Άρθρο 07: Κανονισμός Λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του.
γ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.
ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.