Άρθρο 10: Εσωτερική διάρθρωση/ Οργανωτική δομή ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαρθρώνεται από τις παρακάτω Οργανωτικές Μονάδες:
Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης
Περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες/ Συμβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες – οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο:
• Διευθύνων Σύμβουλος
• Νομική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης, με παράλληλη υπαγωγή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο)
• Τμήμα Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τμήματος, με υπαγωγή στη Νομική Υπηρεσία)
• Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
• Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (Επίπεδο Τμήματος)
• Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τμήματος με παράλληλη υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο)

Με υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:
• Σύμβουλοι Διοίκησης
• Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος)
• Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τμήματος)

Β) Επίπεδο Διευθύνσεων
Περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις:
• Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
• Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
• Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γ) Επίπεδο Τμημάτων
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα ανά Διεύθυνση:
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
α) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
β) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Νεολαίας
γ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
2. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών
β) Τμήμα Μελετών και Τυποποίησης
γ) Τμήμα Κατασκευών
δ) Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων
ε) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας.
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστήριο
γ) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:58 | ΓΔ

  Στην οργανωτική δομή δεν προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού, ώστε να συνδεθεί και η αναγκαιότητα των θέσεων του προσωπικού που αναφέρεται. Για παράδειγμα, θα ήταν λειτουργικά σκόπιμο να προσδιορισθεί ο επιτελικός ρόλος του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος)του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο συντονισμός του με τις υπηρεσίες που εποπτεύεται καθώς και με φορείς παροχής μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:47 | Αγγελική M.

  Το Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής είναι προτιμότερο να υπάγεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως τμήμα επιχειρησιακού χαρακτήρα.

  Δεν προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:21 | ΓΜ

  Υπάρχει μελέτη για το οργανόγραμμα; Ίσως είναι υπερβολικά ανεπτυγμένο, πρέπει να συνδυαστεί με τις αρμοδιότητες.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:13 | Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων

  Οι σύμβουλοι διοίκησης και τα τμήματα που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο επαρκούν όχι μόνο για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και για έναν μεγαλύτερου μεγέθους φορέα. Τόσοι πολλοί νομικοί σύμβουλοι και διοικητικοί σύμβουλοι και γραμματείες και ποιότητα και δημοσιότητα και προβολή και τηλεπικοινωνίες και Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος! Τι είναι αυτό που θα διοικήσουν τέλος πάντων; Αν ένα ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα χρειάζεται τέτοια οργανωτική δομή, τότε τι θα χρειαστεί ένας φορέας με πιο διευρυμένες αρμοδιότητες; Εκτός και αν η λογική της συγκεκριμένης δομής έρχεται ως απάντηση στο ερώτημα που έθεσα στο σχόλιο για το άρθρο 2.