Άρθρο 13: Νομική μορφή-Έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

1. Με την υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 (ΦΕΚ Β’2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’86) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)» που συστήθηκε με το άρθρο 22 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α’38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το άρθρο 16 του ν.2224/1994 (ΦεΚ Α’ 112), συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11 ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) και καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα. Με την αυτή ΚΥΑ το ν.π.ι.δ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάστηκε σε «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:09 | Αγγελική M.

  Δεν διευκρινίζεται ποια είναι η νομική φύση του ΕΟΠΠΕΠ, αν είναι, δηλαδή, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:51 | MAGDALINI

  1. Δεν διευκρινίζεται ποια είναι η νομική φύση του ΕΟΠΠΕΠ, αν είναι δηλαδη νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 22:11 | Φυλλιώ Νικολούδη

  Είναι πολύ σημαντικό βήμα η κατοχύρωση ωραρίου των νηπιαγωγών.Καλό θα είναι να διευκρινιστεί, εάν θα αυξηθεί το ωράριο των δασκάλων, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς πόσες ώρες είναι το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών. Ως προς την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, θέτω ένα ερώτημα: Ένα νηπιαγωγείο με δύο τμήματα που το καθένα έχει από 22 παιδιά, θα είναι μονοθέσιο(αφού αναλογεί 25 παιδιά ανά νηπιαγωγό) ή διθέσιο; Επίσης είναι θετικό, ότι συμπεριλήφθηκε η αύξηση της οργανικότητας, αφού υπάρχουν υπάρχουν και νηπιαγωγεία άνω των δύο τμημάτων.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 21:54 | ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ως εργαζόμενος στον ΕΟΠΠΕΠ καταθέτω ένα γενικότερο σχόλιο επί των άρθρων 13 έως 29 που αφορούν στον Οργανισμό. Δεν είμαι νομικός, όμως στα 16 αυτά άρθρα που αφορούν στον ΕΟΠΠΕΠ και διαβάζοντας το κείμενό τους διαπίστωσα ότι υπάρχουν συνολικά 20 αναφορές (!!!!) οι οποίες αφορούν είτε σε αυτοτελή απόφαση του Υπουργού Παιδείας είτε σε ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας με κάποιον άλλον Υπουργό (οικονομίας ή Εσωτερικών) είτε σε Προεδρικό διάταγμα, βλέπε για παράδειγμα το άρθρο 16 σημείο 7, το άρθρο 19 σημείο 1 κ.ο.κ.. Για την εφαρμογή δηλαδή επιμέρους διατάξεων του υπό δημόσια διαβούλευση νόμου στα άρθρα 13 έως 29, απαιτούνται πρόσθετες 20 νομοθετικές πράξεις από τις οποίες οι 17 είναι Υπουργικές αποφάσεις και οι 3 προεδρικά διατάγματα.Αναρωτιέμαι αν αυτό διευκολύνει ή δυσχερένει το έργο του ΕΟΠΠΕΠ; Αν αυτό δεν είναι πρόσθετη γραφειοκρατία τότε τί είναι; Ποιός θα συντάξει το κείμενο αυτών των νομοθετικών πράξεων (Υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα); Γιατί αυτός ο γραφειοκρατικός σφιχταγκαλιασμός από το Υπουργείο; Μήπως θα ήταν απλούστερο οι όποιες απαιτούμενες πράξεις να είναι αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ οι οποίες εύκολα μπορεί να ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους και οι οποίες για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου αναρτώνται ούτως ή άλλως στο διαδίκτυο (ιστότοπος ΕΟΠΠΕΠ και Διαύγεια). Μόνο στις απολύτως απαραίτητες διατάξεις (π.χ. ορισμός προέδρου κ.λπ.) να παιτούνται αποφάσεις Υπουργού. Mε αυτό τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής του νόμου και θα επιταχυνθούν πάρα πολύ οι επιμέρουςυ διαδικασίες από τον οργανισμό.