Άρθρο 12: Αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με την με αρ.67792/Η/15-6-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915-Τεύχος Β΄) με την οποία τροποποιείται/συμπληρώνεται η 127177/H/4-11-2011 Κ.Υ.Α.: « Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών, συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το Ε.Ι.Ν. έως την πάροδο τριών μηνών από την συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4009/2011(Α΄195)»
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, σύμφωνα με την με αρ.67792/Η/15-6-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915-Τεύχος Β΄), χρησιμοποιώντας για το έτος 2012 την τακτική επιχορήγηση που έχει προβλεφθεί και για κάθε επόμενο έτος την επιχορήγηση που θα προβλέπεται, πλην της μισθοδοσίας και πάσης φύσεως άλλων οικονομικών υποχρεώσεων του μεταφερθέντος προσωπικού που απορρέουν από τις συμβάσεις του..

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:40 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

    Γίνεται εμφανέστατο στο άρθρο αυτό πως τα ΑΕΙ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το προσωπικό των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών που έχει μεταφερθεί σε αυτά. (εξαιρετικά προβληματικό ΚΑΙ σε σχέση με τις πρόσβατες δεσμεύσεις όπως αυτές προκύπτουν και από το Μεσοπρόθεσμο.).

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:31 | Μ.Χατζηανδρέου, Δρ.Κοινωνιολογίας

    Τα ΑΕΙ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το προσωπικό των Φοιτητικών
    και Σπουδαστικών Εστιών που έχει μεταφερθεί σε αυτά