Άρθρο 31: Επάρκεια Ελληνικής γλώσσας

Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010, ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία, σχετικά με το γλωσσικό τμήμα της πιστοποίησης, με το κατά νόμο αρμόδιο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 363/1998 (Α΄ 242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 (Α΄ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006 (Α΄ 160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.
6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:39 | Εφη Καπούλα

  Πόσοι άνθρωποι και με πόση αγωνία περιμένουν τις εξετάσεις αυτές! Μακάρι να διενεργούνται κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη συχνότητα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:21 | Λέλια Παντελόγλου

  Επιτέλους, είναι κάτι που ο κόσμος περιμένει εδώ και τόσον καιρό! Μακάρι να καθιερωθεί η διενέργεια των εξετάσεων δυο φορές τον χρόνο τουλάχιστον και ανά τακτά χρονικά διαστήματα…

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:18 | Σωτήρης Μ.

  Ξέρω δεκάδες ανθρώπους που περιμένουν εδώ και δύο χρόνια να γινει αυτη η ρύθμιση.
  Συμφωνώ με την κα. Νικολάου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:31 | Βάσω Νικολάου

  λους τακτοποιείται το ζήτημα της επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Καλό θα ήταν η δυνατότητα παροχής του να δίνεται με αρκετά μεγάλη συχνότητα, (2-3 φορές το χρόνο) ώστε αν κάποιος αποτύχει, να μπορεί να επανάλάβει σύντομα τη διαδικασία. Επίσης θα ήταν σκόπιμη η δωρεάν παροχή μαθημάτων σε χώρους δημοσίων φορέων, όπως π.χ. τα σχολεία, μετά το πέρας της λειτουργίας τους, ώστε να είναι αποκεντρωμένα και κοντά στις κατοικίες των ενδιαφερομένων.