Άρθρο 18: Διευθύνων Σύμβουλος

1. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Διευθυντές του Οργανισμού.
5. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
7. Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για τη οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

  • 22 Νοεμβρίου 2012, 13:38 | do

    Το εδάφιο
    «Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Διευθυντές του Οργανισμού.»

    να γίνει

    » Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Διευθυντές του Οργανισμού, εκτός αυτών που του έχουν μεταβιβαστεί απο το Δ.Σ.»