Άρθρο 06: Οικονομική Διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται με προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς.

2. Η διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αρχίζει από την ημερομηνία συγχώνευσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών.

4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου της οικονομικής χρήσης ημερολογιακού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των νόμιμων διατάξεων και των διατάξεων του Οργανισμού. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

5. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούσε ο απορροφών οργανισμός.

6. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε υποχρέωση, που αναλαμβάνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΘΩΣ δεν προβλέπεται λογοδοσία στους φορείς που αναθέτουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Η απουσία λογοδοσίας σε θεσμικά όργανα χώρας-μέλους της ΕΕ αντιβαίνει στο κοινοτικό κεκτημένο. (εντελώς αντιευρωπαϊκή διάταξη).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:11 | Δήμητρα Καγγελάρη

  Δεν προβλέπεται λογοδοσία στους φορείς που αναθέτουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:39 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 06: Οικονομική Διαχείριση
  Στο αρ 06 3) Προβλέπεται ότι ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κλπ. Θα πρέπει αν υπάρχει σαφής πρόβλεψη του έλεγχου και της έγκρισης ή μη οικονομικού απολογισμού από τις δημόσιες υπηρεσίες, για το μέρος και το ύψος και τον σκοπό που εκείνες θα το έχουν χρηματοδοτήσει και επιχορηγήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις, για τις ΓΓΝΓ, ΓΓΔΒΜ και του ΥΠΘΠΑ.
  Γενικά κάνουμε τις έξης παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του συνόλου του προς διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου:
  Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ανατρέπει τα ισχύοντα περί δημοσίου συμφέροντος Συνταγματικά κατοχυρωμένα ως υποχρεώσεις τους κράτους προς τους πολίτες, αφού αποσπά αντικείμενα τόσο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και των 2 Γραμματειών. Συνεπώς τίθενται σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υπερκέραση των δημοσίων υπηρεσιών , καθ όσον το δημόσιο αγαθό και το πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής για τους νέους, όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται ότι η εκπαίδευση η παιδεία και η προστασία της νεότητας δίδοντα σε ιδιωτικό φορέα , σε νπιδ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως ενδεικτικά:
  1) Η διαχείριση δημοσίου χρήματος απ’ ευθείας από ένα ΝΠΙΔ.
  2) Οι διαδικασίες ελέγχου της χρηματοδότησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων.
  3) Η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και η εκχώρηση λειτουργιών του στον Ιδιωτικό.
  4) Η αδιαφάνεια και η απουσία του κοινωνικού ελέγχου, και
  5) Η σταδιακή κατάργηση δια της συρρικνώσεως de facto και de jure των 2 Γενικών Γραμματειών, της ΓΓΝΓ & της ΓΓΔΒΜ.
  Νίκος Δασκαλάκης