Άρθρο 36 – Συνεργασία Ερευνητικών Φορέων και Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων

1. Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιποί Φορείς μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τις οποίες Ερευνητικό Προσωπικό τους, που απασχολείται δυνάμει συμβάσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, διατίθεται σε άλλους Ερευνητικούς Φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ. Η σύμβαση συνάπτεται μετά από αίτηση Ερευνητή ή Ερευνητικού Φορέα και Απόφαση των οικείων οργάνων Διοίκησής τους με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική Απόφαση και τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν προέρχεται από τον Ερευνητή απαιτείται η συναίνεσή του.
2. Η ισχύς της σύμβασης επιτρέπεται να διαρκεί έως τρία (3) συνεχόμενα έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο Ερευνητής αμείβεται από τους πόρους του φορέα στον οποίο μεταφέρεται. Μετά από το πέρας της περιόδου αυτής, ο Ερευνητής επανέρχεται στην προηγούμενή του θέση. Η ερευνητική προϋπηρεσία του στην επιχείρηση αναγνωρίζεται για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
3. Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα μπορεί να συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα για ορισμένο χρόνο προκειμένου να διεξάγουν βασική ή εφαρμοσμένη Έρευνα ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο μετά από Απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή κατόπιν αποδοχής αντίστοιχης προτάσεως επιχείρησης και την σύναψη σχετικής συμφωνίας ορισμένου χρόνου μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου και του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Το Ερευνητικό Κέντρο εφ’ όσον δεν παρέχεται ήδη ασφάλιση ή μισθοδοσία από φορέα απασχόλησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, φέρει το μισθολογικό και ασφαλιστικό βάρος του επιστήμονα για την περίοδο της συνεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στο Άρθρο ….1 παρ. 1 του ν. 3894/2010 μετά από την περίπτωση Ε προστίθεται εδάφιο [ζ] που έχει, ως εξής:
«….ζ. το συνολικό κόστος της επένδυσης σε έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας αυτοτελώς ή για επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο [1] του παρόντος είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ»

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:53 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  ΕΛΕ προσφέρουν υπηρεσίες σε υψηλό ερευνητικό και τεχνολογικό επίπεδο και είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους σε άλλα Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής ή σε επιχειρήσεις με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 36 για τους ερευνητές.
  • Προτείνομε οι παρ. 1,2 να περιλαμβάνουν και τους ΕΛΕ

 • 17 Δεκεμβρίου 2013, 13:24 | Δημήτρης

  Πέραν της μετακινήσεως ερευνητών και την απασχόλησή τους από επιχειρήσεις κ.α υπάρχει ένα μείζον θέμα που δεν το έχει ακουμπήσει κανείς εδώ και δεκαετίες – δηλαδή ποτέ.
  Οι διαδικασίες συνεργασίας ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων είναι τόσο γραφειοκρατικές και στενές που ουσιαστικά περιορίζονται στην συμμετοχή σε έργα. Εάν π.χ μια επιχείρηση μπορεί και θέλει να παρέχει υπηρεσίες προς το ερευνητικό κέντρο, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Ακόμα και αν οι υπηρεσίες αυτές είναι για το όφελος του ερευνητικού κέντρου και το ερευνητικό κέντρο αυτό επιθυμεί να τις έχει.
  Εάν μια εταιρία έχει προσφέρει υπηρεσίες προς ένα ερευνητικό έργο, σε κάποιες περιπτώσεις, και πάλι αυτή η εταιρία δεν μπορεί να πληρωθεί από το ερευνητικό κέντρο αλλά πρέπει να σκαρφιστούν οι εμπλεκόμενοι πολύπλοκους τρόπους ώστε τελικά να πληρωθεί η εταιρία.
  Υπάρχει αδυναμία προσφοράς προιόντων, δηλαδή τελειοποιημένων ή σε τελικό στάδιο έργων και υπηρεσιών που μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά, και μάλιστα σε αγορές του εξωτερικού.
  Τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας σήμερα αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά, για πάρα πολλούς λόγους. Που αυτό λήφθηκε υπ’όψιν με συγκεκριμένους τρόπους και δράσεις στο παρόν νομοσχέδιο?