Άρθρο 19 -Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων

1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, λαμβάνοντας υπόψη το Πρότυπο που προτείνεται από την ΓΓΕΤΚ, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, ιδίως δε η σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, ανάδειξη και λειτουργία των οργάνων τους, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η διαχείριση και διάθεση των πόρων τους, η διάρθρωση των υπηρεσιών τους, η μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης τους και του προσωπικού τους, ο εσωτερικός έλεγχος και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας και η υλοποίηση εν γένει των προβλέψεων του παρόντος νόμου.
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάσσεται ή τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον ΓΓΕΤΚ, εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, δημοσιεύε¬ται στον δικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου και της ΓΓΕΤΚ και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Να υπάρξει χρονική δέσμευση των ΕΚ για τη σύνταξη νέων εσωτερικών κανονισμών σε εύλογο χρονικό διάστημα (6 μήνες). Σε αντίθετη περίπτωση και με βάση το άρθρο 38 του παρόντος σ/ν που αναφέρει ότι: «σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισχύουν μόνο οι διατάξεις του παρόντος νόμου….», όπως και στο παρελθόν πολλά ΕΚ δεν θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:48 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Προτάσεις ΣΕΕ

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ζωτικά θέματα της λειτουργίας των ΕΚ, όπως: αρμοδιότητες των Διευθυντών Ινστιτούτων και των Επιστημονικών Συμβουλίων, η εκλογή, αξιολόγηση και παύση όλων των οργάνων διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών Ινστιτούτων και των μελών του ΔΣ), τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση ερευνητή, τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών Α’ και Β’, κλπ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις ελέγχονται με τις άλλες διατάξεις του υπό διαβούλευση νόμου.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 19 -Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που να προβλέπει δεσμευτικό χρονικό περιθώριο για τη σύνταξη νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων σε εύλογο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα έξι μηνών). Σε αντίθετη περίπτωση και με βάση το άρθρο 38 του παρόντος ν/σ όπου αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισχύουν μόνο οι διατάξεις του παρόντος νόμου….», θα επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, σύμφωνα με τα οποία ορισμένα ΕΚ δεν εφάρμοσαν τη σχετική ρύθμιση του Ν. 1514/1985.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:56 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 19 -Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων

  • Παρ. 2: Να τεθεί χρονικό όριο εντός του οποίου θα δημοσιεύεται ο Κανονισμός στο ΦΕΚ από την ημερομηνία σύνταξης ή/και τροποποίησής του, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ασυμβατότητας του ΕΚΛ με τον νόμο, τα οποία οδηγούν σε ασάφειες στη διοίκηση των Κέντρων. Να προβλέπεται ρητά η ακυρότητα διατάξεων των Εσωτερικών Κανονισμών, εφόσον αυτές δεν έχουν εγκριθεί εντός τετραμήνου από τον ΓΓΕΤΚ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:27 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  • Θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας για τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.1731/1987 για τη βιομηχανική ιδιοκτησία και Ν.4009/2011 για τη λειτουργία των ΑΕΙ) οι εσωτερικοί κανονισμοί των ΑΕΙ και των ΕΚ χρειάζεται να ρυθμίσουν τα θέματα διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας