Άρθρο 29: Οργανικές θέσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού, μία (01) θέση Νομικού Συμβούλου, πέντε (05) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δύο θέσεις Ειδικών συμβούλων Διοίκησης και μια θέση Ειδικού συνεργάτη Διοίκησης του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) .

2. Οι ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

α. Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 49 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Π.Ε. Διοικητικού: 36 θέσεις
Π.Ε. Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 5 θέσεις
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού: 4 θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Μηχανικών: 1 θέση
Π.Ε. Οικονομολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 Θέση

β. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Τ.Ε. Διοικητικού: 6 θέσεις
Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Τ.Ε. Λογιστών: 1 θέση

γ. Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 22 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Δ.Ε. Διοικητικού: 16 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέσεις
Δ.Ε. Οδηγών: 3 θέσεις
Δ.Ε. Κλητήρων: 2 θέσεις

δ. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 θέση.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Υ.Ε. Κλητήρων: 1 θέση

3. Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τροποποιείται ο παρόν οργανισμός και η διάρθρωση της υπηρεσίας, αυξάνονται ή καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη), μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική μονάδα και γενικώς ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 20:28 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Οι 80 οργανικές μπορεί και να είναι απαραίτητες ,οι 6 νομικοί μήπως είναι υπερβολή?Μια τράπεζα πχ πόσους θα έπρεπε να έχει?

 • 24 Νοεμβρίου 2012, 15:04 | Ε. Κ.

  Πώς θα γίνει η κάλυψη των 80 θέσεων τακτικού προσωπικού;
  Από το ήδη απασχολούμενο στον οργανισμό προσωπικό, από υπαλλήλους άλλης υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΠΑ, με νέα προκήρυξη κλπ.;

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 13:02 | germanos 1000

  Σε ν.π.ι.δ. με 80 οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού γιατί χρειάζονται 6 δικηγόροι(5+1);
  Την ίδια απορία έχω και για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 13:13 | do

  Οι οποιεσδήποτε θέσεις ειδικών συμβούλων- επιστημόνων που θέλετε να ορίσετε στις οργανικές θέσεις να ενταχθούν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που έχουν στην αρμοδιότητά τους το αντίστοιχο αντικείμενο.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:56 | do

  Η συντριπτική πλειοψηφία των οργανικών θέσεων του Οργανισμού είναι διοικητικού κλάδου.
  Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δεν χρειάζονται ( μιας και υπάρχει πράγματι μεγάλο διαχειριστικό-οργανωτικό αντικείμενο στον οργανισμό), θα ήθελα να επισημάνω ότι
  από το άρθρο 3 προκύπτει ότι ο οργανισμός έχει σημαντική επιστημονική αποστολή και ‘τεχνική΄ ευθύνη κατάρτισης και επικαιροποίησης του εθνικού πλαισίου προσόντων, ή σε συνδυασμό με άλλα άρθρα παρακολούθησης των διεθνών σχετικών εξελίξεων και επικαιροποίησής του με βάση αυτές κια τις ανάγκε;ς της χώρας κτλ. Πώς αυτές οι αρμοδιότητες και ευθύνες θα καλυφθούν από το μη εξειδικευμένο στη κατέυθυνση αυτή επιστημoνικό προσωπικό του ίδιου του οργανισμού;
  Αν αυτό σκοπεύετε να το καλύψετε με αποσπασμένους ή προσωρικές συνεργασίες με τρίτους ( φυσικά πρόσωπα, όπως λέει κάπου) αυτό είναι μια γνωστή κακή τακτική που όμως δεν είναι βιώσιμη και δεν παράγει τεχνογνωσία στον ίδιο τον Οργανισμό.
  Πρέπει να θεσμοθετήσετε και θέσεις επιστημονικού προσωπικού που να αντικατοπτρίζουν και αυτή σας την επιστημονική αρμοδιότητα, ακόμα κι αν δεν επιτρέπετε να τις καλύψετε άμεσα ( βλ. μνημόνια κτλ )

  Επίσης δεν αναφέρονται πουθενά εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής ή κάποια στρατηγική συνεργασία με κατάλληλο φορέα με αντίστοιχη αρμοδιότητα και τεχνογνωσία. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε σοβαρά και εξειδικευμένα εργαλεία για την οργάνωση και παρακολούθηση και των μητρώων και των πιστοποιηθέντων και των ίδιων των οργάνων μέτρησης και των διαδικασιών επικαιροποίησης κι όλων…