Άρθρο 05: Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Πόροι του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι ιδίως οι εξής:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), τα οποία εκτελούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.
2. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 καθώς επίσης και οι κάθε είδους απαιτήσεις τους και οι ένδικες αξιώσεις τους έχουν ήδη περιέλθει χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, το οποίο υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που συγχωνεύθηκαν με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος, το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης με ευθύνη του ΔΣ προβαίνει στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των υποχρεώσεων που κατά τις διατάξεις του παρόντος περιέρχεται σ’ αυτό.

  • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:38 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    – Στο Άρθρο 5, δ) Να απαλειφθεί ότι στους δυνάμει πόρους του ΙΝΑΔΙΒΙΜ ανήκουν και τα τυχόν «Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από (…) , τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (…)» καθ΄ όσον και εφ όσον αυτά προέρχονται από χρηματοδοτήσεις και από εθνικούς πόρους διατηρούν το χαρακτήρα του δημοσίου χρήματος μέχρι τέλους (δεν αποτελούν δηλ δωρεά προς το νπιδ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά δίδοντα σ αυτό για εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος) , αυτά σύμφωνα με ρητές διατυπώσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συνεπώς δεν μπορούν να αποφέρουν έσοδα και κέρδη εφ΄ όσον αφορούν δημόσιες πολιτικές για πλατύ δημόσιο συμφέρον και ενδυνάμωση στήριξη και ανάπτυξη κυρίως μάλιστα ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.
    Νίκος Δασκαλάκης