Άρθρο 40: Ρύθμιση υπηρεσιακής κατάστασης παλαιών υπαλλήλων

Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 54 του Ν. 3149/2003, δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταταχθεί στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ούτε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν ωστόσο υποβάλει σχετική αίτηση ένταξης κατ’ άρθρο 13 παρ. 54 περ. β΄ του νόμου αυτού, τοποθετούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρόντος νόμου. Αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους αυτούς δεν αναζητούνται.