Άρθρο 38: Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
β) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων − κορασίδων ( εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,
γ) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής,
δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες,
ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας,
στ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών,
ζ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες,
η) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.»
2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και τριάντα (30) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών – γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και εγγράφεται σε αυτά, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ΦΕΚ A 188, όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:
1) Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
2) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων – κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων − κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στη αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση δώδεκα (12) τουλάχιστον αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του-της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-τρια – αθλητή-τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει , όταν αφορά μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ήταν μόνιμος-η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ο ασκών την επιμέλειά του-της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και σε ποσοστό 2% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.».
3. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.».
4.H παράγραφος 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α35, αντικαθίσταται ως εξής : «13.Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.».
5. H παράγραφος 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α 210,τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, αντικαθίσταται ως εξής: «21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.».
6.Μετά το τέλος του άρθρου 34 ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 ,ΦΕΚ Α 210, παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής: «23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ ή σε Ν.Π.Ι.Δ του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους ΟΤΑ όλων των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η άδεια χορηγείται από το φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ,η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) με βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α).
7. α. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 130/2000, ΦΕΚ Α 113, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 3262/2004, ΦΕΚ Α 173 τροποποιείται ως εξής: «α. Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα , κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) εκάστης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης , για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013.
8. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά τα θέματα του άρθρου αυτού.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:35 | Λευτέρης καράμαλης

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΞΑΝΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ.ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.
  ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΕΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΜΕΧΙ 6Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΟΠΑΙΚΟ ΚΑΙ 8Η ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:27 | Κατερινα

  Σας παρακαλούμε κυριε Υπουργέ Παιδείας
  Σας παρακαλούμε κύριε Υφυπουργέ αθλητισμού
  δώστε την χαρά της εισαγωγης των αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου 2012 στο ΤΕΦΑΑ χωρίς εξετάσεις στα ομαδικά αθλήματα λοπως ίσχυε και το 2008.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:19 | Βαγγελης

  Οποιος εχει βγει στην 8αδα σε Ολυμπιακους και παραολιακους θα πρεπει να μπαινει σε οποια σχολη θελει ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ , και στην τελικα εαν δεν μπορει δεν θα την βγαλει ΠΟΤΕ …
  Οποτε δεν ενοχλει ΚΑΝΕΝΑΝ , εαν δεν μπορει θα κοβετε μια ζωη

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:06 | Βαγγελης

  Ο Νομος ποτε θα ψηφιστει και απο ποτε θα εχει ισχυει ?

  πχ ενας αθλητης που εχει κανει διακρισει το 2012 θα μπορεσει να μπει στα ΤΕΦΑΑ οταν θα ψηφιστει ο νομος ?

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:03 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ

  ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ 2012.ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ 4ΔΑ.32 ΧΩΡΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Η 4Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΡΙΜΑ!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 10:50 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΕΩΣ ΤΟ 2008 ΗΤΑΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!ΑΣ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 10:38 | Λαμπρος

  Με μια γρήγορη ματιά που έριξα στο νόμο δεν είδα κάπου να αναφέρει ότι ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ και θα συμπεριλάβει και τους αθλητές που αδικήθηκαν με τις προηγούμενες ανέφικτες προυποθέσεις. Καλό θα ήταν να το λάβετε κι αυτό υπόψιν σας! Ευχαριστώ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 10:27 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

  Τους αθλητές-αθλήτριες που αγωνίζονται με πάθος ψυχής στους Ολυμπιακούς αγώνες κανένας δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει,να τους μειώσει, και να τους ταπεινώσει σε αυτή τους την προσπάθεια επειδή δεν πήραν μετάλλιο ή δεν μπήκαν στην 8αδα.
  Ο νόμος που ισχυε για τα ομαδικά αθλήματα οι συμμετέχοντες εως τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008 ήταν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.
  Σας παρακαλούμε να ισχύσει και για τους συμμετέχοντες των Ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου 2012.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 09:55 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 1ης ΩΣ 8ης ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ.
  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
  γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΥΤΗ ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΙ «ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ» ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΑΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 09:24 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο χώρος δεν επαρκεί για μια αναλυτική παράθεση των επιχειρημάτων ΚΑΤΑ της επαναφοράς ρυθμίσεων εισαγωγής αθλητών στα ΑΕΙ γενικά και στα ΤΕΦΑΑ ειδικότερα. Ως πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε πολλές περιπτώσεις αθλητών που εισήχθηκαν στο ΤΕΦΑΑ, η υστέρηση είναι τρομακτική. Σχεδόν αδυνατούν να «γράψουν το όνομά τους». Σας παραθέτω, ενδεικτικά, απαντήσεις φοιτητή εισαχθέντος ως αθλητή στο Τμήμα:
  (Απάντηση στο 1ο θέμα σε ένα μάθημα, διατηρώντας την ορθογραφία):»κύριε καθηγητά δεν ξέρω αυτά που μου λέτε να τα λήσω αλλά είμαι αθλητής κανω προταθλητηζμό και δεν εχω χρονο να διαβαζω αν μπορητε και δεν σας ειναι κοπος να με περασετε αν οχι δεν πηραζει ευχαριστω πολλυ»
  (απάντηση στο δευτερο θεμα): οπος ελεγα και πανω δεν ξερω κανω αθλητιζμο και αν ειναι ευκολο να με βοηθησετε να περασω ο θεος μαζι σας και ευχαριστω πολλυ»
  (απάντηση του ιδιου σε επομενη εξεταστική στο ίδιο μάθημα: «δεν εχω στηλο» (!!!)
  Κατά το «ένδοξο» παρελθόν το Τμήμα καταδυναστευόταν στην κυριολεξία από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις και ως εκ τούτου βρισκόταν σε απόγνωση.Τα τελευταία χρόνια, με την άρση των ακραίων ρυθμίσεων που ίσχυαν, η κατάσταση κάπως βελτιώθηκε. Είμαι κατηγορηματικός στο ότι με τις ρυθμίσεις αυτού του τύπου (θεωρητικά είναι ρυθμίσεις που παρέχουν κίνητρα για διακρίσεις στον αθλητισμό), στην πραγματικότητα,όμως,συμβαίνει το ΑΝΤΙΘΕΤΟ και ΔΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ενδεικτικά: 1. Είναι διαπιστωμένο ότι μεγάλος αριθμός αθλητών αγωνίζεται για διακρίσεις ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ, και μόλις το πετύχει, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ, 2. Αρκετοί καταφεύγουν σε χρήση απαγορευμένων ουσιών σε νεαρή ηλικία,ακόμα και με προτροπή γονέων, 3. Στα ομαδικά αθλήματα (έχουν καταγραφεί στο παρελθόν πολλές τέτοιες περιπτώσεις), υπάρχουν περίεργες υποθέσεις μετεγγραφών σε σχολεία που διαπρέπουν στα αθλήματα (συμμετοχή σε αγώνα για 5 δευτερόλεπτα και εξασφάλιση εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ), 4. Λόγω της ηλικίας εισαγωγής και της υπερπροσπάθειας για επιδόσεις, πολλοί αθλητές πάσχουν από το σύνδρομο της υπερπροπόνησης και επειδή ¨καίγονται» (burnout),εγκαταλείπουν, 5. Στο σχολείο αδιαφορούν εντελώς για τα μαθήματα, από πολύ νωρίς, αφού έχουν αξασφαλισμένη την εισαγωγή σε ΑΕΙ, κ.ά.

  Ως Τμήμα έχουμε την άποψη ότι ακόμα και το ισχύον σύστημα κανονικής εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ με εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση με βάση τις επιδόσεις σε 4 αθλήματα, είναι προβληματικό, καθώς φέτος εισήχθηκαν άτομα με μέσο όρο 2 στις γραπτές εξετάσεις (αφού αρίστευσαν στις αθλητικές επιδόσεις). Πρέπει να τεθεί ως μέγιστο όριο το 30% των μορίων από τις αθλητικές επιδόσεις.

  Από σχετικά στοιχεία που υπάρχουν, ως χώρα, επί σειρά ετών, δαπανούσαμε το (κορυφαίο στη Ευρώπη) 1,66% του ΑΕΠ στον αθλητισμό, ενώ το ποσοστό των πάσης φύσεως ενεργά μετεχόντων σε αυτόν (πρωταθλητών, αθλητών, ασκουμένων, κλπ) ανερχόταν στο τραγικό 8%. Σε χώρες του προηγμένου ευρωπαϊκού βορά το αντίστοιχο ΑΕΠ που εξακολουθεί να δαπανάται είναι 0,66% για να εξυπηρετηθεί το 80% του πληθυσμού που ενεργά μετέχει. Ταυτόχρονα, κατά το παρελθόν η χώρα μας κατελάμβανε την τρίτη θέση στον κόσμο σε ύψος (χρηματικών μόνο) προνομίων προς τους αθλητές με διακρίσεις (τα όποια άλλα προνόμια, ήταν πρόσθετα). Τα αποτελέσματα τα είδαμε, μόλις πέρασε η κρίση μεγαλείου που βιώναμε επί σειρά ετών…

  Δυστυχώς, αλλά με τέτοιες επιλογές, στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, που εκπαιδεύει τους αυριανούς καθηγητές Φυσικές Αγωγής και προπονητές, να μην υπάρχει ούτε μια μπασκέτα για την κατάρτιση των φοιτητών/τριών του (Μόλις πρόσφατα απέκτησε κλειστό γυμναστήριο, δωρεά ιδιώτη ευπατρίδη προς το Τμήμα). Έτσι θα αναπτυχθεί ο αθλητισμός στη δύσμοιρη αυτή χώρα;

  Η παλινδρόμηση σε πρακτικές του παρελθόντος θα είναι καταστροφική. Διαβουλευτείτε με τα ΤΕΦΑΑ. Υπάρχει η τεχνογνωσία που θα συμβάλλει πραγματικά στην υγειή ανάπτυξη του Αθλητισμού. Αυτό γίνεται σε όλες τις προηγμένες αθλητικά χώρες. Οι κωμικές καταστάσεις του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Είναι καιρός.

  Με εκτίμηση

  Γεώργιος Δογάνης
  καθηγητής, πρόεδρος ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
  email: doganis@phed.auth.gr

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 00:03 | ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Καλησπέρα σας…ονομάζομαι Κουμουσίδης Θεόδωρος.Ζω στην Θεσσαλονίκη και είμαι μαθητής της Γ’ Λυκείου.Όπως όλοι οι ’95 γεννηθείς,δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις.Ασχολούμαι από 4 χρονών με το Ταεκβοντό και απο το 2008 έως φέτος (2012) εκτός από το 2010,είμαι πρωταθλητής Ελλάδος (1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα) σε κατηγορίες εφήβων και παίδων.Έχω επίσης καταφέρει τις ίδιες χρονιές να βγώ πρώτος στα Πανελλήνια Κύπελλα των αντίστοιχων κατηγοριών.Έχω ακόμη φέρει,σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή πρωταθλήματα στο εξωτερικό π.χ.1η θέση σε διεθνές πρωτάθλημα Γερμανίας το 2008.Έπειτα το 2009 έφερα την 2η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ και το 2012 υπήρξα στην 16άδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων.Θα ήθελα να αναφέρω πως το 2006 έχασα δυστυχώς τον πατέρα μου και φέτος Σεπτέμβρη του 2012 την μητέρα μου.Κατάφερα όμως να διακριθώ μετά από 5 μήνες και βγήκα 1ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων..εξασφαλίζοντας έτσι την θέση μου στην εθνική ομάδα και την συμμετοχή στο Παγκοσμιο.Πλέον ζω με τον 23χρονο αδερφό μου.Όσον αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις υπάγομαι σε κάποια ειδική κατηγορία!Αυτό που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι…έχει ψηφιστεί τελικά το παραπάνω νομοσχέδιο?επίσης…όπως ανέφερα κατέχω από το 2009 2η θέση σε ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ.Θα ήθελα να μου πέιτε αν τελικά δικαιούμαι να εισαχθώ σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ (όχι ΤΕΦΑΑ) δίχως ποσοτικό περιορισμό(άνευ)?ειδάλλως…δικαιούμαι κάποιο ποσοστό?θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν με ενημερώνατε.Παρακάτω το eimail μου : teo_taekwondo_neapoli@hotmail.com Τους ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 23:52 | Βασίλης Καρασαββίδης

  Ως μαθητής-αθλητής της πετοσφαίρισης,θα ήθελα εκμεταλευόμενος την ευκαιριά που μου παρέχεται μέσω του διαδικτυακού σχολιασμού της δημοσίευσης,να εκφράσω την άποψη μου για το ζήτημα της πριμοδότησης των αθλητών που έχουν λάβει διακρίσεις ,συμμεριζόμενος την αγωνία και των υπολοίπων σχολιαστών για αυτό.Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω την εύλογη απορία πολλών απ΄όσους διάβασαν το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου,πως είναι δυνατόν να πριμοδοτείται η νίκη σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ σχολικούς αγώνες με 10% των συνολικών μορίων,αλλά ταυτόχρονα,να μην παρέχεται καμία επιβράβευση για την νίκη στους ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ σχολικούς αγώνες!Πέραν τούτου,όμως,αναρωτιέμαι!!!!!! ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ, γιατί όλοι αυτοί με τους παχυλούς μισθούς και τα υψηλά αξιώματα αντί να διασπαθίζουν το χρόνο τους,εμφανιζόμενοι σε δεύτερης κατηγορίας τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συζητούν ποιες είναι,άραγε,οι αιτίες της παρακμής του ελληνικού αθλητισμού και γιατί οι Έλληνες αθλητές δεν σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία,να επισκεφθούν ένα γήπεδο στίβου,ποδοσφαίρου η ένα κολυμβητήριο,να μιλήσουν με αθλητές-μαθητές,όπως εγώ,μήπως καταλάβουν σε τι αντίξοες συνθήκες αγωνιζόμαστε.Άλλωστε η ελληνική πολιτεία δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στους έλληνες αθλητές οι οποίοι παλεύουν καθημερινά προσπαθώντας να ισορροπήσουν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις με τις μαθητικές.ΚΑΙ ΠΙΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ??????.Κάποια στιγμή όταν φτάσουμε στην τρίτη λυκείου να αφήσουμε το άθλημα για το οποίο αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια έτσι ώστε να αφοσοιωούμε στον νέο μας στόχο που είναι να εισαχθούμε σε μια σχολή,αφήνοντας ουσιαστικά να πάνε στράφι οι κόποι όλων αυτών των χρόνων.Πώς απαιτείται λοιπόν εσείς κύριοι του υπουργείου, επιτυχίες με τις εθνικές ομάδες όταν αγωνιζόμαστε χώρες οι οποίες προσφέρουν στους αθλητές τους τα πάντα,κρατώντας τους αφοσιωμένους αποκλειστικά και μόνο στο αθλημά τους,ενώ στη δική μας περίπτωση η εκπροσώπιση της χώρας μας αποτελεί απλά τυπική διαδικασία.

  Μαθητής-Διεθνής Αθλητής της Πετοσφαίρισης

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 23:16 | Ολυμπία Ζαραμπούκα

  Διαβάζοντας το σχετικό νόμο για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και σκεπτόμενη μόνο με την κοινή λογική και χωρίς να έχω κάποιο όφελος, είδα με έκπληξη ότι δεν έχει συμπεριληφθεί παράγραφος για την επιβράβευση μαθητών – αθλητών σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες. Ακατανόητο αν αυτό έχει γίνει ηθελημένα!
  Εκφράζω την αισιοδοξία ότι εκ παραδρομής έγινε κάτι τέτοιο και ότι στη συνέχεια θα συμπεριληφθεί σχετική παράγραφος. Οι λόγοι που πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αναρίθμητοι και πολύ σωστά έχουν αναφερθεί από όλους τους προηγούμενους!

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 21:54 | Μιχελογκωνας Κυριακος

  Μεσα στο ολο κλιμα της οικονομικης κρισης, οι γονεις ελπιζουν σε ενα καλυτερο αυριο για τα παιδια τους. Οι κοποι αυτων και των αθλητων -τριων πρεπει να γινονται σεβαστοι απο την πολιτεια. Ως εκ τουτου θα πρεπει να λαβει σοβαρα υποψη της, την καταργηση του νομου για τα προνομια που δινονταν στους αθλητες -τριες ως ανταμοιβη αυτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  Επιτελους ας δειξει το καλυτερο που μπορει για αυτα τα παιδια τα οποια μοχθησαν και μοχθουν για μια Ελλαδα αξιοσεβαστη.
  ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 21:40 | χρυσοπουλου αντωνια

  οι αθλητες και αθλητριες που αγωνιζονται αφιερωνουν πνευμα, ψυχη και χρονο ωστε να φερνουν την Ελλαδα ψηλα σε διακρισεις. Η μονη τους ανταμοιβη απο την Πολιτεια ειναι η ελλειψη επιβραβευσης με οποιοδηποτε τροπο αυτων των παιδιων. Ας το ξανασκεσκεφτουν, ΣΟΒΑΡΑ, οι αρμοδιοι ωστε να επαναφερουν τα προνόμια για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  Πραγματικα τους αξιζει.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 20:35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ

  ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 2011 ΚΑΙ 2012, ΜΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1η ΚΑΙ 3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΑΕΚWONDO ITF. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ………Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΟΝΟ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΗΠΕΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΡΔΙΟΤΙΚΟΣ!!! ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΑΡΩΓΟΙ ΜΑΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ «ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κ.λ.π). ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ 18 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ή ΟΧΙ. Η ΑΞΙΑ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΥΜΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ. ΖΗΤΑΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛ. ΑΠΟ 2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ!!!!!!!!!

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 20:23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ. ΤΟ 2011 3η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 2012 1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ TAEKWONDO ITF. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΟΡΙΑ. ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΟΠΙΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΡΗΡΗ ΖΩΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ (1 ΚΑΙ 4 ΘΕΣΗ) ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)