Άρθρο 04: Διοικητικό Συμβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων εγνωσμένου κύρους και διακριθέντων στο δημόσιο βίο, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και να διαθέτει πείρα σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αμοιβές ή τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των δυο μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

3. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται κλπ., αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη αυτού πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού.

6. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε μέλη του.

7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

9. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.

10. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

11. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

12. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:32 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του Προέδρου είναι πολύ γενικά και ασαφέστατα στην διατύπωση «εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο». Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK και μάλιστα μέσω συστημάτων απόλυτης διαφάνειας (αυτή η ασάφεια στη διατύπωση των προσόντων δε συστήνει προσόντα παρά μια αντιευρωπαικής κατεύθυνσης αδιαφάνεια).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:27 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
   Δύο (2) εκπρόσωποι εργαζομένων από το αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:10 | Δήμητρα Καγγελάρη

  Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του προέδρου είναι πολύ γενικά «εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο» (κριτήρια passe-partout), τελικά θα καταλήξει θέση τακτοποίησης αποτυχόντων πολιτευτών ή θέση τιμητικής αποστρατείας ή θέση τακτοποίησης υψηλών πολιτικών φίλων του Υπουργού. Επίσης, μόνη η προϋπόθεση της συναφούς με το αντικείμενο της θέσης εμπειρίας για την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πολύ γενική και στην ουσία δεν αποτρέπει τους ίδιους κινδύνους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:46 | Πανωραία Λυκιαρδοπούλου

  Άρθρο 4: Με ποια κριτήρια επιλέγεται ο πρόεδρος; Ποιος θα προσδιορίσει το εγνωσμένο κύρος και τον διακριθέντα δημόσιο βίο; Μήπως θα καταλήγουν στον προεδρικό θώκο οι μη εκλεγέντες επίδοξοι εθνοπατέρες;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:41 | Πανωραία Λυκιαρδοπούλου

  Σχετικά με άρθρο 3: Καταστρεφόμαστε αλλά μυαλό δεν βάζουμε. Λιτότητα σε όλα για τον κοσμάκη και άπειρες θέσεις για στελέχη με παχυλούς μισθούς και περιορισμένο έργο; Και μάλιστα για στελέχη που θα κάνουν και άλλη δουλειά; Πού ζούμε άν όχι στην Ελλάδα του 2012;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:07 | Αγγελική M.

  Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του προέδρου είναι πολύ γενικά «εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο» (κριτήρια passe-partout), τελικά θα καταλήξει θέση τακτοποίησης αποτυχόντων πολιτευτών ή θέση τιμητικής αποστρατείας ή θέση τακτοποίησης υψηλών πολιτικών φίλων του Υπουργού. Επίσης, μόνη η προϋπόθεση της συναφούς με το αντικείμενο της θέσης εμπειρίας για την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πολύ γενική και στην ουσία δεν αποτρέπει τους ίδιους κινδύνους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:07 | Γιώργος Κουλαουζίδης

  Ενώ στην αρχή πίστεψα ότι με το σχολιό μου στο προηγούμενο άρθρο αδίκησα τον συντάκτη διαβάζοντας περισσότερο λεπτομερώς μάλλον έχω δίκιο. Συμφώνω με το σχόλιο του Άγγελου Γ. Είναι δυνατόν για τους εκπαιδευτές να ζητάμε (καλώς) αυξημένα προσόντα και για την ηγεσία, για αυτούς που θα αποφασίζουν να είναι «πρόσωπα διακριθέντα στο δημόσιο βίο». Ένας υποψήφιος βουλευτής είναι διακριθείς στον δημόσιο βίο; Γιατί μόνο πτυχίο πανεπιστημίου; Γιατί δε βάζουμε ψηλά τον πήχη; Τι θα πει «πείρα» σχετικά με τους σκοπούς του ιδρύματος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πλέον σε αυτές τις επιλογές μας. Διακριθέντες στο δημόσιο βίο και με πτυχία πανεπιστημίων είναι και τα στελέχη ακραίων πολιτικών μορφωμάτων που καθημερινά μας εκπλήσσουν με τις τοποθετήσεις τους. Τυπικά πληρούν τις προϋποθέσεις. Γιατί δε γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι;;;;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:30 | Μ. ΣΠ

  Ένα πολυτελές όργανο σε καιρούς δύσκολους: και πρόεδρος, και διευθύνων σύμβουλος και διοικητικό συμβούλιο για έναν φορέα που θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά εκτελεστικός προγραμμάτων και έργων που αποφασίζει η ΓΓΔΜ και ΓΓΝΓ, οι δομές δηλαδή που εντέλλονται να χαράσσουν την εθνική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη Δια Βίου Μάθηση, την ποιότητα των σχολικών κτιρίων, την κατάρτιση των ανέργων, τη λειτουργία των δημόσιων βιβλιοθηκών κ.ά. Βεβαίως με αμοιβές κια αποζημιώσεις. Και με προσόντα «το εγνωσμένο κύρος και τη διάκριση στο δημόσιο βίο», άκρως νεφελώδη και ελαστικά. Δεν ζητείται καν να έχουν η κύρια ενασχόλησή τους και οι σπουδές τους σχέση με τα αντικείμενα για τα οποία καλούνται να αποφασίζουν.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:07 | ΓΜ

  Πέραν του εγνωσμένου κύρους και των διακρίσεων στο δημόσιο βίο, τόσο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος πρέπει να είναι αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με μακρά εμπειρία στα αντικείμενα του ιδρύματος και στην επαγγελματική εκπαίδευση γενικότερα.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:13 | Τόνια Π.

  Και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος; Γιατί; Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος και τα καθήκοντά του να ασκούνται από τον Πρόεδρο, με τη βοήθεια των Συμβούλων αλλά και των διευθυντών που προΐστανται των διευθύνσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε περιόδους που μιλάμε για ορθολογική κατανομή και εξοικονόμηση πόρων είναι πρόκληση ένα τέτοιο σχήμα!!!

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:11 | Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων

  Εκτός από το να έχει ο φορέας μόνο Πρόεδρο και όχι και Διευθύνοντα Σύμβουλο, που έχει αναφερθεί και σε άλλα σχόλια, χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση σε σχέση με τα προσόντα τους, αλλά και των μελών του ΔΣ. Τι θα πει «πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο»; Σε ποιον τομέα; Όλοι είναι κατάλληλοι για όλα; Και αν υποθέσουμε ότι οι όροι είναι σαφείς για όλους πλην εμού, συνεχίζοντας, παρατηρούμε ότι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αρκεί μόνο ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και «πείρα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος»! Όταν στις προκηρύξεις για τους εκπαιδευτές ή άλλα στελέχη απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές, δημοσιεύσεις, ξένες γλώσσες, πιστοποίηση στη γνώση Η/Υ και… Τι να σχολιάσει κανείς! «Σοφόν το ασαφές»; Και…ευπροσάρμοστον, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον;

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 00:12 | Γιώργος

  Γιατί όχι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (όπως προβλέπεται για τον Διεθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ); Και γιατί μόνο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης και «πείρα σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος»; Αυτό είναι πραγματικά το προφίλ της συγκεκριμένης θέσης; – ένας πτυχιούχος με (σκοπίμως απροσδιόριστη) σχετική πείρα; Στις προκηρύξεις του Ιδρύματος για ωρομίσθιους εκπαιδευτές κ.ο.κ. απαιτούνται και περιγράφονται με ιδιαίτερη ακρίβεια πολύ περισσότερα προσόντα.