, το πολύπαθο του χώρου μας, από πληθώρα πεπαλαιωμένων ή και νεότερων, σαθρών νομοθετημάτων που δεν κατορθώνουν να αποδώσουν και να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική μας καθημερινότητα (π.χ. ΠΔ 603/82, ΦΕΚ 1319/02).
  Οι ανωτέρω προτάσεις μοιάζει να έχουν ελάχιστο κόστος και δυνατότητα εφαρμογής.
  Υποθέτω, εάν δεν δρομολογηθούν κι εάν δεν πλαισιωθούν με ακριβείς διευκρινήσεις οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, ότι αναμένεται σύγχυση ρόλων, αύξηση του άγχους και της ανασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, μείωση της αποτελεσματικότητας, υποβάθμιση του ρόλου και της δουλειάς των θεσμών της Ειδικής Εκπαίδευσης.
  Εν κατακλείδι, οι προτάσεις του Σχεδίου Νόμου σχετικά με τα Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ και την ΕΔΕΑΥ, θεωρώ, ότι ως προς το πνεύμα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, όμως το νομοθέτημα μοιάζει να αδικεί την πρώτη ιδέα και χρήζει παρέμβασης.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 09:47 | serbill

  Ο διορισμος των συναδελφων με Φ.Ε.Κ. διορισμου των ετων 2010-2011,εγινε υπο το καθεστως του νομου 3848/2010.Κανεις απο αυτους δεν πηρε για δυο ετη, ουτε αποσπαση ουτε μεταθεση αν και πολλοι θα το ηθελαν.Η μονη τους ελπιδα ηταν ο διπλασιασμος της 3ης και 4ης χρονιας,οπως ψηφιστηκε με τροπολογια που ο σημερινος υπουργος παιδειας εφερε στη βουλη.Πολλοι απο τους εν λογω συναδελφους προγραμματισαν τα δυο επομενα ετη της προσωπικης τους ζωης,με βαση την τροπολογια αυτη.Ειναι λοιπον περα για περα αδικο και ενω εχει ηδη σταλει απο το Υπουργειο εγκυκλιος με αρ.πρωτ.105756/Δ1 13-09-2012,που ρυθμιζει τις λεπτομερειες του διπλασιασμου των δυο ετων,να μην ισχυσει ο νομος και η διευκρινιστικη τροπολογια,για τους εν λογω συναδελφους.Θα ηθελα και εγω να εκφρασω μαζι με τους υπολοιπους συναδελφους την αγωνια μου για την επεικειμενη καταργηση και να παρακαλεσω τον υπουργο να συμπεριλαβει μεταβατικες διαταξεις στον υπο ψηφιση νομο,που θα αφορα τους διορισθεντες το 2010-2011,ετσι ωστε να υπερασπισθει και την τροπολογια που ο ιδιος ειχε καταθεσει.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 01:52 | Γλέζου

  Το 1.β έρχεται επιτέλους να θέσει τέρμα στην ομηρία πολλών εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα Ιδιωτικά σχολεία, που ως πτυχιούχοι ΠΕ4 ή ΠΕ3 παρά την αποδεδειγμένα πολύχρονη διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία, μεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικά, πιστοποιήσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, θεωρούνταν ως εκπαιδευτικοί μειωμένων προσόντων.
  Με τη ρύθμιση αυτή, κατοχυρώνεται η οργανική ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών στην ιδιωτική εκπαίδευση και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στα ιδιωτικά σχολεία.
  Η κατοχύρωση αυτή δεν προξενεί ουδεμία βλάβη στην εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των Δημοσίων σχολείων.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 23:44 | ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Καταθέτω προσωπικές απόψεις που αφορούν το άρθρο 39 του παρόντος και συγκεκριμένα την παράγραφο γγ:»Η ΕΔΕΑΥ …σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας…συνεργάζεται με…» Η Εκπαιδευτική κοινότητα πολλές φορές αντιμετωπίζει πρόβλήματα με μαθητές που χρήζουν βοήθειας που υπερβαίνουν το Σχολείο και δυστυχώς οι γονείς αυτών ΔΕΝ συνεργάζονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ.με γονείς που αντιδρούν στη φοίτηση αυτών των μαθητών που εμφανίζουν Ιδιαίτερα προβλήματα). Το γενικό σχολείο για να είναι «σχολείο για όλους» πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις που στη σημερινή ελληνική σχολική πραγματικότητα δεν υπάρχουν.
  Πρέπει να αλλάξει η παράγραφος του Π.Δ. 201 που αναφέρει ότι για αλλαγή σχολείου (στην Π.Ε.) πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του γονέα. Από τη στιγμή που υπάρχει Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ πρέπει να ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ (και όχι να προτείνεται όπως σήμερα ισχύει) ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ του σχολικού πλαισίου που θα φοιτήσει ο μαθητής. Βέβαια πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Γονέα όσο αφορά τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της Αξιολόγησης του παιδιού Του όπως και το Δικαίωμα της ένστασης επί της γνωμάτευσης. Αφού όμως πραγματοποιηθούν όλα αυτά Θα πρέπει να έχει τον ΠΡΩΤΟ λόγο για το σχολικό πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού ο Εκπαιδευτικός Φορέας που εκδίδει τη Γνωμάτευση και να αυτή είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΘΕΣΜΟΘΕΤηΜΕΝΗ (σήμερα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο γονέας παρακάμπτει τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, πηγαίνει σε ΙΠΔ ή άλλη Ιατρική Υπηρεσία και γράφει όπου αυτός ΘΕΛΕΙ το παιδί του αφού ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ τη Διάγνωση του ΚΕΔΔΥ). Αυτό προκαλεί πολλές δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική κοινότητα καισε αρκετές περιπτώσεις ακυρώνει τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ΚΕΔΔΥ.
  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να καταθέσω την άποψή μου.
  Με εκτίμηση
  Λευτέρης Ρατσιάτος
  Δάσκαλος Med

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 23:40 | ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Καταθέτω προσωπικές απόψεις που αφορούν το άρθρο 39 του παρόντος και συγκεκριμένα την παράγραφο γγ:»Η ΕΔΕΑΥ …σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας…συνεργάζεται με…» Η Εκπαιδευτική κοινότητα πολλές φορές αντιμετωπίζει πρόβλήματα με μαθητές που χρήζουν βοήθειας που υπερβαίνουν το Σχολείο και δυστυχώς οι γονείς αυτών ΔΕΝ συνεργάζονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ.με γονείς που αντιδρούν στη φοίτηση αυτών των μαθητών που εμφανίζουν Ιδιαίτερα προβλήματα). Το γενικό σχολείο για να είναι «σχολείο για όλους» πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις που στη σημερινή ελληνική σχολική πραγματικότητα δεν υπάρχουν.
  Πρέπει να αλλάξει η παράγραφος του Π.Δ. 201 που αναφέρει ότι για αλλαγή σχολείου (στην Π.Ε.) πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του γονέα. Από τη στιγμή που υπάρχει Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ πρέπει να ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ (και όχι να προτείνεται όπως σήμερα ισχύει) ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ του σχολικού πλαισίου που θα φοιτήσει ο μαθητής. Βέβαια πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Γονέα όσο αφορά τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της Αξιολόγησης του παιδιού Του όπως και το Δικαίωμα της ένστασης επί της γνωμάτευσης. Αφού όμως πραγματοποιηθούν όλα αυτά Θα πρέπει να έχει τον ΠΡΩΤΟ λόγο για το σχολικό πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού ο Εκπαιδευτικός Φορέας που εκδίδει τη Γνωμάτευση και να αυτή είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΜΕΝΗ (σήμερα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο γονέας παρακάμπτει τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, πηγαίνει σε ΙΠΔ ή άλλη Ιατρική Υπηρεσία και γράφει όπου αυτός ΘΕΛΕΙ το παιδί του αφού ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ τη Διάγνωση του ΚΕΔΔΥ). Αυτό προκαλεί πολλές δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική κοινότητα καισε αρκετές περιπτώσεις ακυρώνει τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ΚΕΔΔΥ.
  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να καταθέσω την άποψή μου.
  Με εκτίμηση
  Λευτέρης Ρατσιάτος
  Δάσκαλος Med

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 23:31 | άννα

  Ειμαι μεταξύ αυτών που διορίστηκαν το 2010-και που πηραν μεταθεση φετος μετα από διετη παραμονή-εξαιτίας του νόμου.Όσοι υπολόγισαν στον διπλασιασμό των μορίων για να διεκδικήσουν μια (καλύτερη)μετάθεση αιφνιδιάζονται,τελείως διαφορετικά σχεδιασαν τη ζωή τους, βασιζόμενοι στο νόμο,αυτό συνιστά αδικία.Σαφώς θα πρέπει να δωθουν περισσότερες μεταθεσεις,ετσι όπως εχει διαμορφωθει η κατασταση με τα οικονομικά,ωστε οσο το δυνατον περισσοτεροι συνάδελφοι να βρεθούν κοντα στα σπιτια τους.Ωστοσο σε καμια περίπτωση δεν αιρει αδικίες η καταργηση του διπλασιασμού,αντιθέτως μονο δημιουργεί.

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ)
  Ελ. Βενιζέλου 50 (και Σαρανταπόρου γωνία),15561,Αθήνα

  Τηλ.: 2107779901
  Αθήνα, 23/11/2012

  Θέμα: «Προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών για το νέο σχέδιο νόμου προς διαβούλευση: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».»

  1.Προτεινόμενες διορθώσεις στο σχέδιο νόμου:
  Άρθρο 39 Παράγραφος 5.

  «γ)Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης λειτουργεί ΕΔΕΑΥ …. γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους και δδ) (1) Λογοθεραπευτή ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα.»

  «στ) Ο σχολικός ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός και ο λογοθεραπευτής της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου και επικοινωνίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειώντους.»

  Στο εν λόγω σχέδιο νόμου και στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 (Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αποκλείεται η ειδικότητα του Λογοθεραπευτή από τις υπό ίδρυση Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Ο λογοθεραπευτής υπηρετεί την Ειδική Αγωγή από την ίδρυσή της και με εξειδικευμένες γνώσεις στηρίζει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορoύν τον προφορικό και γραπτό λόγο καθώς και την επικοινωνία μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3699/2008 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και από τις ήδη προκαθορισμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Λογοθεραπευτών στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (καθηκοντολόγιο ΦΕΚ Αρ. 449/3-04-2007) αλλά και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό επαγγελματικό προφίλ του ο Λογοπεδικός-Λογοθεραπευτής:
  • αποτελεί βασικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας τόσο στη διαγνωστική διαδικασία όσο και στην παρέμβαση. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 ο λογοθεραπευτής:
  α.) αποτελεί βασικό μέλος της διαγνωστικής ομάδας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
  β.) αποτελεί βασικό μέλος του Β/θμιου οργάνου αξιολόγησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
  γ.) συμμετέχει στην ΕΔΕΑ των ΣΜΕΑΕ
  • Πραγματοποιεί λογοθεραπευτική αξιολόγηση με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, δοκιμασίες και μεθόδους, έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες για κάθε μαθητή.
  • Καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραμμα λογοθεραπείας για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μετά από τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση
  • Συνεργάζεται και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς, σχετικά με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση.
  • Ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ και στο σχολείο, όσον αφορά την πορεία της λογοθεραπευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του μαθητή στον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας.
  Ειδικά σε πρώιμο ηλικιακά στάδιο των μαθητών τόσο η αξιολόγηση των δυσκολιών του προφορικού λόγου όσο και η αντιμετώπιση αυτών, καθιστά την συμμετοχή του λογοθεραπευτή απαραίτητη.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Λογοθεραπευτής είναι αναγκαίο να συμμετέχει στην «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)» γιατί διαθέτει τα εχέγγυα και την απαραίτητη κατάρτιση για να ανταποκριθεί και να στηρίξει τις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Επιπλέον και στα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, που περιλαμβάνουν την προώθηση του προφορικού λόγου, ο Λογοθεραπευτής διαθέτει εκείνη την εξειδικευμένη γνώση για την πρόληψη δυσκολιών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας αλλά και την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στη Βαθμίδα της Προσχολικής Αγωγής.
  Με βάση τις παραπάνω προτάσεις παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση τροποποίηση του σχεδίου νόμου με στόχο τη διασφάλιση της μαθησιακής και κοινωνικής ένταξης των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας παράλληλα την κατάλληλη και παράπλευρη στήριξη του προσωπικού που καλείται να υλοποιήσει μια ποιοτική εκπαίδευση στη βάση των ίσων ευκαιριών.

  Για την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών σε Δημόσιους Φορείς
  Η συντονίστρια Λαμπριάνα Τσιακπίνη

  Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών
  Κωνσταντίνος Ρόγκας

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 22:48 | Goudoun

  Σχετικά με το άρθρο 39 παράγραφο 6β. «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.»

  ΜΑ το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών μόνο ωρολογιακά μπορεί να καθοριστεί δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διακριτές διδακτικές ώρες όπως στο Δημοτικό.
  Στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όπως εφαρμόζεται, δεν μπορεί να έχει ούτε ένα λεπτό διάλειμμα η νηπιαγωγός! ούτε έχει κενά όπως οι Δάσκαλοι.
  Αν όμως παραμείνει το «κατά ανάλογο τρόπο με τον δασκάλων» τότε θα πρέπει και οι Νηπιαγωγοί να έχουν μείωση διδακτικού ωραρίου λόγω ετών προϋπηρεσίας όπως οι δάσκαλοι!!

  Άρα,η διατύπωση «κατά ανάλογο τρόπο με τον δασκάλων» ίσως είναι προτιμότερο να απαλειφθεί και να ορισθεί ξεκάθαρα και διακριτά το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών που κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ώρες την εβδομάδα θεωρώντας ότι το έργο της Νηπιαγωγού είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο και διαφέρει έναντι αυτού των δασκάλων ως προς το εύρος των τομέων και των δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά αλλά και την ευθύνη που έχει,μόνη της, για την ασφάλεια των παιδιών κάτω από συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες μερικές φορές.

  Ας δώσετε επιτέλους τις νομικές προϋποθέσεις ώστε το Νηπιαγωγείο να αποκτήσει την ιδιαίτερη ταυτότητα που του αξίζει σύμφωνα με τον ρόλο που έχει στην πράξη για τα παιδιά και όχι να είναι το παραπαίδι της πρωτοβάθμιας και το «προετοιμαστήριο» για το Δημοτικό!!

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 22:27 | Χριστίνα Ανδρέου

  Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί που παίζουν με τις ζωές και τις αποφάσεις τόσων ανθρώπων, που καταθέτουν κόπο και αγώνα γι’ αυτό που λέγεται παιδεία.
  Εν πρώτοις, σε ό,τι αφορά στον διαπλασιασμό των μορίων για όσους είναι διορισθέντες του 2010 και μετά, δικαιολογώ την αντίδραση που εγείρει το εν λόγω θέμα. Αν πρόκειται όμως να καταργηθεί ο νόμος αυτός, να καταργηθούν αναδρομικά και οι μοριοδοτήσεις των αποσπασθέντων και όλων των άλλων λαμόγιων που φυτοζωούν σε γραφεία και υπηρεσίες και δεν έχουν ιδέα τι θα πει να υπηρετεί κανείς τη δημόσια εκπαίδευση στην επαρχία, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο (απόσταση, καιρικές συνθήκες – ειδικά σε νησιά των Κυκλάδων, όπως στην Κίμωλο όπου βρίσκομαι τρία χρόνια- ελάχιστα δρομολόγια κτλ.)
  Επιπρόσθετα,αν υπήρχε στο σκεπτικό των «αρμοδίων» η κατάργηση του διπλασιασμού μορίων, γιατί να μην το ξέρουμε νωρίτερα ώστε να είχαμε κάνει αιτήσεις για απόσπαση; Δεν είναι κατάφωρη εξαπάτηση εις βάρος μας όλη αυτή η παρωδία;; Ντροπή τους, θα έπρεπε να έρθουν αυτοί να εργαστούν με τους μισθούς που μας δίνουν και στις συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόμαστε για να δουν ιδίοις όμμασι τη γλύκα! έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια λέγονται! Έχω σιχαθεί την προχειρότητα και την ανευθυνότητα όλων αυτών που ασχολούνται ‘δήθεν’ με την εκπαίδευση και δήθεν με την προάσπιση του δικαίου. Είναι δίκαιο να προγραμματίζουμε τις ζωές μας και να έρχεται όποτε γουστάρει ο καθένας και να τα ανατρέπει; Συμφωνώ πως οι πριν το 2010 συνάδελφοι βρίσκονται στην ίδια μοίρα και το θεωρούν άδικο!Άδικο δεν είναι όμως και για μας άλλα να μας τάζουν και άλλα να εφαρμόζουν;

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 21:47 | Τζανάκη Ν.

  Απαράδεκτη η κατάργηση του νόμου περί διπλασιασμού των μορίων του 3ου και 4ου έτους για τους εκπαιδευτικούς που ήδη διάγουν την 3η χρονιά από το διορισμό τους.
  Είναι προφανές ότι η κατάργησή του νόμου αυτού εκ των υστέρων, αφού δηλαδή έχουν προηγηθεί οι περυσινές αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων, εγείρει σκέψεις πέρι διεκδίκησης με νομικά μέσα από όλους αυτούς που θίγονται από αυτήν την απαράδεκτη αλλαξοδρόμηση, και μάλιστα λίγες ημέρες πριν την έκδοση της εγκυκλίου για τις φετινές μεταθέσεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 21:46 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτός ο εξευτελισμός της επιστήμης της πληροφορικής και των αποφοίτων των σχετικών σχολών; Είναι η μοναδική ειδικότητα στην οποία δικαίωμα διορισμού είχαν και έχουν (μέσω διαφόρων περίεργων εξαιρέσεων) όλοι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Δεν υπάρχει κανένας στο υπουργείο που να ζει στη σύγχρονη εποχή και να αντιλαμβάνεται ότι η δύναμη των κρατών καθορίζεται από την πρόσβασή τους στην πληροφορία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας; Με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη οι απόφοιτοι της θεολογίας, της φιλολογίας, κλπ. Ο καθένας είναι χρήσιμος στο αντικείμενό του. Για τον ίδιο λόγο που δεν καλείται ένας πληροφορικός να διδάξει φυσική, χημεία, φιλολογία, κλπ δεν θα πρέπει να δίνεται και το αντίστροφο δικαίωμα.
  Ας σταματήσουμε να μπερδεύουμε τις δεξιότητες στους Η/Υ (Word, Excel,κλπ) με την επιστήμη της πληροφορικής και ας βοηθήσουμε τα παιδιά και το κράτος να κάνουν επιτέλους βήματα μπροστά.
  Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για όποιον σκέφτηκε και διατύπωσε το άρθρο 1β. Ντροπή και σε όσους το αποδέχτηκαν και το διατήρησαν. Μετά τον εξευτελισμό που ζούμε σαν χώρα θα έπρεπε να είχαμε πλέον εξαλείψει συμπεριφορές που στοχεύουν απλώς στο να βολέψουν τους «κολλητούς» μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 20:21 | Βασίλης Χρ.

  Σχετικά με την παράγραφο 5

  Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3699/2008 (Α’ 199)δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν υφίσταται ΕΔΑΕ(Υ) σε ΣΜΕΑΕ αφού αναφέρει ότι υπάρχει μόνο σε γενικό σχολείο. Να γίνει μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό.

  Από την στιγμή που η ΕΔΕΑΥ θα είναι πρωτοβάθμιο όργανο για την διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση τότε σημαίνει ότι μετά την αξιολόγηση θα πηγαίνει σε διάγνωση άρα θα δίνει και γνωμάτευση; και αν ναι τότε γιατί να παραπέμψει στο ΚΕΔΔΥ ξανά για γνωμάτευση όπως αναφέρεται στην ηη)

  Γενικά όλες οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ ήταν αρμοδιότητες μέχρι τώρα των ΚΕΔΔΥ. Δεν θα υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις;

  Σε αρκετές ΣΜΕΑΕ δεν υπάρχουν μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές αλλά και ορισμένους νομούς οι ΣΜΕΑΕ είναι μία ή δύο ανά βαθμίδα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα στελεχωθούν με ΕΕΠ (αναπληρωτές) πως το προσωπικό αυτό θα προλαβαίνει να κάνει το υποχρεωτικό ωράριο στην ΣΜΕΑΕ και να γυρνάει όλα τα σχολεία της ΣΔΕΥ; το κόστος μετακίνησης θα το καλύψει η υπηρεσία ; τα ίδια προβλήματα θα υπάρχουν και με το εκπαιδευτικό προσωπικό, αν υποθέσουμε ότι το σχολείο έχει ΤΕ ή παράλληλη στήριξη θα έχει και εκπαιδευτικό αν όχι πάλι ο εκπαιδευτικός της ΣΜΕΑΕ ή κάποιου ΤΕ θα τρέχει στα άλλα σχολεία και πως θα προλαβαίνει; Γιατί σίγουρα το να γίνει αξιολόγηση ενός μαθητή και μετά ανάλυση των αποτελεσμάτων και συνεδρίαση της ΕΔΑΕΥ δεν είναι κάτι που θα γίνει σε μια ώρα.

  Αν λοιπόν οι ΣΜΕΑΕ γίνονται κέντρα στήριξης ΕΑΕ και ο μόνος ρόλος τους είναι να δίνουν το προσωπικό τους στα άλλα σχολεία τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις ΣΜΕΑΕ αφού το προσωπικό τους δεν φτάνει. Επίσης τι ρόλο θα έχουν τα ΚΕΔΔΥ άμα είναι να τα κάνουν όλα οι ΕΔΕΑΥ;

  Επιπλέον ο πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ είναι ο δ/ντης της σχολικής μονάδας ο οποίος όμως σχεδόν σίγουρο δεν θα είναι της ΕΑΕ, πως ο άνθρωπος αυτός θα έχει ψήφο σε θέματα ΕΑΕ που δεν θα κατανοεί και μάλιστα η ψήφος του θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. Καλύτερα να ήταν ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής του μαθητή που έχει και μια σχέση με τον μαθητή και αντικείμενο παρά ο δ/ντης του σχολείου. Ο δ/ντης λοιπόν του σχολείου πρέπει να μην έχει ψήφο αφού εκτός από την ανεπάρκεια του σε θέματα ΕΑΕ κάτι τέτοιο θα οδηγήσει και σε υπόνοιες για αδιαφάνεια, πρέπει λοιπόν ο ρόλος του να είναι καθαρά συντονιστικός/διοικητικός.

  Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι με την υφιστάμενη κατάσταση (προσωπικού) και με τις αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον (διορισμούς) το να υπάρχουν ΕΔΕΑΥ είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορεί να καλύψει το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΑΕ. Αν εφαρμοστεί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις ΣΜΕΑΕ που θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν τις ΕΔΕΑΥ αλλά ταυτόχρονα θα υποβαθμίσει και το ρόλο του ΚΕΔΔΥ.

  Χωρίς διορισμούς στην ΕΑΕ πολύ δύσκολα να εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό που προτείνεται.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:56 | Παναγιώτης Τζουβελέκης

  26/11/2012

  ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό από τις νεοσυσταθείσες Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ειδικότητας του Εργοθεραπευτή καθώς και άλλων σημαντικών ειδικοτήτων στην αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών»

  Έχοντας υπόψη :
  α) τον νόμο 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  β) τον νόμο 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
  γ) το Π.Δ. 301/1996 «Αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής»,
  δ) το Π.Δ. 83/1989 «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων : …, γ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, …, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)»,
  ε) τον νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
  στ) τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (Word Federation of Occupational Therapists – WFOT) και του Συμβουλίου Εργοθεραπευτών των Ευρωπαϊκών Χωρών (Congress of Occupational Therapist for the European Countries – COTEC)
  ζ) το ΦΕΚ αρ. 449/3-04-2007 «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ» και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα καθήκοντα των Εργοθεραπευτών, σελ. 9392 – 9393, εδάφια 1 – 6 όπου αναφέρεται ό,τι :
  Οι Εργοθεραπευτές
  1. Αξιολογούν τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές.
  2. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών κ.ά.) που βοηθούν τον μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή.
  3. Παρακολουθούν και εξετάζουν περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών …
  4. … Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές τους…
  5. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων, σε θέματα απόκτησης δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι…
  Διαμαρτυρόμαστε για τον αποκλεισμό της ειδικότητας του Εργοθεραπευτή από τις υπό σύσταση Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και ζητάμε:
  1. τη συμμετοχή του Εργοθεραπευτή στις ΕΔΕΑΥ και προτείνουμε τα εδάφια 5. γ) ββ) και 5. γ) γγ) του άρθρου 39 που αναφέρονται στη συμμετοχή του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού να τροποποιηθούν ως εξής:
  «Συμμετέχουν μέλη του ΕΕΠ (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής κ.ά.) ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κέντρου υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα» – και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αφού ήδη υπηρετούν στις σχολικές μονάδες.
  2. στην παράγραφο 5. δ) να γίνεται αναφορά στη συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ισότιμα με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ.

  3. Η δεύτερη παράγραφος στο 5. δ)που αναφέρει την πρόσκληση άλλων ειδικοτήτων ΕΕΠ προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση πρέπει να παραληφθεί γιατί δημιουργεί άτυπη ιεραρχία μεταξύ ισότιμων ειδικοτήτων και καταστρατηγεί τη διεπιστημονική αντιμετώπιση και συνεργασία, που τελικά βαίνει εις βάρος του μαθητή και της οικογένειάς του.

  4. Στην παράγραφο 5. ε) αναφέρονται οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ που κυρίαρχο ρόλο έχει 5. ε) γγ) η συνεργασία και η διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή και καταδεικνύει για άλλη μια φορά την απαραίτητη συμμετοχή μελών του ΕΕΠ όπως ο εργοθεραπευτής και ο λογοθεραπευτής.

  5. Στην παράγραφο 5. γ) γίνεται αναφορά για παραπομπή μαθητών σε εξωσχολικές υπηρεσίες η οποία δημιουργεί ερωτήματα και ζητάμε την παραγραφή της αφού στην επόμενη παράγραφο γίνεται αναφορά για παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες.

  6. Στην παράγραφο 5. ε) δδ) γίνεται αναφορά σε προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης χωρίς τη συμμετοχή συγκεκριμένων μελών του ΕΕΠ, όπως εργοθεραπευτής και λογοθεραπευτής των οποίων η συμβολή είναι από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία αναγκαία.

  7. Την οριστική διαγραφή της παραγράφου 5. ε) εε) γιατί δεν είναι δυνατή και στο πλαίσιο επιστημονικής δεοντολογίας εφικτή η εφαρμογή της.

  Παράκληση για δικές σας ενέργειες,
  Μετιμή, Για την Επιτροπή Εργοθεραπευτών Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή
  Παναγιώτης Τζουβελέκης Εργοθεραπευτής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγίου Δημητρίου

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:44 | Βαγγέλης Κανίδης

  Η ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος β για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα πληροφορικής χωρίς βασικό πτυχίο πληροφορικής πρέπει να αποσυρθεί γιατί αποτελεί επιβράβευση μιας παρανομίας. Η παρανομία έγκειται στο γεγονός ότι δίδασκε το μάθημα κάποιος που δεν δικαιούτο να το διδάσκει. Με την ίδια λογική θα πρέπει να μπορεί να εγγραφεί στην επετηρίδα των δασκάλων οποιοσδήποτε πτυχιούχος έχει παρακολουθήσει παιδαγωγικά σεμινάρια.
  Θα πρέπει να καταλάβουμε κάποτε ότι η Πληροφορική είναι επιστήμη και όχι απλή δεξιότητα.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 19:16 | ΕΛΜΕ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Με τον απάρεδεκτο νόμο 3848/10 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού τους και η διετής παραμονή για όσους μετατίθενται. Ταυτόχρονα βέβαια καταργήθηκε το διακαίωμα απόκτησης οργανικής θέσης στους νεοδιόριστους του 2010 και μετά, μετά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας, διακαίωμα που υπήρχε προηγουμένως. Έτσι δύο «φουρνιές» νεοδιόριστων έχασαν τη δυνατότητα απόκτησης οργανικής θέσης, ή απέκτησαν διαφορετική από αυτή που θα επιθυμούσαν. Ως κερασάκι για όλες αυτές τις απαράδεκτες ρυθμίσεις δόθηκε ο διπλασιασμός των μορίων του τρίτου έτους.
  Τον Μάρτιο του 2012, μετατράπηκε μεν η υποχρεωτική τριετία σε διετία, παρέμεινε όμως το μή δικαίωμα απόκτησης οργανικής, και ως νέο κερασάκι δόθηκε διπλασιασμός μορίων σε όσους παραμείνουν και τέταρτο έτος στη θέση που θα τοποθετηθούν. Μάλιστα με διευκρινιστική εγκύκλιο ο διπλασιασμός ΔΕΝ θα ίσχυε για όσους πάρουν απόσποση σε άλλη θέση από εκείνη της τοποθέτησής τους.

  Ξαφνικά πριν μια εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι καταργείται ο συγκεκριμένος νόμος με όλες του τις τροποποιήσεις. Αδικία χειρότερη της πρώτης. Εκατοντάδες συνάδελφοι έκαναν τις επιλογές τους βάσει όσων ίσχυαν, και επέλεξαν να παραμείνουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, μόνο και μόνο για τον διπλασιασμό των μορίων τους, ενέργεια που στην πράξη είναι προγραμματισμός ζωής. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στον νησιωτικό χώρο και ειδικά σε μικρά απομονωμένα νησιά με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης.

  Γνωρίζουμε βέβαια ότι θέση της ΟΛΜΕ είναι η κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου. Φανταζόμαστε όμως ότι δεν εννοεί αναδρομικά, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους. Επειδή μάλιστα όλες οι διοικητικές πράξεις που μεσολάβησαν, όπως μεταθέσεις και τοποθετήσεις, έγιναν με βάση τον ισχύοντα νόμο, ζητάμε την άμεση παρέμβαση της ΟΛΜΕ, ώστε ο διπλασιασμός των μορίων να διατηρηθεί για την τρέχουσα σχολική περίοδο.

  Σε διαφορετική περίπτωση εκατοντάδες πολίτες υφίστανται έναν τεράστιο εμπαιγμό, που αγγίζει τά όρια φασιστικής νοοτροπίας, την οποία το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έχει καταγγείλει σε ανάλογες περιπτώσεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 17:36 | Σπύρος Φερεντίνος

  Με το άρθρο 39.1.α)εισάγεται κοινή αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεια. Στα πλαίσια του ενιαίου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος και ως προσθήκη, πιθανώς, του άρθρου 39.1.γ)προτείνεται «η προυπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση να θεωρείται, με εξαγορά, ως διανυθείσα στο Δημόσιο». Η δυνατότητα αυτή, που τώρα ισχύει μόνο για όσους διορίσθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31/12/82, είναι πιθανό να οδηγήσει γρηγορότερα στη σύνταξη ικανό αριθμό εκπαιδευτικών που πηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 15:22 | teacher

  Πολύ σωστό να καταργηθεί η υπηρέτηση υποχρεωτικά για μια 2ετία μετά από κάθε μετάθεση. Όπως αποδείχτηκε στην πράξη η 2ετής παραμονή στην οργανική θέση δεν εξυπηρέτησε την παιδαγωγική διαδικασία, αντίθετα λειτούργησε αποθαρρυντικά σε πολλούς εκπαιδευτικούς να ζητήσουν μετάθεση, προτιμώντας τη διαδικασία της απόσπασης, οπότε και προέκυπταν λειτουργικά και όχι οργανικά κενά και η αναστάτωση και αβεβαιότητα στην εκπαιδευτική καθημερινότητα ήταν μεγαλύτερη.
  Υπάρχει όμως ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα: ενώ ο νέος νόμος προβλέπει να μπορεί η υπηρεσία να μετακινεί τον εκπαιδευτικό οπουδήποτε υπάρχει κενό στην επικράτεια, ταυτόχρονα προβλεπεται να πρέπει να υπηρετήσει ένα χρόνο στην οργανική για να έχει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης! Θα ήταν πιο σωστό να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί δικαίωμα αίτησης μετάθεσης, κάθε χρόνο, ανεξάρτητα αν έχουν υπηρετήσει ή όχι την οργανική τους. Μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι πολλοί ζητούν απόσπαση λόγω οικογενειακών ή άλλων σοβαρών λόγων. Και κυρίως τώρα σε μια δύσκολη για τα οικονομικά περίοδο για όλους, προτείνω να έχουν όλοι το δικαίωμα να ζητήσουν μετάθεση, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να υπηρετεί κοντά στο σπίτι του και την οικογένειά του. Τότε θα μπορεί να προσφέρει περισσότερο και στους μαθητές και την εκπαίδευση στο σύνολό της.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 15:00 | ΠΕΚΑΠ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Με έκπληξη διαβάσαμε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «φωτογραφική διάταξη» με πολλές ασάφειες. Παραθέτουμε αυτούσια την εν λόγω παράγραφο:
  Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  1. α)[…]
  β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους Φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.

  1. Σε ποιό ακριβώς μάθημα Πληροφορικής και σε ποια βαθμίδα αναφέρεστε; Αν η αναφορά γίνεται σε μαθήματα Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τότε σαφώς αναφέρεστε σε μαθήματα στα οποία έχουν ανάθεση οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ (ΠΕ19/20), σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο ανάθεσης μαθημάτων (Γ2/118842/17-09-2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Επίσης, τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ19/20 στην εκπαίδευση ορίζονται από το ΠΔ 118/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 3194 /2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003), το οποίο κατήργησε ήδη από το 2003 τη δυνατότητα ένταξης στον κλάδο ΠΕ19/ΠΕ20 μη πτυχιούχων σχολών Πληροφορικής με κριτήριο τα σεμινάρια διδασκαλίας ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους.
  2. Υπενθυμίζουμε ότι με το ΠΔ 44/2009 (ΦΕΚ 58/τ.Α’/8-4-2009) «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» έχουν επίσης καταχυρωθεί βάσει νόμου τα επαγγελματικά δικαιώματα για όλους τους αποφοίτους σχολών Πληροφορικής.
  3. Σε ποια επετηρίδα ΠΕ19 ιδιωτικών εκπαιδευτικών αναφέρεστε; Με ποια νομοθετική πράξη έχει δημιουργηθεί και γιατί αυτή η επετηρίδα εξαιρείται με τον τρόπο αυτό από την ισχύουσα νομοθεσία του ελληνικού κράτους;
  Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε άμεσα στα παραπάνω ερωτήματα και όπως επίσης αποσύρετε την εν λόγω παράγραφο από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καθώς θεωρούμε ότι είναι αντίθετη στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον κλάδο Πληροφορικής στην εκπαίδευση και η Ένωσή μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να στηρίξει τα έννομα δικαιώματα των μελών της.

  Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 13:55 | Υπατία

  Είμαι νεο(;)διόριστη του 2010. Υπηρετώ σε παραμεθόρια περιοχή. Το 2011 ο ΝΟΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕ το δικαίωμα να υποβάλω αίτηση μετάθεσης. Την ίδια χρονιά ΠΗΡΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ από τα δικά μου. Γιατί νεοδιόριστος δεν σημαίνει και νέος στην Δημόσια Εκπαίδευση…Επί χρόνια «αλωνίζαμε», πολλοί από εμάς, (που δεν ήμασταν ούτε καν ηλικιακά νέοι) τις εσχατιές της πατρίδας μας για λίγα πολύτιμα μόρια, τα οποία απαξίωσε ο ισχύων νόμος όσον αφορά το δικαίωμά μας υποβολής αίτησης μετάθεσης το 2011. Το 2012 δεν πήρα την πολυπόθητη μετάθεση για 2,5 μόρια (αυξήθηκε η…ζήτηση λόγω συνάφειας με την οικονομική εξαθλίωση -κι εδώ οι «νέοι» πρωτοστατούν-…). ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ παρόλα τα προβλήματα οικονομικά, οικογενειακά και υγείας που είχα, διότι Ο ΝΟΜΟΣ μου εξασφάλιζε(;) το διπλασιασμό των μορίων για την τρίτη χρονιά (και την τέταρτη, που αφελώς θεωρούσα ότι δεν με…αφορά)ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ. Και, μήνα Δεκέμβρη, ακούγεται πως θα εφαρμοστεί ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ καινούριος νόμος που θα μου στερήσει ΟΣΑ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΕ… ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ κι εγώ και όσοι δικαιούνται ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ. Και αποζημίωση για ψυχική οδύνη…

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 13:23 | Κατσιμαλή Εφη

  Δυστύχως η ανευθυνότητα το υπουργείου παδειας συνεχίζεται… τινάζοντας τους οικογενειακους μας προγραμματισμους και τις τσεπες μας στον αερα! Ο διπλασιασμος των μοριων την 3η και την 4η χρονια επιβαλλεται!

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 10:10 | Γιούλη Τ.

  Σχέδιο Νόμου Παρ. 5. Δημιουργείται ένας νέος φορέας – επιτροπή – πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, η ΕΔΕΑΥ. Το νέο αυτό πρωτοβάθμιο όργανο είναι στελεχομένο όχι με νέες προσλήψεις, αλλά από ΕΕΠ και εκπαιδευτικούς ΕΑΕ οι οποίοι ήδη έχουν εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.
  Αν υποθέσουμε λοιπόν, πως ένα Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) εξυπηρετεί έναν μαθητικό πληθυσμό 3.000 παιδιών και ότι το 10% είναι άτομα με αναπηρίες, η ΕΔΕΑΥ καλείται να αξιολογήσει έγκαιρα 300 μαθητές.
  Είναι απορίας άξιο, πότε θα μπορέσουν τα στελέχη της επιτροπής να παρέχουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στους μαθητές που φοιτούν ήδη στις δομές ΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης ή παράλληλης στήριξης, που αυτός είναι και ο βασικός τους ρόλος.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 09:49 | Anonymos

  Η προσθήκη του «ή ιδιωτική εκπαίδευσης» στο α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του άρθρου 39 θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου. Για παράδειγμα, πολλές φορές στην ιδιωτική εκπαίδευση η εκπαιδευτική προϋπηρεσίας είναι πλασματική, για φορολογικούς ή άλλους λόγους (συγγένεια-οικονομική συναλλαγή).

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 08:52 | eleni

  Με το άρθρο 6 του παρόντος ρυθμίζεται η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων και το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών.
  Δεν θα έπρεπε να ρυθμιστεί και το ζήτημα της διοίκησης των νηπιαγωγείων??Είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα η διοίκηση των νηπιαγωγείων να ανατίθεται στην νηπιαγωγό με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας χωρίς κανένα άλλο κριτήριο αξιολόγησης για την καταλληλότητα της ή όχι για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας?
  Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ανάλογη με αυτή των Δ/ντων των δημοτικών σχολείων και για την κατάληψη της θέσης της Προϊσταμένης των Νηπιαγωγείων.Επίσης,θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να έχει η Προϊσταμένη των Νηπιαγωγείων μειωμένο διδακτικό ωράριο,για να μπορεί να ασκεί τα διοικητικά της καθήκοντα, κατά τα πρότυπα που ισχύουν και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.