Άρθρο 37: Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998 (Α΄ 136) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (Α΄195), προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε) της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
3. Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 προστίθεται η εξής φράση: «… καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν συσταθεί με Προεδρικά Διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα.».

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
  http://www.eee-researchers.gr

  Αθήνα, 26/11/2012
  Αρ. Πρωτ.: Εξ./440/2012

  Θέμα: Θέσεις της ΕΕΕ επί του Άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σ/ν «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας

  Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ότι η παράγραφος 3 του Άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» αποτελεί θετική ρύθμιση, καθώς εξαιρεί τα νπιδ Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1514/1985 από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005, βάσει του οποίου τα Ερευνητικά αυτά Κέντρα (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δημοσίου συμφέροντος) είχαν εσφαλμένα ενταχθεί στην ίδια κατηγορία οργανισμών με τις ΔΕΚΟ.

  Εκτός όμως της ρύθμισης αυτής θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να μεριμνήσουν έτσι ώστε να αρθεί η υπαγωγή των Ερευνητικών Κέντρων και του προσωπικού τους σε μια σειρά από πρόσφατες μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις (βλ., π.χ. «Νομοθετικές παρεμβάσεις» στο http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_435_01-10-12_Enimerosi-GGET.pdf) που αποτελούν τροχοπέδη στη διατήρηση του υπάρχοντος ερευνητικού προσωπικού υψηλών προσόντων, καθώς και στην προσέλκυση νέου, με άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην απορροφητικότητα των ερευνητικών κονδυλίων, την παραγωγή επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων και την προαγωγή της καινοτομίας στη χώρα.

  Η παράγραφος 2 του Άρθρου 37 προσθέτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011 (που αφορούν στην αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, ως καθηγητών, των πρόεδρων και διευθυντών των νπδδ και νπιδ Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας) και τους προϊσταμένους των τεχνολογικών φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχει εκφράσει δημόσια τους λόγους της αντίθεσής της με τη ρύθμιση αυτή, ήδη από την κατάθεση του Ν. 4009/2011 στη Βουλή των Ελλήνων (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-EX_400-30-7-11_Tropopoiisi-par2-arthro24.pdf).

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών,
  Μαρία Θ. Στουμπούδη, Πρόεδρος
  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου, Γ. Γραμματέας

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 17:46 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

  Θεωρώ ότι οι εξαιρέσεις που εισάγονται με το εδάφιο ε) της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4009/2011:
  «ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές,
  καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
  που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευνητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο
  Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα»
  είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση οπότε και η τωρινή προσθήκη (παρ. 2 του υπό διαβούλευση άρθρου 37) απλώς αναπαράγει και πιθανά επεκτείνει και στους Τεχνολογικούς Φορείς το ίδιο ακριβώς λάθος. Η διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας αλλά και των Ινστιτούτων τους είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, απαιτεί πλήρη ενασχόληση και δεν συνάδει με εξαιρέσεις όπως αυτές που εισάγονται με το παραπάνω εδάφιο που δυστυχώς την υποβιβάζουν σε πάρεργο σε μια εποχή μάλιστα που θα έπρεπε η έρευνα να αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας.

  Γεράσιμος Κορρές
  Ερευνητής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 15:16 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  Η Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, για τους λόγους που έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα σε αίτημά της προς τον Πρωθυπουργό και αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης, συμφωνεί με την προτεινόμενη τροπολογία του άρθρου 37.

  Ακολουθεί το αίτημα της Συνόδου:

  ΘΕΜΑ: Αίτημα εξαίρεσης των Ερευνητικών Κέντρων από τον κατάλογο των ΔΕΚΟ και των φορέων του Κεφ. Α’ του Ν.3429/2005.

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

  Με την παρούσα, η Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων επιθυμεί να θέσει υπ’ όψιν σας ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τα Ερευνητικά Ιδρύματα αλλά και το μέλλον της Έρευνας στη χώρα μας, και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας για τη λύση του.

  Η ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων και την εν γένει διαχείριση των Ερευνητικών Κέντρων είναι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή δραστηριοποίησή τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Όμως, με τα έκτακτα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, τα περισσότερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ του ΥΠΑΙΘΠΑ με καθεστώς Ν.Π.Ι.Δ., εντάχθηκαν με το Ν. 3899/2011 στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005, στο οποίο ήδη συμπεριλαμβάνονταν οι ΔΕΚΟ. Πρόκειται για τα Ερευνητικά Κέντρα ΑΘΗΝΑ, ΕΙΕ, ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, ΚΕΤΕΑΘ, ΠΑΣΤΕΡ καθώς και το ΚΑΠΕ το οποίο εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ. Τα οριζόντια μέτρα που αφορούν τις προσλήψεις, τις δαπάνες και την φορολογία των εσόδων τους, η επιχειρούμενη αξιολόγησή τους με κριτήρια απλών κρατικών υπηρεσιών –και όχι ως Ερευνητικά Κέντρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 1514/85–, αλλά και η διπλή εποπτεία που τους ασκείται (από την καθ’ ύλην αρμόδια Γενική Γραμματεία Ε&Τ του ΥΠΑΙΘΠΑ και από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του ΥΠΟΙΚ) είναι σε αντίθεση με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, τα μέτρα αυτά αποτελούν τροχοπέδη για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον Ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό, στα πλαίσια του οποίου διασφαλίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους. Πέραν των ανωτέρω, με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3899/10 καταργούνται οι ενιαίοι κανόνες λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων στην χώρα, όπως προβλέπονται στον Ν.1514/85 και οι οποίοι καθορίζουν τον αξιοκρατικό τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων διοίκησης τους και του προσωπικού τους.

  Επισημαίνουμε ότι η συνεισφορά των εν λόγω Κέντρων στην εθνική οικονομία είναι διαχρονικά πολλαπλάσια της κρατικής χρηματοδότησής τους, ακόμα και αν δεν συνυπολογιστούν τα οφέλη – άμεσα ή έμμεσα – που προκύπτουν από την παραγόμενη γνώση και καινοτομία. Επιπλέον, τα περισσότερα ΕΚ τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ΝΠΙΔ, χρηματοδοτούνται κατά τα τελευταία έτη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της χώρας, σε ποσοστό μικρότερο από το 50% των συνολικών ετήσιων εσόδων τους. Για ορισμένα μάλιστα εξ αυτών, το ποσοστό επιχορήγησης του ΤΠ τους είναι μόλις 7%. Επιπλέον, Ερευνητικά Κέντρα όπως το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ τα οποία λειτουργούν εκτός του Αθηναϊκού κέντρου, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες στη χειμαζόμενη αυτή την περίοδο περιφερειακή ανάπτυξη. Τέλος, τονίζεται ότι τα Ε.Κ. επενδύουν μέρος των εσόδων τους από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, καθώς και από παροχή υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία, στη δημιουργία σημαντικού αριθμού πρόσθετων θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες. Συμβάλλουν έτσι άμεσα στην αναχαίτιση της φυγής προς το εξωτερικό του πλέον δυναμικού επιστημονικού προσωπικού που αποτελεί και το μέλλον της χώρας.

  Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, κάνω έκκληση για άμεση παρέμβασή σας ώστε να εξαιρεθούν τα Ερευνητικά Κέντρα Ν.Π.Ι.Δ. από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005 και να μη θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις ΔΕΚΟ. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

  Με εξαιρετική τιμή,

  Καθηγ.Κώστας Φωτάκης
  Συντονιστής Συνόδου Προέδρων Ε.Κ.
  Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
  Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
  Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλ. 2810 391540
  Fax. 2810 391542
  fotakis@iesl.forth.gr

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 03:26 | EKETA, Γραφείο Προέδρου ΔΣ

  Η ένταξη σε μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων της τελευταίας τριετίας, των Ερευνητικών Κέντρων (Ν.Π.Ι.Δ.) που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1514/1985 και ιδιαίτερα αυτών που η Τακτική τους Επιχορήγηση από δημόσιους πόσους είναι μικρότερη του 50% των ετήσιων εσόδων τους, έχει προκαλέσει πληθώρα κρισίμων για την λειτουργία τους προβλημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

  (i) αδυναμία προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογων ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
  (ii) μειωμένη απορροφητικότητα ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων,
  (iii) κίνδυνο μείωσης της παραγωγικότητας με άμεσο αποτέλεσμα την πιθανή μείωση της συνολικά διεκδικούμενης εξωτερικής χρηματοδότησης,
  (iv) αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, λόγω αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού,
  (v) αδυναμία δημιουργίας ιδιωτικών εσόδων από την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που μαζί με την προσέλκυση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης στα Ερευνητικά Ιδρύματα και τον Ιδιωτικό Τομέα

  Για την επίλυση των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων προβλημάτων τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (Ν.Π.Ι.Δ.) με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητο η παράγραφος 3 του άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» να αντικατασταθεί με την κατωτέρω παράγραφο:

  «Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν συσταθεί με Προεδρικά Διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα, εξαιρούνται της υπαγωγής τους στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010, της παραγράφου1 περ. η του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 εδ. α και της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των παραγράφων 1, 8, 12 και 22 της Υποπαραγράφου Γ.1 της Παραγράφου Γ και της παραγράφου 1β της Υποπαραγράφου Ζ.1 της Παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012».

  Για το ΕΚΕΤΑ

  Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος
  Πρόεδρος ΔΣ