Άρθρο 26: Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του ΕΟΠΠΕΠ

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που δίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγμάτων.

  • 22 Νοεμβρίου 2012, 12:01 | do

    Για τον κανονισμό προμηθειών αναφέρετε το περιεχόμενό του, όχι όμως και για τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Τι θα περιλαμβάνει αυτός;
    Επειδή έχετε πολλούς κανονισμούς ( και αυτό σημαίνει καταρτίσεις, αποφάσεις ΔΣ, εισηγήσεις σε υπουργεία, Π.Δ., ΚΥΑ κτλ χρονοτριβή ….) μήπως τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης να τον εντάξετε ως κεφάλαιο στον Κανονισμό Λειτουργίας;;;;