Άρθρο 45: Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι σχετικές διατάξεις για τις αμοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ των απορροφώντων φορέων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 2, 16 παρ. 6, 16 παρ. 9 και 17 παρ. 6 του παρόντος.

2. α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το «Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης» διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011 κατά τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Οι θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλου και μελών ΔΣ των φορέων που απορροφώνται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχουν ήδη καταργηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθ. 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την υπ. αριθμόν 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Η υπηρεσία του Προέδρου του Δ.Σ. στη θέση αυτή, από την ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. με την υπ’ αριθ. 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι και τη λήξη της θητείας του, για τη οργανική του θέση θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

3. α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 138072/Η/30.10.2011. Όλα τα σχετικά θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται προσωρινά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του άρθρου 34 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 παραμένει στο καθεστώς σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

5. α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Κανονισμός του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθμ. 23238/Η/5.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 620) και υπ’ αριθμ. 23237/Η/5.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 619) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. α. Οι οργανικές θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος πληρώνονται με το προσωπικό που έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης μετά τη συγχώνευση που έγινε με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 και της μεταφοράς προσωπικού και αρμοδιοτήτων που έγινε με τις ΚΥΑ 127176/Η/4-11-2011 και 127177/Η/4-11-2011. Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων συνεχίζει να καταβάλλεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

β. Οι θέσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος πληρώνονται με το προσωπικό που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά τη συγχώνευση που έγινε με την υπ΄ αριθμ. 138072/Η/30.10.2011 (ΦΕΚ 3144 Β΄) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. ΓΠ/3799/ 30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86). Η ένταξη του προσωπικού στις προβλεπόμενες θέσεις, βάσει των προσόντων που διαθέτουν κατά τον χρόνο ένταξης, πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Οργανισμού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων από την ημερομηνία συγχώνευσης καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή της παραγ. 2β του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86).
7. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχα διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μεταφορά του.

8. α. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

β. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Π. και μετέπειτα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια. Αρμόδιο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού η οποία αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη ή μεταφορά του στους φορείς προέλευσης αναγνωρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. και το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ 138072/Η/30.10.2011. Η κατά τα ανωτέρω, αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

9. α. Οι υφιστάμενοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης.

β. Οι υφιστάμενοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

10. α. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, υλοποιούνται εφεξής από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Η διοίκηση του νομικού προσώπου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

β. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, υλοποιούνται εφεξής από την ημερομηνία συγχώνευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Η διοίκηση του νομικού προσώπου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

11. α. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.

β. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 καθώς και ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών αυτών, μεταφέρονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

12. α. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφώμενων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από τη δημοσίευση της παρούσας η συμμετοχή εκπροσώπου του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των συγχωνευόμενων φορέων ή του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα, νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

13. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 συνεχίζονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

14. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις των νομικών προσώπων, που απορροφήθηκαν με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη λύση τους κατά νόμο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

15. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα ειδικότερα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν για τους απορροφώντες φορείς.

16. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, νοείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

17. Διατάξεις και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών και χρηματικών ποσών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, αδειοδότησης, πιστοποίησης δομών, αξιολόγησης και ένταξης σε μητρώα, πιστοποίησης προσόντων και ισοτίμησης τίτλων από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ισχύουν για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη εποπτείας.

18. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα θέματα μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης του υπάρχοντος αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

19. α. το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης φορέων της ημεδαπής, καθώς και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων με τους τίτλους της ημεδαπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης ισχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο.»,

β. το εδάφιο α μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’) το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία, καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα.»

20. Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 και 127175/Η/4-11-2011 καθώς και το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει αυτών και μετά τη δημοσίευσή τους θεωρούνται νόμιμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

21. Το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει και μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 127177/Η/4-11-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. θεωρούνται νόμιμες. Όσον αφορά στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού που έχει μεταφερθεί με βάση την ως άνω ΚΥΑ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν .

22. Στο άρθρο 3 του ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α’ 171) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010, ΦΕΚ Α΄163/21-9-2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:
Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής.
Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.
Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

β. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

23. Έως την έναρξη εφαρμογής της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ. του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ίδιου νόμου, η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
24. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 13:33 | do

  Για το 45.19

  Αντί να αναφέρεστε σε «γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ »
  με βάση και τις διεθνείς τάσεις
  θα έπρεπε να αναφέρεστε σε «γνώσεις, δεξιότητες κι ικανότητες Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας(ΤΠΕ)’.

  Η πληροφορική είναι επιστήμη κι έχει διαφορετικό αντικείμενο από
  αυτό που θέλετε να πιστοποείται . Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι και η τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαιρείται στο σύνολό της των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Αφήστε λοιπόν και φραστικά την ίδια την Πληροφορική απέξω όπως και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ορίζει. . Μιλήστε για ΤΠΕ που εκφράζει και διεθνώς το ζητούμενο. ( ICT, ICT skills, κτλ.)