Άρθρο 01:Νομική μορφή-Έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ Β’ 2508) το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας». Με την αυτή ΚΥΑ το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:26 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

   Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ιδρύθηκε το 1947 (ΦΕΚ 41/15-3-1947) και 65 χρόνια τώρα, προσφέρει σημαντικότατες και πολύπλευρες υπηρεσίες στη νεολαία της πατρίδας μας και ειδικά της περιφέρειας. Στην μακρόχρονη πορεία του λειτούργησε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
  Φοιτητικές – Σπουδαστικές και Μαθητικές Εστίες λειτούργησαν διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές της χώρας. (ν.δ 572/1970 – ΦΕΚ 125 Α΄)
  Το Ε.Ι.Ν ως Κοινωφελές Ίδρυμα με αποστολή την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία εστιών για την παροχή στέγασης, σίτισης και κάθε συναφούς υπηρεσίας και φροντίδας σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, που προέρχονταν από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις στοιχειώδεις ανάγκες τους για στέγαση και σίτιση.
   Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) ιδρύθηκε με τον Ν. 2327/1995 και διαχειρίσθηκε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) – Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) κ.λ.π
   Το Ινστιτούτο Νεολαίας που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3369/2005 και διαχειρίσθηκε ευρωπαϊκά προγράμματα, με έμφαση τη στήριξη των νέων στην σταδιοδρομία τους. (Youth, Κάρτα Νέων EURO <26).
  Με την υπ΄αριθμ. 127175/Η/4-11-2011 Κ.Υ.Α , το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» μετονομάσθηκε σε «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» και εξακολουθεί να εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Τα Ν.Π.Ι.Δ Ινστιτούτο Νεολαίας και Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»

  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί των άρθρων του σχεδίου Νόμου.

  ΑΡΘΡΟ 1
  1. Συμπλήρωση με την ιδρυτική πράξη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΦΕΚ 41/15-3-1947) β.Δ 3507/1947 καθώς και το ν.δ 572/1970 (ΦΕΚ 125/2-6-1970) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 – Ν.3748/2009.
  ΑΡΘΡΟ 2
  Η λέξη «πάροχος» να αντικατασταθεί με την λέξη «Στρατηγικός Διαχειριστής»
  Διόρθωση της παραγράφου 1.γ σε «τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη φοιτητική-σπουδαστική και μαθητική μέριμνα.
  Παράγραφος 2 του άρθρου 2 (Συμπλήρωση – Διόρθωση-πρόσθεση)
  2. Γενικές παρατηρήσεις (Διόρθωση στις υποπαραγράφους δηλ. α,β,γ…. σωστή αντιστοιχία)
  Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων
  Παράγραφος 2 του άρθρου 2.
   Οι αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, να αποτυπωθούν όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4-11-2011 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄-2508) καθώς και οτιδήποτε αναφέρεται στο άρθρο 2 του σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», ως ευνοϊκότερη ρύθμιση.
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: Αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων κυριότητας ΙΝΕΔΙΒΙΜ, των δράσεων – έργων του, όπως φιλοξενίες προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών-σπουδαστών, διοργάνωσης συνεδρίων, καθώς και στέγασης δραστηριοτήτων συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.

  ΑΡΘΡΟ 4
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
   Δύο (2) εκπρόσωποι εργαζομένων από το αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.
  ΑΡΘΡΟ 9
  Παράγραφος 1 – Συμπλήρωση
  1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται … «με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

  ΑΡΘΡΟ 11- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
  Παράγραφος 4 – Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, … γίνεται με απόφαση του Δ.Σ , μετά από τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

  ΑΡΘΡΟ 11 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5.
  5. «Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο … να αυξάνονται, μεταβάλλονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, να ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη)»
  ΑΠΑΛΟΙΦΗ από το σημείο «να μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) … ανά οργανική μονάδα»

  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι ο μετονομαζόμενος φορέας ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ υφίσταται (ίδρυση από το 1947 του Ε.Ι.Ν) λόγω της μακροχρόνιας κοινωνικής προσφοράς του στη φοιτητική και σπουδαστική μέριμνα, που του προσδίδουν εμπειρία, κύρος και αποτελεσματικότητα και το καθιστούν ως το μοναδικό, στρατηγικό διαχειριστή κοινωνικής ευαισθησίας της Ελληνικής Πολιτείας, απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, που αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων του, που εξακολουθεί να υλοποιεί είναι ο Τομέας Συγχρηματοδοτούμενων – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ χειρίζεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα το προσωπικό του, να διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στον τομέα των Προγραμμάτων, όσο και στον τομέα της φοιτητικής – σπουδαστικής και μαθητικής μέριμνας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  δίχως την κατάληξη του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας το άρθρο αυτό είναι αίολο και κατά συνέπεια δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις της χώρας μας προς τους εταίρους μας (ζητήματα που ασφαλώς θα προκύψουν και σε επίπεδο ΕΕπιτροπής).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:13 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΙΝΕΔΙΒΙΜ / ΕΟΠΠΕΠ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Διατυπώνονται παρατηρήσεις τόσο επί της αρχής, όσο και κατ’ άρθρο αναλυτικά.

  Παρατηρήσεις
  – Να αντικατασταθεί το «τη Νέα Γενιά» με «τη Νεολαία» ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση όρων και αρμοδιοτήτων. (αρθρ 02, 1β)
  – Στο άρθρο 2 συμπτύχθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξής τους.
  – Η σχεδίαση πολιτικών και υλοποίηση στήριξης καινοτομίας ως αρμοδιότητα ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην Γενική γραμματεία Νέας Γενιάς» (ΓΓΝΓ) και ως εκ τούτου θα πρέπει αν απαλειφθεί από τον σκοπό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρθρ 02, 1β)
  – Στο αρ 2, 2ζ) να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ «δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής» επειδή συναρτάται άμεσα και με απόλυτη σινάφια με την «καινοτομία» (πατεντες κλπ) που όπως πιο πριν αποτελούν ήδη αρμοδιότητα και ανήκουν εκ του Οργανισμού λειτουργίας της στην ΓΓΝΓ.
  – Στο αρ2, 2η) Να αφαιρεθεί ή επαναδιατυπωθεί επί το ορθότερο η αρμοδιότητα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ της «Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση στην εκπαίδευση στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων», πολλές από τις οποιες ανήκουν βάση του Οργανισμού της στην ΓΓΝΓ (ενδ: αναπτυξιακή διαδικασία για νέους, αξιοποίηση και διαχειριση ελεύθερου χρόνου νεων, κοινωνικά προβλήματα των νέων, ή πολιτιστικά ζητήματα των νεων κ. ά. ).
  – Στο αρ2, 2στ) «Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών (…) και αφορούν κυρίως σε (…) να απαληφθεί η λεξη «κυρίως» για τους όπως παραπανω λόγους.
  – Στο αρ2, 4. Να διευκρινιστεί ρητά ότι δυνάμει και όχι αποκλειστικά ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ «Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», καθ΄ όσον σε αντίθετη περίπτωση (όπως τώρα διατυπωμένο ) έρχεται σε σύγκρουση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο και Δίκαιο.
  – Στο αρ 2 β να μην ανήκει στις αρμοδιότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το να ενεργεί και λειτουργεί για προγράμματα νεολαίας ως «τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», αρμοδιότητα η οποία ανήκει ήδη στην ΓΓΝΓ βάσει των κείμενων διατάξεων και στοχεύει και πρέπει να διατηρήσει και στο μέλλον, ως δημόσια υπηρεσία.
  – Να μην ανατεθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αρμοδιότητας «ενδιάμεσου φορέα» διαχείρισης, αρμοδιότητα που επιδιώκει η ΓΓΝΓ στο επόμενο ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να ανήκει στην αρμοδιότητα ενός ΝΠΙΔ, όπως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθ όσον αφορά ουσιαστικά συμμετοχή της Διοίκησης στην χάραξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
  – Η ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ να έχουν ρητά εξουσία ακύρωσης των πράξεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που εκδίδονται σε έργα που εκτελεί για λογαριασμό τους. Να γίνει δεκτή πρόσθετη διάταξη που είχαμε εισαγάγει στο άρθρο 6 για την απόδοση απολογισμού στη ΓΓΔΒΜ για κάθε έργο που εκτελείται.
  – Να απλουστευθεί το σχήμα διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ με την πρόβλεψη μόνον Προέδρου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και όχι και Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε να προκύψει ένα πλήρως λειτουργικό σχήμα διοίκησης, χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο, χάριν, μεταξύ άλλων, της εξοικονόμησης πόρων.
  – Να ορίζει ο εκάστοτε ΓΓ των ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στο Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  – Να αφαιρεθούν όλες οι διατάξεις περί εισήγησης από τον ΕΟΠΠΕΠ στον Υπουργό για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα Διά Βίου Μάθησης, αρμοδιότητα που ακυρώνει τον επιτελικό ρόλο της ΓΓΔΒΜ (άρθρο 14 παρ. 2),
  – Να ανατεθεί στη ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ ο συντονισμός της εθνικής εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκά όργανα ΝΓ & ΔΒΜ.
  – να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα δημιουργίας εθνικού δικτύου ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών.
  – Να αφαιρεθεί η δυνατότητα παραχώρησης έργου ελέγχου και πιστοποίησης σε δανειοδοτημένους φορείς, προφανώς ιδιωτικούς .
  Άρθρο 05: Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  – Στο Άρθρο 5, δ) Να απαλειφθεί ότι στους δυνάμει πόρους του ΙΝΑΔΙΒΙΜ ανήκουν και τα τυχόν «Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από (…) , τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (…)» καθ΄ όσον και εφ όσον αυτά προέρχονται από χρηματοδοτήσεις και από εθνικούς πόρους διατηρούν το χαρακτήρα του δημοσίου χρήματος μέχρι τέλους (δεν αποτελούν δηλ δωρεά προς το νπιδ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά δίδοντα σ αυτό για εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος) , αυτά σύμφωνα με ρητές διατυπώσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συνεπώς δεν μπορούν να αποφέρουν έσοδα και κέρδη εφ΄ όσον αφορούν δημόσιες πολιτικές για πλατύ δημόσιο συμφέρον και ενδυνάμωση στήριξη και ανάπτυξη κυρίως μάλιστα ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.
  Άρθρο 06: Οικονομική Διαχείριση
  Στο αρ 06 3) Προβλέπεται ότι ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κλπ. Θα πρέπει αν υπάρχει σαφής πρόβλεψη του έλεγχου και της έγκρισης ή μη οικονομικού απολογισμού από τις δημόσιες υπηρεσίες, για το μέρος και το ύψος και τον σκοπό που εκείνες θα το έχουν χρηματοδοτήσει και επιχορηγήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις, για τις ΓΓΝΓ, ΓΓΔΒΜ και του ΥΠΘΠΑ.
  Γενικά κάνουμε τις έξης παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του συνόλου του προς διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου:
  Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ανατρέπει τα ισχύοντα περί δημοσίου συμφέροντος Συνταγματικά κατοχυρωμένα ως υποχρεώσεις τους κράτους προς τους πολίτες, αφού αποσπά αντικείμενα τόσο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και των 2 Γραμματειών. Συνεπώς τίθενται σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υπερκέραση των δημοσίων υπηρεσιών , καθ όσον το δημόσιο αγαθό και το πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής για τους νέους, όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται ότι η εκπαίδευση η παιδεία και η προστασία της νεότητας δίδοντα σε ιδιωτικό φορέα , σε νπιδ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως ενδεικτικά:
  1) Η διαχείριση δημοσίου χρήματος απ’ ευθείας από ένα ΝΠΙΔ.
  2) Οι διαδικασίες ελέγχου της χρηματοδότησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων.
  3) Η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και η εκχώρηση λειτουργιών του στον Ιδιωτικό.
  4) Η αδιαφάνεια και η απουσία του κοινωνικού ελέγχου, και
  5) Η σταδιακή κατάργηση δια της συρρικνώσεως de facto και de jure των 2 Γενικών Γραμματειών, της ΓΓΝΓ & της ΓΓΔΒΜ.
  Νίκος Δασκαλάκης

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:12 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις σε στελέχη ενός τέτοιου μηχανισμού τον οποίο περιγράφει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι μεγάλες, και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό αυτού του οργανισμού το οποίο (ως προϊόν συγκόλησης ετερόκλητων φορέων), δεν έχει καμιά εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης (αν εξαιρέσουμε το ολιγάριθμο προσωπικό των ΓΓΝΓ & ΓΓΔΒΜ, το οποίο έχει αποσπαστεί σε αυτόν τον νέο φορέα). Γιατί λοιπόν αυτή η ¨αποστείρωση¨ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της λειτουργίας του από τα έμπειρα στελέχη και την δομή των ΓΓΝΓ & της ΓΓΔΒΜ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:10 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με βαση και την 127175/Η απόφαση της υπουργού Παιδείας κας Α. Διαμαντοπουλου (ΦΕΚ 2508 Β΄/4.11.2011)δημιουργήθηκε ύστερα από κατάργηση δια συγχωνεύσεων μεταξύ άλλων και του Ινστιτούτου Νεολαίας (ΙΝ) και στο πλαίσιο της «εν γένει οικονομίας» στην δαπάνη του δημοσίου χρήματος και στην εξοικονόμηση πόρων λόγω υψηλού δημοσιονομικού χρέους και ελλείμματος της χώρας. Το ΙΝ ήταν αποκλειστικά και μόνον ένας φορέας υλοποίησης προγραμμάτων της ΓΓ Νέας Γενιάς, οπότε στο πλαίσιο παροχής έργου (παρόχου) ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δεν μπορεί να έχει μελλοντικό ρόλο που να είναι μεγαλύτερος και να υπερσκελίζεται δημόσιες υπηρεσίες, ΥΠΔΒΜΠΑ, ΓΓΝΓ, ΓΓΔΒΜ.
  Με το παραπάνω σχέδιο νόμου για τα 2 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εμπλέκονται, μερικώς προκαταλαμβάνει την γενική φιλοσοφία, λογική συνάφεια και τους απαιτούμενους κατευθυντήριους οργανικούς δεσμούς και συσχετίσεις κατά τον τρόπο οργάνωσης και τα αντικείμενα δράσεων (ανάπτυξη και έλεγχος περιεχομένου και διαδικασιών) στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, και της Νέας Γενιάς που το αναμενόμενο οργανόγραμμα για το ΥΠΔΒΜΘ θα πρέπει να επιβάλλει.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:58 | Λέλα Μαρίνου

  Πώς είναι δυνατόν να μην έχει οριστικοποιηθεί ο οργανισμός των Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και να τρέχουμε κάθιδροι να οριστικοποιήσουμε τον οργανισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου….Κάτι μου «βρωμάει». Μήπως έχω παραγίνει καχύποπτη;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:48 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Η γενική αναφορά του άρθρου 2 στην υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη Διά Βίου Μάθηση κατά την έννοια του 3879/2010., καθώς και η συγκεκριμένη αναφορά του άρθρου 4 παραγρ.5, σε καμμία περίπτωση δεν αναιρεί την διαπίστωση, ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετατρέπεται από εκτελεστικό όργανο σε φορέα διοίκησης της Διά Βίου Μάθησης, όχι μόνο αναπτύσσοντας πλήρως αυτόνομο από την ΓΓΔΒΜ έργο, αλλά και με ελλιπή έως ανύπαρκτο έλεγχο επί των συγκεκριμένων δράσεών του, ακόμη και στις περιπτώσεις που φορέας ανάθεσης ή πρότασης του έργου είναι η ΓΓΔΒΜ ή η αντίστοιχη λειτουργική μονάδα του υπουργείου που θα δημιουργηθεί με το νέο οργανόγραμμα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:19 | Γιάννης

  Γιατί τόση βιασύνη να «κατοχυρωθεί» η λειτουργία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης;;;;
  Πως είναι δυνατόν να έρχεται σε διαβούλευση ο οργανισμός Ν.Π.Ι.Δ., χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε τι γίνεται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και τους αντίστοιχους οργανισμούς των Γενικών Γραμματείων του;
  Πρώτα αναμορφώνεται, προσδιορίζεται και θεσμοθετείται ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης που παράγει πολιτική και στη συνέχεια διαμορφώνονται τα εργαλεία άσκησης και λειτουργίας των πολιτικών αυτών.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:59 | Αγγελική M.

  Στην παρ. 2 δεν εξειδικεύεται σε τι συνίσταται η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, ούτε αυτό ξεκαθαρίζεται ή προσδιορίζεται ειδικότερα σε επόμενες διατάξεις, προφανώς θα γίνεται διά της τηλεφωνικής οδού.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:44 | MAGDALINI

  Άρθρο 1:
  1. Σπουδή να θεσμοθετηθούν οργανισμοί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όταν δεν έχει κατασταλάξει ο Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας (πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου).
  2. Στην παρ. 2 δεν εξειδικεύεται σε τι συνίσταται η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, ούτε αυτό ξεκαθαρίζεται ή προσδιορίζεται ειδικότερα σε επόμενες διατάξεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:42 | Γιώργος Κουλαουζίδης

  Για άλλη μια φορά θα εκφράσω την απορία μου και την αντίθεσή μου για συγχώνευση φορέων και οργανισμών που μοιάζει να έχουν μια πολύ μακρινή «συγγένεια» μεταξύ τους. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι μια τέτοια περίπτωση αν δει κανείς τον όγκο και τη διαφορετικότητα των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές του. Ας δεχτούμε όμως ότι λόγω των συγκυριών θα πρέπει να ενοποιήσουμε φορείς παρά το ουσιαστικό θέμα του όγκου και του ετερόκλητου των αρμοδιοτήτων και το αισθητικό θέμα της ονομασίας των φορέων που προκύπτουν κάθε φορά από την ενοποίηση. Το σημαντικό ωστόσο σε αυτό το άρθρο είναι ότι πρέπει καθαρά και «ξάστερα» να γραφεί ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκτός και αν υπάρχει κάποιο άλλο «σχέδιο». Αλλιώς με βάση το πνεύμα και την ουσία του νόμου 3879 (που είναι σε ισχύ) η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης πρέπει να έχει τον εποπτικό ρόλο.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:40 | ΝΤΑΡΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  Χρήσιμες για την κατανόηση της σκοπιμότητας του νομοσχεδίου στις ημέρες της κρίσης που βιώνουμε είναι οι ακόλουθες πληροφορίες:
  1. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη, δηλ. όσο περισσότεροι πολίτες όλων των ηλικιών συμμετέχουν σε περισσότερο ή λιγότερο δομημένες δραστηριότητες διά βίου μάθησης τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνεται σε αυτή τη χώρα.
  2. Η Ελλάδα εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη δια βίου μάθηση (1,8%) σε σύγκριση ακόμα και με νέα κράτη-μέλη (10,8% στην ΕΕ25).
  3. Το ποσοστό των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη είναι 29% (2010).
  4. Το ποσοστό των θέσεων απασχόλησης που απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Ευρώπη είναι 20% (2010) και υπολογίζεται ότι το 2020 θα έχει πέσει στο 10%.

  Για να καλύψει το χάσμα που αποτυπώνεται στους αριθμούς, η Ελλάδα ενέταξε στην αναπτυξιακή στρατηγική της για την περίοδο 2007-13 τη δια βίου μάθηση ως βασική κυβερνητική επιλογή, θέτοντας τον στόχο της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση από το 1,8 στο 6 % μέχρι το 2013. Η επίτευξη της δέσμευσης αυτής δεν είναι πλέον εφικτή, καθώς απέχουμε σημαντικά από το 6%, ενώ οι ρυθμοί βελτίωσης του ποσοστού είναι πολύ αργοί.

  Είναι σαφές ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης (το οποίο δεν περιορίζεται σε φορείς και δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά περιλαμβάνει δράσεις όλων σχεδόν των Υπουργείων – Εργασίας, Εσωτερικών, Υγείας, Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Τουρισμού κλπ). Με τον νόμο 3879/2010 τέθηκε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών διά βίου μάθησης σε εθνικό επίπεδο. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου φαίνεται να απομακρύνεται από τη λογική του Ν.3879 που προέβλεπε την ολιστική, συστηματική και στοχευμένη στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων της διά βίου μάθησης και να στρέφει την έμφαση σε θέματα διαχείρισης πόρων και διεκπεραίωσης μικροπολιτικών και μεγαλο- / μικρο- προγραμμάτων. Αποτελεί αρνητική έκπληξη η ξαφνική στροφή των πολιτικών Διά βίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας από την ποιότητα στην χειριστικότητα…. Με πισωπατήματα σαν αυτό, δεν υπάρχει ελπίδα επίτευξης των εθνικών στόχων διά βίου μάθησης, δεν υπάρχει ελπίδα εκπλήρωσης των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας μας απέναντι στην Ε.Ε. και δεν υπάρχει καμία ελπίδα καταπολέμησης της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της αυξανόμενης φτώχειας. Κρίμα, κύριε Υπουργέ! Περιμέναμε περισσότερα από εσάς!

  . Η χώρα μας (Έκθεση Προόδου 2006, SEC (2006) 639,16.5.2006)

  Για να καλύψει το χάσμα που αποτυπώνεται στους αριθμούς, η Ελλάδα ενέταξε στην αναπτυξιακή στρατηγική της για την περίοδο 2007-13 τη δια βίου μάθηση ως βασική κυβερνητική επιλογή, θέτοντας τον στόχο της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση από το 1,8 στο 6 % μέχρι το 2013. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό βελτιώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς από το 1%, όπου βρισκόταν το 2000 (7,1% στην ΕΕ) ανέβηκε κατά μία μονάδα μόνο, στο 2,1% το 2007 (9,7% στην ΕΕ, Eurostat).
  Η μεγάλη πρόκληση στον τομέα της δια βίου μάθησης είναι η συμμετοχή των ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση, αφού τα ποσοστά συμμετοχής τους είναι πολύ μικρά: το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 3,4% ενώ το αντίστοιχο ελληνικό 0,2% (Eurostat, 2005).

  Στην Ευρώπη σήμερα:
   Το 2010 η ανεργία των νέων αυξήθηκε στο 20,9% (15,5% το 2008).
   Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-24 που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση, δεν έχουν απασχόληση ούτε παρακολουθούν κατάρτιση αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα 2008-10.
   Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλή επίδοση σε βασικές δεξιότητες μειώθηκε στο 20% (2009).
   Το ποσοστό των ενηλίκων 25-64 ετών που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση μειώθηκε ελαφρά στο 9,1% το 2010 (9,8% το 2005).
   Το ποσοστό των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης είναι 29% (2010).
   Το ποσοστό των θέσεων απασχόλησης που απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων είναι 20% (2010).

  Ευρωπαϊκοί στόχοι για το 2020:
   περιορισμός σε <15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες
   μείωση σε <10% του ποσοστού των νέων ηλικίας 18-24 που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση
   αύξηση σε 15% του ποσοστού των ενηλίκων 25-64 ετών που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση

  Προβλέψεις για το 2020:
   Το ποσοστό των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2020 στο 30% του συνόλου των θέσεων εργασίας.
   Το ποσοστό των θέσεων απασχόλησης που απαιτεί χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 10%.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:27 | Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ

  Θέσεις του συλλόγου μονίμων υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ επί του σχεδίου νόμου ¨Οργάνωση και Λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις¨ το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση

  Όλες οι παρατηρήσεις μας θα εκφραστούν επί της αρχής του νομοσχεδίου, γιατί κατά την άποψή μας το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί πρωθύστερη ενέργεια σε σχέση με την αναμενόμενη κατάθεση προς ψήφιση σε σύντομο χρονικό διάστημα του νέου οργανογράμματος του ΥΠΔΒΜΘ, και διαρρηγνύει τη φιλοσοφία και το γενικό πλαίσιο του νόμου 3879/2010 για ενιαίο σύστημα παρακολούθησης, συντονισμού και ανάπτυξης την Διά Βίου Μάθηση στη χώρα.

  1. Το παραπάνω σχέδιο νόμου για τα 2 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εμπλέκονται μερικώς στο συνολικό έργο της Δια Βίου Μάθησης στη Χώρα, προκαταλαμβάνει την γενική φιλοσοφία, λογική συνάφεια και τους απαιτούμενους κατευθυντήριους οργανικούς δεσμούς και συσχετίσεις κατά τον τρόπο οργάνωσης και τα αντικείμενα δράσεων (ανάπτυξη και έλεγχος περιεχομένου και διαδικασιών) στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, που το αναμενόμενο οργανόγραμμα για το ΥΠΔΒΜΘ θα πρέπει να επιβάλλει.

  2. Η γενική αναφορά του άρθρου 2 στην υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη Διά Βίου Μάθηση κατά την έννοια του 3879/2010., καθώς και η συγκεκριμένη αναφορά του άρθρου 4 παραγρ.5, σε καμμία περίπτωση δεν αναιρεί την διαπίστωση, ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετατρέπεται από εκτελεστικό όργανο σε φορέα διοίκησης της Διά Βίου Μάθησης, όχι μόνο αναπτύσσοντας πλήρως αυτόνομο από την ΓΓΔΒΜ έργο, αλλά και με ελλιπή έως ανύπαρκτο έλεγχο επί των συγκεκριμένων δράσεών του, ακόμη και στις περιπτώσεις που φορέας ανάθεσης ή πρότασης του έργου είναι η ΓΓΔΒΜ ή η αντίστοιχη λειτουργική μονάδα του υπουργείου που θα δημιουργηθεί με το νέο οργανόγραμμα.

  3. Ακόμη και ο πρόσφατος νόμος 4093/12-11-2012 (¨τρίτο μνημόνιο¨), ο οποίος δρομολογεί την παραχώρηση ή παραχωρεί κατ΄ουσίαν την δια βίου μάθηση στον ιδιωτικό τομέα (σελ.5579,5580,5581 και 5585, εφημ. Κυβερν. Τεύχος Α΄, αρ.φύλ.222), αναγνωρίζει ότι η διαμόρφωση και η εποπτεία του εκπαιδευτικού πλαισίου των δημοσίων ΙΕΚ ανήκει στην ΓΓΔΒΜ. Στην περίπτωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η αντίστοιχη αναγνώριση θα έπρεπε να ήταν ότι η ΓΓΔΒΜ επεξεργάζεται, παρεμβαίνει σε, ή ελέγχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των έργων, των αντίστοιχων προκηρύξεων για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και το αν συμμορφώνεται η κάθε υλοποιούμενη δράση με τις οριζόμενες από την ΓΓΔΒΜ εκπαιδευτικές προϋποθέσεις. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν συμβαίνει στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

  4. Παρεμπιπτόντως, δεν διευκρινίζεται το πώς θα πραγματοποιείται η εποπτεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον υπουργό ΠΔΒΜΘ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1. Μέσω ποιάς λειτουργικής μονάδας του υπουργείου και με ποια διαδικασία. Αυτό το ¨κενό¨ ως προς την κρατική εποπτεία σε έναν φορέα που θα διαχειρίζεται τεράστια ποσά χρημάτων (πλήν των ποσών των προγραμμάτων εκπαίδευσης), δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα και εκθέτει κατά την γνώμη μας τους συντάκτες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς και τις πολιτικές δυνάμεις που θα ανεχθούν την ύπαρξη ενός τέτοιου ¨ελεγκτικού¨ κενού, το οποίο δεν μπορεί να καλύπτεται με τον εκ των υστέρων έλεγχο ορκωτών λογιστών.

  5. Οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις σε στελέχη ενός τέτοιου μηχανισμού τον οποίο περιγράφει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι μεγάλες, και δεν μπορούν να καλυφθούν (τουλάχιστον ως προς την Διά Βίου Μάθηση), από το υπάρχον προσωπικό αυτού του οργανισμού το οποίο (ως προϊόν συγκόλησης ετερόκλητων φορέων), δεν έχει καμιά εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης (αν βέβαια εξαιρέσουμε το ολιγάριθμο προσωπικό της ΓΓΔΒΜ, το οποίο έχει αποσπαστεί σε αυτόν τον νέο φορέα). Γιατί λοιπόν αυτή η ¨αποστείρωση¨ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της λειτουργίας του από τα έμπειρα στελέχη και την δομή της ΓΓΔΒΜ;

  6. Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχουν επίσης ¨θολά¨ σημεία –εκτός από τα ζητήματα των κάθε φορά εκπαιδευτικών προϋποθέσεων και εκπαιδευτικού περιεχομένου-που αφορούν και στο περιεχόμενο ενδεχόμενων εκδηλώσεων προώθησης των ¨στόχων¨ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και σε ζητήματα εσωτερικής και διεθνούς εκπροσώπησης. Θα μπορεί για παράδειγμα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να διοργανώσει συνέδριο για την γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών στη χώρα, που είναι κυρίως ζήτημα που αφορά στον κοινωνικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο μιας σοβαρότατης πολιτικής για τη χώρα, ή αυτό είναι έργο της ΓΓΔΒΜ και του υπουργείου? Θα μπορούσε αντίστοιχα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να εκπροσωπήσει τη χώρα για το παραπάνω θέμα σε ένα διεθνές συνέδριο ή αυτό είναι δουλειά της ΓΓΔΒΜ και μιας κεντρικής λειτουργικής μονάδας του ΥΠΔΒΜΘ;

  7. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τίθενται τα ζητήματα του συντονισμού των επί μέρους δράσεών του με το συνολικό έργο του υπουργείου για την Δια Βίου Μάθηση και επίσης της εποπτείας του από την ΓΓΔΒΜ ή την αντίστοιχη λειτουργική μονάδα του υπουργείου που θα δημιουργηθεί με τον νέο οργανισμό.

  Ελπίζουμε ότι οι παρατηρήσεις μας, αν μη τι άλλο, θα συμβάλουν τουλάχιστον στην αναβολή της κατάθεσης και της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου, τουλάχιστον μέχρι να (ξανα)-συζητηθεί το αναμενόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΔΒΜΘ και να ψηφιστεί.

  Τo Δ.Σ. του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:14 | Vasileiadou Marina

  Η άμεση εποπτεία από τον Υπουργό Παιδείας του φορέα χωρίς προσδιορισμό της έννοιας της, δεν αφήνει μόνο κενά αλλά θεωρεί την όλη κατάσταση επιλήψιμη. Θα έπρεπε ο φορέας να εποπτεύτται από θεσμικό όργανο του Υπουργείου ( Γραμματεία, Διεύθυνση , Τμήμα) με ακριβή προσδιορισμό συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας εγκλωβίζεται στα θέλω του εκάστοτε Υπουργού και των συμβούλων του.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:50 | ΓΜ

  Είναι κρίσιμο να προσδιορισθεί η σχέση του νέου φορέα με το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα με την Γ.Γ.Δ.Μ. και τους άλλους φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται της Δια Βίου Εκπαίδευσης όπως η Γ.Γ.Ν.Γ. και το Υπουργείο εργασίας. Είναι σημαντικό να υπάρχει ενιαίος μηχανισμός πολιτικού σχεδιασμού και ελέγχου και να ενταχθεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε αυτό το πλαίσιο.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:34 | Σωτήρης Μ.

  Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν, «καίγεται» το κράτος και εμείς κοιτάμε να ‘»κατεβάσουμε» νομοσχέδια για οργανισμούς. Πολλά μπράβο. (Like σε όλα τα σχόλια)!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:21 | Λουτσία

  Εφόσον ένας φορέας διαθέτει νομική και οικονομική αυτοτέλεια, πράττει κατά το δοκούν, ασκεί μικροπολιτική πελατειακού τύπου, καθώς η εποπτεία (πως άραγε?) όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο είναι ασαφής και δίνει μεγάλα περιθώρια εφαρμογής ποικίλων πολιτικών. Συμφωνώ επίσης με τα λοιπά σχόλια.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:14 | Λουτσία

  Εφόσον ένας φορέας έχει νομική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται (πως ακριβώς?) από το αρμόδιο Υπουργείο, μπορεί να ασκεί μικροπολιτική κατά το δοκούν.
  Συμφωνώ βεβαίως και με τα λοιπά σχόλια.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 10:01 | Μανόλης Ζουδιανός

  Πως είναι δυνατόν να εισάγονται οργανισμοί νομικών προσώπων, όταν δεν έχει κατασταλάξει ο Οργανισμός του Υπουργείου και κυρίως δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γραμματειών του Υπουργείου;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 09:37 | Σταματόπουλος Γ.

  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, όπως αυτές που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε φορείς ιδιωτικού δικαίου με κρατική εποπτεία μεν, αλλά που αυτή δεν καθορίζεται με σαφήνεια και περιοριστικούς της αδιαφάνειας όρους, με παρακολούθηση των έργων και απολογισμό, είναι το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση. Είναι αδιανόητο αυτός ο τόσο ευαίσθητος και κομβικός για την κοινωνική και οικονομική συγκρότηση της χώρας, για το μέλλον της, τομέας να χαρίζεται σταδιακά μέσω ενός «Ινστιτούτου» σε ιδιώτες. Οι πολιτικές για την εκπαίδευση κάθε επιπέδου πρέπει να χαράσσονται από επιστήμονες με αποδεδειγμένα υψηλά προσόντα για το εκάστοτε αντικείμενο, υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου κρατικού φορέα, στην περίπτωση των Γ.Γ. Δ.Μ και Ν.Γ., και τα κάθε λογής Ινστιτούτα να εκτελούν με αυστηρούς όρους.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 01:01 | kyr

  Η Δια Βίου Μάθηση έχει αποδειχθεί διεθνώς αναγκαία και, σε χώρες που από χρόνια την εφαρμόζουν, ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός για την αντιμετώπιση κρίσεων εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, της ανεργίας, αλλά και για την επικαιροποίηση των γνώσεων που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή και ανταπόκριση πολλών επαγγελματιών στις ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της δουλειάς τους. Λέγεται μάλιστα ότι κάθε ενεργός σήμερα πολίτης θα αλλάξει τουλάχιστον 3 φορές αντικείμενο εργασίας στη διάρκεια της ζωής του, για το οποίο βεβαίως πρέπει να λάβει την απαραίτητη κατάρτιση.
  Η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, και μάλιστα στην περίοδο ανάγκης για ανασυγκρότηση και εξυγείανση της οικονομίας που διανύει η χώρα μας, για να δίνεται σε ιδιώτες. Διότι αν ισχύσει το παρόν νομοσχέδιο, όπου εμφανίζεται μόνο μια ασαφής εποπτεία των προγραμμάτων από το δημόσιο, κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κινδυνεύει να περνά σε ιδιώτες, από το σχεδιασμό και τον καθορισμό του περιεχομένου του ως την παραγωγή υλικού,την υλοποίηση και την αξιολόγηση. Δεν φαίνεται το μόρφωμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με μόνιμους υπαλλήλους κυρίως διοκητικούς, μερικούς μηχανικούς και κάποιους ειδικούς στην μαγειρική τέχνη να έχει την επιστημονική επάρκεια να φέρει αυτονόμως σε πέρας τα έργα που το νομοσχέδιο αυτό του επιφυλάσσει, από την κατάρτιση ανέργων μέχρι τα σχολικά κτίρια και τις βιβλιοθήκες. Εδώ λοιπόν η διαφαινόμενη οδός είναι η γνωστή ανάθεση σε ιδιώτες, η παλιά πληγή του ελληνικού οικονομικού συστήματος.
  Οι οποίοι συνήθως κάνουν αυτό που είναι στα μέτρα τους, κι όχι το επιστημονικά και βάσει των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας ορθό.
  Κι ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όσο περισσότεροι φορείς-πρόσωπα-ανάδοχοι-εταιρίες μεσολαβούν από τον αρχικό χρηματοδότη,δηλ. το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέχρι τον τελικό αποδέκτη, τόσο το χρήμα μοιράζεται σε άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
  Αυτό που χρειάζεται είναι μια καλά οργανωμένη δημόσια δομή, με επιστημονικό προσωπικό και τη δυνατότητα να αποσπά υπαλλήλους βάσει προσόντων για κάθε έργο, αφού σε κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί έρευνα για τις ανάγκες, τα επωφελούμενα πρόσωπα και την αγορά. Χωρίς ενδιάμεσους και σκοτεινές αναθέσεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:10 | Τόνια Π.

  Είναι ασαφής η έννοια της εποπτείας που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θα έπρεπε να διευκρινισθεί περισσότερο