Άρθρο 28 –Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια

1. Σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας, μετά από επιστημονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού έργου, πρόταση των οικείων Ερευνητικών Φορέων και γνώμη του ΕΣΕΤΚ, ο ΓΓΕΤΚ μπορεί να απονέμει ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση ή υποτροφίες σε Ερευνητές ή μέλη ΔΕΠ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία Ερευνητή ή προβαίνουν σε δημοσιεύσεις ή διακρίνονται γενικότερα για την ερευνητική τους δραστηριότητα με τρόπο που αντιστοιχεί στα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 29 του παρόντος, ή να καλύπτει δαπάνες συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων σε διεθνή συνέδρια, καθορίζοντας το είδος του βραβείου, το ύψος της ενδεχόμενης χρηματικής αμοιβής και των ύψος των δαπανών. Η χρηματική αυτή αμοιβή δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου λήψης αποδοχών κατά τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση του Διευθυντή Ινστιτούτου μπορεί σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης Ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του Ερευνητικού Κέντρου ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση, υποτροφίες και να προβαίνει σε επιπρόσθετες παροχές, που δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου λήψης αποδοχών, σε Ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται με τον παρόντα νόμο ή κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με επιπρόσθετους δείκτες αξιολόγησης.
3. Σε Ερευνητές όλων των βαθμίδων Α` Β` και Γ` μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και εγκρίνεται, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, μπορεί να χορηγείται ή τροποποιείται ερευνητική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο Ερευνητικού Φορέα της αλλοδαπής. Αν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή μισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυμα του εξωτερικού το ποσό αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Ομοίως, μπορεί να χορηγείται σε αυτούς τους Ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν βιομηχανικά και εμπορικά τις εφευρέσεις τους, εφ` όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, άδεια έως και δύο έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από την παρέλευση της διετίας ο Ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το Ερευνητικό Κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση.
4. Ο Ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών τους, υποχρεούται ανά εξάμηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί. Από την αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγμένων εξαρτάται η συνέχιση η μη της χορηγηθείσας άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από το ΕΓΣΙ του οικείου Ινστιτούτου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.
5. Μέσα σε έξι (6) μήνες από το πέρας της άδειας ο Ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου επιστημονικό απολογισμό και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του άδειας ή της προόδου αξιοποίησης των εφευρέσεών του.
6. Η ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών του δεν μπορεί να χορηγείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των Ερευνητών του Ινστιτούτου.
7. Στον Ερευνητή, στον οποίο έχει χορηγηθεί Ερευνητική Άδεια μπορούν να καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές, το είδος και το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της άδειας. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
8. Με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε εκθέσεις και συνέδρια. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, απασχολούμενων σε Επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 18:44 | Dimitris Niarchos

  Καθιέρωση υποτροφιών 5-ετούς διαρκείας με αντίστοιχη χρηματοδότηση, έτσι ώστε , νέοι με πολύ καλά προσόντα να μπορούν να εντάσσονται σε μια ομάδα και να αποδίδουν πολλαπλάσια της δαπάνης που θα χρειαστεί. Παράδειγμα οι νέες υποτροφίες που χορηγούνται από European Science Foundation, ΕRC, αλλά και αντίστοιχες πετυχημένες προσπάθειες στην Ισπανία, Γερμανία.

  Καθιέρωση Post –Docs με Εθνική Χρηματοδότηση για 2-3 χρόνια στο εξωτερικό για εξειδίκευση εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες καποιοι θα επιστρέψουν για να συνεχίσουν να προσφέρουν στον τόπο τους.

 • – Παρ. 1: Ως παραπάνω περί ΔΕΠ και ΕΠ, περί Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
  – Παρ. 1: Προτείνεται στα βραβεία να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης του «Επίτιμου Ερευνητή» για διακεκριμένους ερευνητές της ημεδαπής ή αλλοδαπής κατ’ αντιστοιχία με τον «Επίτιμο Διδάκτορα» ή «Επίτιμο Καθηγητή» των ΑΕΙ. Ομοίως, του «Ομότιμου Ερευνητή» που φαίνεται να καταργήθηκε.
  – Παρ. 3: «έργο Ερευνητικού Φορέα της αλλοδαπής». Προτείνεται να αναδιατυπωθεί σε «έργο ή πρόγραμμα Ερευνητικού Φορέα της αλλοδαπής».
  – Παρ. 6: Προτείνεται η αλλαγή σε «20%», αλλιώς αποκλείεται η χορήγηση άδειας σε ερευνητές Ινστιτούτων με λιγότερους από 10 ερευνητές.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά».

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:05 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Να συμπεριληφθεί και η «εκπαιδευτική άδεια» στο πλαίσιο της εδραίωσης πιο στενής συνεργασίας ΕΚ και ΑΕΙ.

  4. Να τροποποιηθεί ως εξής: Ο Ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών του, υποχρεούται ανά εξάμηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από το ΕΓΣΙ του οικείου Ινστιτούτου.

  5. Προτείνουμε τη διαγραφή της παραγράφου αυτής κρίνοντας ότι δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα η παραπομπή ενός τέτοιου θέματος στο ΔΣ του ΕΚ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:02 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Παρ.1 και 2: Ο ΣΕΕ θεωρεί θετική την ύπαρξη βραβείων- υποτροφιών απο την ΓΓΕΤΚ και τα ΕΚ (πράγμα που δεν προβλεπόταν από τους προηγούμενους νόμους) με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα εφαρμοστεί.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 28 –Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου συνεργασίας με τα ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για «εκπαιδευτική άδεια».

   Οι απευθείας τιμητικές χρηματικές αμοιβές/επιχορηγήσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ώστε να πραγματοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα εποπτεύονται από το ΕΣΕΤΚ. Τα βραβεία να υπόκεινται σε ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης και κρίσης από επιτροπές, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν εξωτερικούς κριτές.

   Το θέμα των αποδοχών των Ερευνητών κατά τη διάρκεια της ερευνητικής τους άδειας, στην παρ. 3, πρέπει να αποσαφηνιστεί. Να ισχύσουν οι σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4009/2011 για τους καθηγητές ΑΕΙ (100% των αποδοχών + 80% αν δεν λαμβάνει αποδοχές από το Ίδρυμα του εξωτερικού).

   Η παρ. 6 να απαλειφθεί, καθώς δεν συμβαδίζει με τα διεθνώς κείμενα. Το ΔΣ του Κέντρου αποφασίζει για το θέμα αυτό, με βάση τη βέλτιστη λειτουργία του Κέντρου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:18 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 28 – Βραβεία – Υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας (σαββατική άδεια) με αποδοχές, όπως ίσχυε στον προηγούμενο νόμο.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 21:04 | midakis

  Απαιτείται να ξεκαθαριστεί το καθεστώς χορήγησης των πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων.
  Και πρέπει να προβλεφθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι επιλέξιμο από τους διάφορους χρηματοδοτικούς φορείς (ΕΕ,κλπ)

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Το παρόν άρθρο δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στη ΧκΚ. Βραβεία, οικονομικές ενισχύσεις, ερευνητικές άδειες και λοιπές αναφερόμενες πρόνοιες θα πρέπει να δύναται να λαμβάνει όλο το ερευνητικό προσωπικό σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του, εφόσον συνεισφέρει στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός ερευνητικού έργου. Η πρόνοια αυτή συμμορφώνεται με το δικαίωμα της αμοιβής για ίσης αξίας εργασία (άρθ. 22 παρ. 1 εδ. β) και με εκείνο της ίσης μεταχείρισης για όλους τους όρους εργασίας (αρθ. 22 παρ. 1 εδ. β). Προς τούτο, οι παράγραφοι του παρόντος άρθρου προτείνεται να τροποποιηθούν ως ακολούθως:

  Παρ. 1: «…ο ΓΓΕΤΚ μπορεί να απονέμει ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση ή υποτροφίες σε ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ ή μέλη ΔΕΠ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία ερευνητικού προσωπικού των ΕΚ …».

  Παρ. 2: «… ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητικού προσωπικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα … ορίου λήψης αποδοχών, σε ερευνητικό προσωπικό που διακρίνεται για τις ερευνητικές του επιδόσεις και σύμφωνα …».

  Παρ. 3: «Σε μόνιμο ερευνητικό προσωπικό μετά από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται …. Ομοίως, μπορεί να χορηγείται σε αυτό το προσωπικό, που επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχανικά και εμπορικά τις εφευρέσεις του, εφ` όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, άδεια έως και δύο έτη χωρίς αποδοχές.»

  Παρ. 4: «Στο ερευνητικό προσωπικό στο οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών τους,…».

  Παρ. 5: «Μέσα σε έξι (6) μήνες από το πέρας της άδειας το ερευνητικό προσωπικό στο οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια….».

  Παρ. 7: «Στο ερευνητικό προσωπικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί Ερευνητική Άδεια μπορούν να καταβάλλονται πρόσθετες…».

  Στο πλαίσιο παροχής οικονομικών κινήτρων, χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατ’ αντιστοιχία εκείνων των συνεργαζομένων μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με σαφώς διατυπωμένους κανόνες στην κατεύθυνση επιβράβευσης των άριστων, θα πρέπει να προβλεφτούν πρόσθετες παροχές και βραβεία στο Τ&ΔΠ.

  Τέλος πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας προς το Τ&ΔΠ, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και της συνεχούς αναβάθμισης των προσόντων του προς όφελος του ΕΚ.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:39 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 28 – Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1773

  Οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου συντάχθηκαν θεωρώντας ότι μοναδικοί συμμετέχοντες στα ερευνητικά έργα είναι οι Ερευνητές, τα μέλη ΔΕΠ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή!
  Αγνοούνται προκλητικά οι υπόλοιπες κατηγορίες Επιστημονικού προσωπικού που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός ερευνητικού έργου.
  Βραβεία, οικονομικές ενισχύσεις, ερευνητικές άδειες και λοιπές αναφερόμενες πρόνοιες θα πρέπει να δύναται να λαμβάνει όλο το ερευνητικό προσωπικό (Ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε., Συνεργαζόμενοι Ερευνητές, φοιτητές) εφόσον συνεισφέρει στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός ερευνητικού έργου.
  Στο πλαίσιο παροχής οικονομικών κινήτρων, χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατ’ αντιστοιχία εκείνων των συνεργαζομένων μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με σαφώς διατυπωμένους κανόνες στην κατεύθυνση επιβράβευσης των άριστων, θα πρέπει να προβλεφτούν πρόσθετες παροχές και βραβεία στο Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό.
  Τέλος πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας προς το Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό, στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης και της συνεχούς αναβάθμισης των προσόντων του προς όφελος του ΕΚ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 12:09 | Papadopoulos

  Είναι πολύ βασικό για την προώθηση της αριστείας, την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, την προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στον Ευρωπαικό Χώρο Έρυενας να μπορούν οι ερευνητές να συνεργάζονται απρόσκοπτα με Κέντρα της αλλοδαπής. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια των ερευνητικών αδειών μικρής και μεγάλης διάρκειας. Επίσης τα διάφορα όρια (6/12 μήνες, 3/6 έτη κλπ) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευελεξία, και να παρέχεται η δυνατότητα εύλογων διαφοροποιήσεων σε περιπτώσεις αριστείας, μέσω του ΔΣ.

  Το όριο για μετακινήσεις πρέπει επίσης να επανέλθει στις 120 ημέρες.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:38 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Δικαιώμα των ΕΛΕ για ερευνητική άδεια που κατοχυρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις (Νομος 1848/1989 Αρθρο 24 παρ.2 ) που συμπληρώνουν/διευκρινίζουν παραγράφους άρθρων του Νόμου 1514/1985, δε περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο.

  Προτείνουμε αλλαγές στις παρ. 3,4,5,7 ωστε να περιλαμβάνουν και τους ΕΛΕ