Άρθρο 41:Έδρα Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228) τροποποιείται ως εξής: «Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου.».