Άρθρο 4. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας επιδιώκεται:
1. Η συστηματική θεώρηση και προσέγγιση των κρίσιμων θεματικών τομέων της Έρευνας (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Νανοεπιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αγροβιοδιατροφής, Οικολογία, Αγρονομία, Βιολογία και Υγεία, Ενέργεια, Αειφόρος ανάπτυξη, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας).
2. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ και ο ελεύθερος ανταγωνισμός.
3. Η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με σκοπό την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
4. Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους Ερευνητικούς Φορείς, τις Περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας.
5. Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην Έρευνα, με τη διεύρυνση των οριζόντων της Αριστείας Έρευνας σε τομείς και με όρους που αφορούν στην ανάδειξη της ισότητας των φύλων.
6. Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής ικανών Ερευνητών, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών, την εκπαίδευση και την προσφορά ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας.
7. Η συγκράτηση και προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού.
8. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
9. Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
10. Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
11. Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
12. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
13. Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (δημόσιες συμβάσεις, προ-εμπορικές συμβάσεις, Ανταγωνιστικός Διάλογος, Συμφωνίες Πλαίσιο, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας).
14. Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Στόχου, συμβολής του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα στην ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ, όπως διαμορφώθηκε με την ανανεωμένη Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2005.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:54 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Άρθρο 4: Εθνική Στρατηγική Έρευνας , Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  – Η αναφορά των κρίσιμων θεματικών τομέων της έρευνας είναι εντελώς γενικόλογη και δεν αντικατοπτρίζει τις εθνικές προτεραιότητες (π.χ. Αγρονομία, Διαστημικές Επιστήμες).

  – Δεν διευκρινίζεται πουθενά στο άρθρο η διαδικασία χάραξης και διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικήςγια την Έρευνα και την Καινοτομία.

  – Απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε αναφορά στις ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της έρευνας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

  – Η χρηματοδότηση ανταγωνιστικών και μόνο προγραμμάτων δεν στοχεύει πάντα στην αναβάθμιση της έρευνας, αν δεν συνοδεύεται και από χρηματοδότηση που στοχεύει στη ενθάρρυνση και παρακίνηση των ερευνητών.

  – Η διακρατική συνεργασία και η συγκράτηση και προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού είναι επιβεβλημένη.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  1. Οι θεματικοί τομείς της Έρευνας που αναφέρονται χρειάζονται αναμόρφωση με βάση την Ελληνική πραγματικότητα.
  2. Προτείνουμε: Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ και ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην προώθηση της διάχυσης της γνώσης, της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

  Επιπλέον: α) να συμπεριληφθεί η συντήρηση και ενίσχυση των Εθνικών ερευνητικών υποδομών καθώς και ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, και β) να προστεθεί η ενσωμάτωση και η ενίσχυση του «Τριγώνου της Γνώσης» που συγκροτούν η Έρευνα, η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Καινοτομία σύμφωνα με τους στόχους και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PE 67/13, PE 16939/13).

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:16 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Άρθρο 4: Εθνική Στρατηγική Έρευνας , Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  – Η αναφορά των κρίσιμων θεματικών τομέων της έρευνας είναι εντελώς γενικόλογη και δεν αντικατοπτρίζει τις εθνικές προτεραιότητες (π.χ. Αγρονομία, Διαστημικές Επιστήμες)
  – Δεν διευκρινίζεται πουθενά στο άρθρο η διαδικασία χάραξης και διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικήςγια την Έρευνα και την Καινοτομία.
  – Απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε αναφορά στις ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της έρευνας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  – Η χρηματοδότηση ανταγωνιστικών και μόνο προγραμμάτων δεν στοχεύει πάντα στην αναβάθμιση της έρευνας, αν δεν συνοδεύεται και από χρηματοδότηση που στοχεύει στη ενθάρρυνση και παρακίνηση των ερευνητών.
  – Η διακρατική συνεργασία και η συγκράτηση και προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού είναι επιβεβλημένη.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 4. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο μηχανισμός και οι διαδικασίες στη βάση των οποίων θα διαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

   Οι κρίσιμοι θεματικοί τομείς της Έρευνας της χώρας θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν με βάση τα Ελληνικά δεδομένα [Στο παρόν ν/σ, οι κρίσιμοι θεματικοί τομείς της Έρευνας για την Ελλάδα έχουν αντιγραφεί από site του Μinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (με ενεργά links του τελευταίου στο pdf του ν/σ – εξ ου και το Agronomie, βλ. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24893/bio-ressources-ecologie-agronomie.html, μεταφράζεται στα Ελληνικά ως Αγρονομία, αντί του σωστού Γεωπονία!)]. Προτείνεται στους κρίσιμους τομείς να προστεθούν τουλάχιστον οι Μεταφορές και η Θαλάσσια Έρευνα.

   Η αύξηση της εθνικής δαπάνης για Ε&Κ, ώστε αυτή να προσεγγίσει στο 3% του ΑΕΠ, δεν θεσμοθετείται με συγκεκριμένες ρυθμίσεις στη συνέχεια του ν/σ (βλ. και σχόλιο για τη διασφάλιση των πόρων στο άρθρο 5).

   Στην Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας θα πρέπει να αναφέρονται: (α) οι εθνικές ερευνητικές υποδομές (β) ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας.

   Η «συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων» θα μπορούσε να υλοποιείται μέσω συγκεκριμένης ρύθμισης στη συνέχεια του ν/σ.

   Προτείνεται επίσης να αναφέρεται στο σημείο αυτό και «ο σεβασμός της διαφορετικότητας» (θα μπορούσε, π.χ., να προστεθεί στην παρ. 5 «και η συμβολή στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής και εξυπηρέτησης όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία ή πολιτών με δυσχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων»).

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:01 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 4 – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  • «4. ….. και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας» – περιττός και ασαφής επιθετικός προσδιορισμός για νομοθετική πρωτοβουλία.
  • 12. «Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης» – να προστεθεί «οι οποίοι παρακολουθούνται και αξιοποιούνται για την αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των δράσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας» ή να αφαιρεθεί τελείως.
  • 14. «… Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2005» -> να γίνει είτε «…. Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2005 και αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020″, ώστε να είναι επικαιροποιημένο, είτε να μην υπάρχει καν αναφορά στη συνθήκη της Λισσαβόνας (αρκεί η αναφορά στον αριθμητικό στόχο).

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:03 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 4 – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  Με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας θα πρέπει κατά κύριο λόγο να επιδιώκεται, με θεσμοθετημένο τρόπο, η ενίσχυση της βασικής έρευνας, που είναι το απαραίτητο εφαλτήριο για την επίτευξη όλων των υπόλοιπων στόχων που αναφέρονται. Επίσης, να επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και γενικότερα τις θεωρητικές επιστήμες καθώς και η ενίσχυση των υποδομών. Η έρευνα, ως διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης, πρέπει να είναι ελεύθερη να αναπτυχθεί, προκειμένου να συμβάλει στη διεθνή κοινότητα της γνώσης, στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, στην εθνική και στην κοινωνική αυτογνωσία και βέβαια να υπηρετήσει και τους νόμους της αγοράς.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Επιπλέον της μη τήρησης των Συνταγματικών επιταγών (άρθρο 1), το παρόν σχέδιο νόμου δεν συμβάλει στην απασχόληση – με ορθές εργασιακές συνθήκες – των νέων, καθώς διαιωνίζει την ατέρμονη (παράλογη) λογική της πρόσληψης σε ένα ΕΚ μίας νέας ή ενός νέου επιστήμονα στο πλαίσιο έργου με το καθεστώς του «ελεύθερου επαγγελματία» (τα λεγόμενα «μπλοκάκια»). Προς τούτο, θα πρέπει αποτυπωθεί στους σκοπούς του η μέριμνα για τις ορθές εργασιακές συνθήκες στα ΕΚ.

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού, ο όρος της παρ. 6 περί «…επαρκούς ροής ικανών Ερευνητών» να προτείνεται να τροποποιηθεί σε «…επαρκούς ροής ικανού ερευνητικού προσωπικού».

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:18 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 4. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1797

  Η αναφορά στη παράγραφο «4. Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην Έρευνα….» είναι κενή περιεχομένου, εφόσον δεν ληφθεί πρόνοια με άμεσες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας και της μητρότητας για τους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα.
  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη άμεσης χρηματοδότησης με σκοπό τη δημιουργία και τη στελέχωση υποδομών, δομών και δραστηριοτήτων στα Ερευνητικά Κέντρα, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των απασχολουμένων στην Έρευνα. Οι αντίξοες συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα για τις μητέρες – ερευνήτριες, χωρίς ωράριο εργασίας, θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά με τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών προσχολικής ηλικίας και χώρους μελέτης και άθλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:06 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  § 1 Να προστεθούν οι Γεωπιστήμες (οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές υπάρχουν)
  Επίσης η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν είναι Επιστήμη και πρέπει να αφαιρεθεί.
  Ο όρος Αγροβιοδιατροφή υπάρχει στο Google μόνο σε site της ΓΓΕΤ (προσεχώς ΓΓΕΤΚ) και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι…..(αναφέρεται και στο Άρθρο 11, §1.2)
  §5 Να διαγραφεί «με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην Έρευνα»
  §14 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας υπογράφηκε το 2007 και τέθηκε σε ισχύ το 2009 και όχι το 2005.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:18 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 4: Εθνική Στρατηγική ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
  Με τη διατύπωση «επιδιώκεται» δεν είναι σαφές αν οι 14 αναφορές που ακολουθούν αποτελούν «εθνικούς στόχους» ή «εθνικές προτεραιότητες». Με τον τρόπο που παρατίθενται οι 14 αυτές αναφορές φαίνεται να έχουν την ίδια βαρύτητα μεταξύ τους ενώ είναι σαφές ότι η αναφορά 1 πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ.
  Συγκεκριμένα:
  Ως προς το 1: Η διατύπωση «Η συστηματική θεώρηση και προσέγγιση» δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον όρο «΄Ερευνα». Αντιθέτως είναι τόσον ασαφής ώστε να διευρύνει την επιστημονική δραστηριότητα και πέραν της «΄Ερευνας» όπως νοείται ακόμα στα προηγούμενα ΄Αρθρα.
  Ως προς τις λοιπές αναφορές (2-14) αποτελούν μία παράθεση επί μέρους στόχων, μέσων, τρόπων επίτευξης της ΕΣΕΤΑΚ των οποίων η σύνδεση δεν είναι σαφής και δεν συνάγεται.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 22:36 | Βασίλης Καλερίδης

  Το Άρθρο περιλαμβάνει τους στόχους της εθνικής στρατηγικής. Θα έπρεπε να αναφέρεται και η μεθοδολογία καθορισμού της. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση και η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής επιβάλλεται να αποτελεί αρμοδιότητα της ΓΓΕΤΚ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:12 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Αρ. 4, Παρ 1:
  1. Αντικατάσταση του «Αγρονομία» με «Γεωπονία».

  2. Να προστεθούν:

  •Τα «Τρόφιμα» ως ξεχωριστός τομέας.
  •Η ενσωμάτωση του ελληνικού ερευνητικού συστήματος στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
  •Η μετατροπή της παραγόμενης γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
  •Με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας επιδιώκεται η αποτελεσματική – και με όρους στρατηγικού σχεδιασμού – διαχείριση και εκμετάλλευση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε ΑΕΙ & ΕΚ με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του

  Αρ. 4, Παρ 4:
  Να διατυπωθεί ως εξής:

  Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.

  Αρ. 4, Παρ 15
  Να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:
  •Μείωση γραφειοκρατίας στη διαδικασία εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ύπαρξη ορίων σε κονδύλια για τα οποία να μην απαιτείται διαγωνισμός
   Περιορισμός της ανάγκης προκήρυξης για μικρά ποσά.
   Διαγωνισμοί αναλωσίμων
   Απλοποίηση διαδικασίας διαγωνισμών
   Απλοποίηση διαδικασίας εγγυητικών επιστολών

  •Χρηματοδότηση της διαδικασίας ενίσχυσης της διασύνδεσης και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων μεταξύ βιομηχανικών και ερευνητικών φορέων.
  •Η κατανομή της χρηματοδότησης να βασίζεται κυρίως στην αριστεία και επικουρικά στη γεωγραφική κατανομή.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 11:51 | Σταυρακάκης Σπύρος (ΕΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ)

  Παράγραφος 14: Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Στόχου, συμβολής του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα στην ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ, τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0499:FIN:EL:PDF,) ως στόχος έως το 2010!
  Παρακαλώ, ελέξτε εάν υπάρχει Συνθήκη Λισσαβόνας 2005. Συνθήκη Λισσαβόνας 2007 υφίσταται (http://bookshop.europa.eu/el/-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/?CatalogCategoryID=ARsKABstvzAAAAEj0JEY4e5L).

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 19:36 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Άποψή μου είναι ότι η ενίσχυση της αριστείας, γενικώς, είναι αρκετά αόριστο. Η Ελληνική στρατηγική για να μπορέσεις να ανταγωνιστείς κέντρα και πανεπιστήμια της ΕΕ, δεν μπορεί να αποτελεί απλή απομίμηση των Ευρωπαικών χρηματοδοτικών δομών. Απεναντίας θα έπρεπε να διαφέρει και να είναι στοχευμένη στην Ελληνική ερευνητική πραγματικότητα, για να υπάρχει περίπτωση να ανταγωνίζεσαι ισάξια προηγμένες, αυτή τη στιγμή χώρες.

  Προφανώς η υπάρχουσα αριστεία θα πρέπει να ενισχυθεί αλλά και ενίσχυση των υποδομών σε τομείς Ευρωπαικής χρηματοδότησης (δημιουργία αριστείας) που θα έρθουν μετά το 2017+ θα ήταν μια ιδέα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 16:33 | Βασίλης Τσούλκας

  Εισαγωγή και Χρήση Νέων και αιχμής Τεχνολογιών στην ΓΓΕΤ για ταχύτερη και εξυπνότερη υλοποίηση της σταρτηγικής και πολιτικών.
  για την έρευνα και τεχνολογία.

  Χρήση τεχνικών «Σημασιολογικού Ιστού» και μικρών, εστιασμένων και ευέλικτων Οντολογιών (Semantic Web technologies) για γρήγορη ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων με την μορφή Ερωτήσεων – Απαντήσεων από τον Παγκόσμιο Ιστό στον τομέα τηε Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Πολύ σημαντικό για την καλύτερη και «πολύ » ταχύτερη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

  Εφαρμόζεται σχετικά πρόσφατα (και σε πειραματικό στάδιο με πολύ ενθαρυντικά αποτελέσματα) από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 • 16 Δεκεμβρίου 2013, 15:33 | Βασλιλης Τσούλκας

  Απαιτείται άμεσα η Ενθάρρυνση των Επιχειρήσεων,(οπως για παράδειγμα οι ΜΜΕ και οι start – up πρωτοβουλίες έντασης γνώσης ) μέσω κατάληλλων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων, στην υλοποίηση Εφαρμοσμένης Έρευνας που θα στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένα (καθετοποιημένα) προιόντα υψηλότατης προστιθέμενης εμπορικής αξίας.
  Σημαντική Υποστήριξη από την ΓΓΕΤΚ έως ότου οι Παραγόμενες Καινοτόμες Υπηρεσίες ή Καινοτόμα Προιόντα Υψηλού ρίσκου πετύχουν επαρκή εμπορική διείσδυση στην εσωτερική αλλά και εξωτερικές αγορές(μέσω απλής αλλά αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης από την ΓΓΕΤΚ).