Άρθρο 43: Θέματα καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β

1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), τροποποιούνται ως ακολούθως: «12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες. 13. Ταμειακά υπόλοιπα του Ο.Ε.Δ.Β. έχουν μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδα του Δημοσίου. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. οι οποίες υφίσταντο κατά την κατάργησή του εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
2. Η παρ. 16 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) καταργείται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος οργανισμού.