Άρθρο 44:Γενικές Διευθύνσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Τα υπό στοιχεία (γ) και (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (Α’ 135) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: «(γ) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «(στ) «της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού».